فهرست مقالات


پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399، جلد ۱۲، شماره ۳۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نحوه توارث مقاومت به بیماری زنگ قهوه‌ای در گندم نان با روش تجزیه میانگین نسل‌ها 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری پاخوره Gaeumannomyces graminis var. tritici جدایه T-۴۱ در گندم نان با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل‎ها 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ بررسی بیان ژن TaNAC۲A و میزان آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز پنج ژنوتیپ گندم دوروم (Triticum turgidum L.) تحت تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ ارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ بررسی الگوی پروتئینی و مکانیسم تحمل به تنش خشکی در دو رقم گندم در مرحله گیاهچه ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۶ ارزیابی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ تجزیه ژنتیکی صفات زراعی در نسل های حاصل از تلاقی لاین های اینبرد ذرت MO۱۷ و B۷۳ در شرایط تنش کم آبی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۹ گروه‌بندی ارقام افتراقی جدید زنگ‌های گندم بر اساس صفات آگرومورفولوژیک در شرایط اقلیمی ایلام 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ بررسی واکنش برخی از ارقام زراعی گندم بهاره به تنش گرما در مرحله گلدهی و پر شدن دانه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۱ ررسی اثرات تنش شوری بر روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۲ بررسی پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ‌های آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۴ ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانتی اکوتیپ های گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تاثیر تنش خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۵ مطالعه برخی از پاسخهای مورفولوژیکی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به اثرات القاگر کیتوزان در شرایط شوری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۶ تأثیر کاربرد براسینواستروئید بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گندم تحت قطع آبیاری از مرحله گلدهی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۷ ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۱۸ بررسی و مقایسه بیان ژن‌های ژرماکرن A سنتتاز (TpGas) و پارتنولید سنتتاز (TpPTs) در مسیر بیوسنتزی پارتنولید تحت سطوح مختلف شوری در دو مرحله رویشی برگ‌های گیاه بابونه‌ کبیر (Tanacetum parthenium) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۹ ارزیابی واکنش لاین‌های خالص آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در شرایط کمبود فسفر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه