فهرست مقالات


بیولوژی کاربردی، 1398، جلد ۹، شماره ۳۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی ترکیب چند گیاه دارویی(حنا، پوست انار، پوست گردو، مورد) بر روی برخی باکتری های گرم مثبت و منفی 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۲ تاثیر ساپونین استخراج شده از گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) بر فعالیت و ساختار آلفاگلوکوزیداز 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ بررسی اثر ضد میکروبی عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم بر روی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه ریوی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ بررسی آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های غذایی و تعیین ارتباط اپیدمیولوژیک آن با کارکنان تولید کننده آن ها به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه