فهرست مقالات


پژوهش های تولیدات دامی، 1399، جلد ۱۱، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین سطح بهینه دانه تاج خروس در جیره پلت شده جوجه های گوشتی بر مبنای روش تصمیم‌گیری چند شاخصی (مدل TOPSIS) و شاخص تولید 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ بررسی فعالیت آنزیم‌های سلولاز در مایع شکمبه بز‌غاله‌های پرواری کشتار شده 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ اثر مصرف پس ماند پسته پاک کنی در جیره غذایی بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی و عملکرد بزهای رائینی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ اثر کاهش سطح پروتئین جیره با استفاده از پیش مخلوط های تجاری بر عملکرد و فرا سنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ تاثیر تلقیح باکتریایی و اندازه ذرات سیلاژ ذرت با رطوبت بالا بر مصرف، گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ تأثیر روش های مختلف عمل آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی دانه جو 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۷ بررسی مکمل پروتئینی مایع در جیره گوسفندان با سطوح بالای کاه گندم بر قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه‌ای، پروتئین میکروبی، هماتولوژی و متابولیت‌های خون 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۸ تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر زیست فرآهمی روی سرم، عملکرد تولیدی و قابلیت هضم گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۹ تأثیر غلظت های مختلف عصاره اسطوخودوس بر کیفیت منی خروس طی نگهداری آن به حالت مایع 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ اثر ترکیب هورمون‌های PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش‌های نژاد فراهانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۱ مقایسه مدل های غیرخطی الگوی رشد در گوسفند ماکویی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۱۲ ارتباط چند شکلی ژن GDF۹ با صفات کیفی اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۳ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد تحت شرایط استاندارد و تنش آسیب زا در یک لاین تجاری جوجه گوشتی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۴ مکان یابی جایگاه های کنترل کننده صفات ایمنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای بر روی کروموزوم ۵ در بلدرچین ژاپنی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۱۵ تعیین کارایی واحدهای پرورش زنبورعسل با استفاده از روش تحلیل مرزی پارامتری در استان لرستان (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه