فهرست مقالات


تحقیقات بذر، 1398، جلد ۹، شماره ۳۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ اثرات دگرآسیبی علف هرز اویارسلام (Cyperus rotundus) بر جوانه‌زنی بذر ارقام گوجه‌فرنگی Solanum lycopersicum 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ تاثیر برخی پرایمینگ‌های هورمونی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگوی سیاه (Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey) در شرایط تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ جوانه‌زنی بذر جمعیت‌های مختلف تاتوره (L. Datura stramonium) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۷ بررسی اثر سالیسلیک اسید و هیدروپرایم بر خصوصیات جوانه‌زنی چغندرقند تحت تنش شوری (Beta Vulgaris L.) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه