فهرست مقالات


پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 1398، جلد ۷، شماره ۱۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی یک زنجیره‌تأمین‌ چهار سطحی دارو با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و رضایت مناطق 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ توسعه مدل برنامه‌ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو برای مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن فروش و اجاره مجدد 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ ارائه ی نمودار کنترل مبتنی بر مدل رگرسیون ریج در حضور هم‌خطی چندگانه 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۴ ارائه الگوریتم جستجوی ممنوعه جهت حل مسئله مکانیابی-حمله- حفاظت تسهیلات بحرانی در شرایط عدم‌تقارن اطلاعات 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ یک مدل بهینه‌سازی فازی-استوار برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته تحت شرایط برنامه‌ریزی امکانی محدودیت شانس 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ زمان‌بندی چندعاملی ماشین‌های موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای به‌هنگام 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ مدل موجودی و قیمت گذاری با توابع خطی تقاضا وابسته به قیمت، هزینه نگهداری وابسته به زمان و مقدار تخفیف(هزینه خرید) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز چند بخشی در شرایط عدم قطعیت با رویکردهای احتمالی و استوار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ نمودار کنترل جدید برای پایش قابلیت فرایند بر اساس پارامترهای توزیع احتمال مشخصه کیفی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ ارائه‌ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تأمین به عنوان تابع هدف 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ قیمت‌گذاری و جمع‌آوری محصولات در زنجیره تأمین حلقه بسته با دو کانال بازیافت رقابتی تحت رهبری مختلف 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۲ ارائه مدل داده محور برای تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای توربوفن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه