فهرست مقالات


پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1398، جلد ۱۹، شماره ۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ بررسی و نقد کتاب Nudge; Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness (سقلمه؛ بهبود تصمیمات دربارۀ تندرستی، ثروت، و خوش‌بختی) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۲ نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۳ نقد کتاب اقتصاد فقیر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۴ نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه