فهرست مقالات


صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت، 1398، جلد ۲۵، شماره ۶۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نگارش‌‌های ابن بابویه دربارۀ حضرت زهرا (س) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ کاربست زبان‌شناسی تاریخی و شناختی در تحلیل ساختار مفهومی «عرف» در قرآن 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ صورت بندی گناه در قرآن کریم بر مبنای معناشناسی مفهوم «ذنب» 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۴ حجیت قرائات مختلف سورۀ حمد و ارتباط آن با تواتر قرائات: مروری تاریخی بر آراء عالمان شیعی 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۵ دسته‌بندی روایات تاریخی در مجمع البیان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ نقد مقالۀ «جنگ» در دائره‌المعارف قرآن لایدن و بررسی میزان هم‌آوایی آن با مطالعات معاصران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ شهید از گواه محکمه تا کشتۀ راه دین: زمینه‌های قرآنی شکل‌گیری انگاره 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۸ انگارۀ نظام آموزشی در عصر نزول و بازتاب آن در قرآن کریم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ واکاوی مستندات حدیثی شیعه دربارۀ محل و نحوۀ تولّد امام علی (ع) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۰ مفهوم «وأد» دختران در قرآن و فرهنگ عرب 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۱ مرور تاریخی نظریه‌های مختلف دربارۀ عدالت و پی‌جویی شواهد قرآنی مؤید هر نظریه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۲ بازتاب تمایزات رویکرد عقل‌گرا و نقل‌گرا در تحلیل انگارۀ بداء: بازخوانی دو شرح کافی کلینی در عصر صفوی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه