فهرست مقالات


علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 1398، جلد ۱۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه میان خودکارآمدی و رضایت ورزشی با سطح عملکرد ورزشی سربازان وظیفه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه