فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1389، جلد ۵، شماره ۱۰۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر استفاده از روش درمانی لوواس در کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیت پذیر ۷ تا ۱۲ ساله مراکز بهزیستی منطقه ۴ تهران (۳تا ۱۰-۱-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ بررسی رابطه رضایت شغلی و متغیرهای جمعیت شناختی و مقایسه آن در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و ناشنوا مقطع راهنمایی استان مازندران (۱۱تا ۲۰-۲-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ تأثیر مداخله یکپارچگی حسی بر بهبود مهارت های حرکتی درشت دستی و مهارت های ظریف انگشتی کودکان با فلج مغزی ۸ تا ۱۲ ساله (۲۱تا ۳۱-۳-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ اثربخشی تقویت کننده های قرارداد رفتاری و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی (۳۲تا ۳۸-۴-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ مهارت های صرفی و معنا شناختی در افراد آسیب دیده شنوایی (۳۹تا ۴۶-۵-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۲۳ بار
۶ استفاده از فن آوری رایانه برای توانبخشی و آموزش کودکان درخود مانده (۴۷تا ۵۳-۶-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ بررسی وضعیت درک خواندن در دانش آموزان ناشنوا (۵۴تا ۵۹-۷-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۴ بار
۸ جو حاکم بر کلاس فراگیر (۶۰تا ۶۴-۸-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۴ بار
۹ گزارش کنفرانس جهانی آموزش و مراقبتهای دوران اولیه کودکی (wcecce) (۶۵تا ۶۸-۹-۱۰۵-۱۳۸۹) 1398/10/22 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه