فهرست مقالات


پژوهش های صنایع غذایی، 1399، جلد ۳۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بهینه‌سازی تولید دوغ حاوی آنزیم ترانس گلوتامیناز با استفاده از کازئینات سدیم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ اثر عصاره اتانولی برگ چندل و اکالیپتوس بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و میزان مالون‌دی‌آلدهید میوه موز تازه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ تخمین مدت ماندگاری و ارتباط همبستگی خواص کیفی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) پوست کنی شده طی سردسازی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ اثر روش‌های مختلف پخت بر ترکیبات فنلی و ویژگی‌های آنتیاکسیدانی ساقه گیاه کنگر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ تأثیر صمغ کتیرا و فیبرسبوس جو دوسر برخواص فیزیکی‌شیمیایی و حسی نان تست 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۶ اثر زمان برداشت بر برخی از ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی میوه زغال‌اخته طی انبارمانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ تاثیر پودر دانه کتان و امولسیفایر داتم (DATEM) بر ویژگی‌های کیفی و حسی دونات 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ تاثیر منشاء گیاهی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و میکروبی عسل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ بررسی ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی نانولیپوزوم‎های حاوی بتا- سیتواسترول 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ اثر تخمیر بر میزان ترکیبات فراسودمند آرد مالت برنج قهوه‌ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۱ مکانیسم فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغن‌های زیتون و سویا 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ مقایسه اثر فرآیند اولتراسوند حرارتی و حرارت دهی متداول بر اکسیداسیون چربی، ویتامین‌ها و میکروارگانیسم‌های شیر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۳ ارزیابی برخی خواص مکانیکی دو واریته خرمالو در مراحل مختلف رسیدگی به‌منظور بهینه-سازی سامانه‌های پس از برداشت 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۴ ایجاد سیستم طبقه‌بندی بر اساس پردازش تصویر جهت جداسازی کیفی زالزالک طی نگهداری در شرایط مختلف (سردخانه، یخچال و محیط) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۵ بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیر پکتین/زنیان/بتاکاروتن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه