فهرست مقالات


پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1398، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تجزیه ژنتیکی پاسخ به تنش کمبود آب در صفات فیزیولوژیک در گندم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ مقایسه توالی پیشبر ژن‌ های کنترل گل‌دهی، FT۱ و سه نسخه از ژن VIN۳ در ژنوتیپ‌ های چغندرقند حساس و مقاوم به بولتینگ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ بررسی بیان ژن های MYB۹۳ و MAD۸، در گیاه برنج تراریخت و غیرتراریخت، تحت تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های انجیر با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ تنوع ژنتیکی صفات بذری فسکیوی بلند (Festuca arundinacea) با استفاده از روش های آماری چند‌متغیره 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ مطالعه‌ی قابلیت ترکیب‌پذیری صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ذرت (.Zea mays L) با کاربرد روش چهارم دای‌آلل گریفینگ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ بررسی تنوع و پارامترهای ژنتیکی پروفایل اسید چرب در لاین های هاپلویید مضاعف در گیاه دانه روغنی کاملینا (.Camelina sativa L) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ ارزیابی تنوع ژنوتیپ‌های جو (.Hordeum vulgare L) بر اساس محتوای بتاگلوکان و نشانگرهای ISSR 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ ارزیابی همبستگی ژنتیکی و وراثت‌پذیری برخی از صفات در ژنوتیپ‌های باقلا با استفاده از برآوردگر حداکثر درست‌نمایی محدودشده (REML) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ تجزیه ژنتیکی و هتروزیس برای پارامترهای چسبندگی در برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از طرح تلاقی کارولینای شمالی (NCIII) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و تجزیه ژنتیکی صفات مختلف گندم نان در دو شرایط بدون تنش و تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه