فهرست مقالات


پژوهش حقوق خصوصی، 1398، جلد ۸، شماره ۲۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۳ ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۴ حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکت‌های سرمایه‌گذار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبه‌ی بین زوجین و ماهیت آن 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۷ تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۸ نقش و مسئولیت مراکز پایاپای در تراکنشهای الکترونیکی وجوه 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۹ معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۱۳۵۶ 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه