فهرست مقالات


مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398، جلد ۱۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات ) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دامنکوه شهرستان اسفراین) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران (سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی و دینامیک شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه‌های منطقه موکریان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ آمایش لندفرم های ژئومورفولوژیکی جهت توسعه سکونتگاه های انسانی (مطالعه موردی: شهرستان های جنوب غرب استان خراسان رضوی) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۸ تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای ادغام شده در شهر ارومیه) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۹ تحلیل آسیب پذیری کاربری اراضی در برابر زلزله با کاربرد تلفیقی مدلهای چند متغیره (مطالعه موردی: شهرداری منطقه دو تبریز) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۰ ارزیابی زیست پذیری شهری در کلان‌شهر مشهد با تاکید بر شاخص حمل و نقل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ رتبه بندی پارکینگ های عمومی منطقه۱ کلانشهر اهواز از منظرشهروندان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۲ شناخت و سطح بندی شاخص های موثر مکانِ حساس در برنامه ریزی پدافندغیرعامل روستاهای کشور (نمونه موردی: روستاهای مرزی استان اردبیل) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ مصرف انرژی و انتشار کربن معادل در چرخه حیات جداره‌های خارجی متداول مسکن شهری، رهیافتی در توسعه پایدار انرژی (مطالعه موردی: مناطق شهر سنندج) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۴ بررسی عوامل مؤثر بر رونق بازارهای سنتی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: بازار سنتی کلان‌شهر رشت) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۵ سنجش پایداری بافت‌های شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۶ الگویابی ساختاری نگرش مردم محلی نسبت به پیامدهای گردشگری و تاثیر آن برکیفیت زندگی با تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۷ واکاوی تغییرات اقلیم آسایش گردشگری سکونتگاههای انسانی استان گیلان با استفاده از شاخص (PET) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۸ ارزیابی تاب آوری اجتماعی و اقتصادی منطقه ۳ شهرداری شیراز در برابر زلزله 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۹ تحلیل اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲۰ واکاوی کمّی روابط شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه