فهرست مقالات


فناوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری، 1389، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثرات سطوح مختلف سین‌بیوتیک Biomin Imbo بر رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisian kutum) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ بررسی تغذیه گاوماهی گرد (Neogobius melanostomus) در سواحل جنوب‌غربی دریای خزر (سواحل استان گیلان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان 1399/4/7 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ بررسی و تحلیل وضعیت صید شرکت‌های تعاونی صید پره ماهیان استخوانی در استان گلستان در سال بهره‌برداری ۱۳۸۵-۱۳۸۴ 1399/4/7 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ بیولوژی تولیدمثل سیاه‌کولی (Vimba vimba L. ۱۷۵۸) در منطقه کیاشهر استان گیلان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ تأثیر پربیوتیک ایمونوژن در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso Linne, ۱۷۵۸) 1399/4/7 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ پرورش توأم ماهی بنی (Barbus sharpeyi, Günther, ۱۸۷۴) با کپورماهیان چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش مرسوم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ بررسی جریان‌های ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در خزر جنوبی (منطقه امیرآباد) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۹ ارزیابی بازار مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در شهرستان گرگان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ تأثیر زئولیت بر پارامترهای رشد ماهی کپور دریای مازندران (Common carp L.) 1399/4/7 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ اثر سن بر عملکرد تولیدمثلی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) رودخانه تجن 1399/4/7 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۲ خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ تأثیر آنزیمیت (زئولیت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه‌تاس‌ماهیان ایرانی (Acipenser persicus Borodin, ۱۸۹۷) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه