فهرست مقالات


پژوهش های زبانی، 1398، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طبقه‌بندی واژه‌های مرکب زبان فارسی از منظر نظریه صرف توزیعی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ گروه حرف تعریف شکافته در زبان فارسی- رویکردی کمینه‌گرا 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ خطاهای نوشتاری ‌‌فارسی‌آموزان قزاق: مطالعه‌ای برپایۀ انگارۀ کوردر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ بررسی تأثیر زبان فارسی بر ساخت فعل مرکب ترکی‌‌‌آذربایجانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ انتظارات گفتمانی و پردازش خوانداری بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ واکاوی پیکره‌بنیاد فراگفتمان تبادلی در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (۲۰۰۵) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ شناسایی سازوکارهای عصبی در تحلیل ابهام در ارجاع ضمیری در زبان فارسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۰ حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه