فهرست مقالات


پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1399، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ برآورد جابجایی مسطحاتی و ارتفاعی تپه های ماسه ای ریگ اردستان با استفاده از تداخل سنجی راداری و شاخص های طیفی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ بررسی ارتباط بین شرایط مورفومتریک حوضه و منابع آب زیرزمینی : مطالعه‌ای موردی حوضه‌ای کامیاران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۳ برآورد تغییرات خط ساحلی در محدوده قاعده دلتایی خزر با استفاده از سامانه تحلیل رقومی خط ساحلی (دلتاهای: هراز، بابلرود و تالار ) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ ارزیابی آسیب پذیری کارست سطحی آبخوان های کارستی ششپیر و برغان با استفاده از منطق فازی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۵ شناسایی، طبقه بندی و مورفومتری سیرک های یخچالی ارتفاعات جوپار کرمان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ بررسی اهمیت و نقش ورنی بیابان به عنوان یک شاخص کرونومتری در مطالعه نوسانات اقلیمی کواترنر اخیر (مطالعه موردی ریگ گناباد ) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۷ بررسی فرونشست آبخوان دشت نورآباد با استفاده از روش تداخل سنجی راداری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۸ تحلیل روابط کمی بین ویژگی‌های مورفومتری مخروط افکنه های ساحلی با حوضه های آبخیز (مطالعه موردی، واحد ژئومورفولوژیکی تالش) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۹ شبیه‌سازی سیلاب‌های رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS (محدوده موردمطالعه: از روستای شورستان تا تلاقی رودخانه ارس) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۰ بررسی روند تغییرات ژئومورفولوژیکی تومبولوی بندر تنگ از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۹۴ 1399/2/28 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۱ حرکات تکتونیک جنبا یا فرونشست های ناشی از سوبسیدانس 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۲ تحلیل تأثیرات ژئومورفولوژی به منظور امکان سنجی توسعه اراضی زراعی از طریق مدل های Fuzzy و ANP ( مورد مطالعه : شهرستان قروه) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۱۳ بررسی تغییرات ارتفاعی ریگ زرین با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای (طی دوره ۱۹۷۷-۲۰۱۷ ) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۴ ارزیابی میزان فعالیت گنبدهای نمکی منطقه لارستان با استفاده از شاخص های تکتونیکی و روش سری زمانیSBAS 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه