فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1397، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر جرأت‌ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1397/4/1 - Get XML Data ۲۵ بار
۲ بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر) 1397/4/1 - Get XML Data ۱۸ بار
۳ بررسی تأثیر جو اخلاقی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزشی استان مازندران 1397/4/1 - Get XML Data ۹۴ بار
۴ ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی 1397/4/1 - Get XML Data ۳۱ بار
۵ تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)) 1397/4/1 - Get XML Data ۳۱ بار
۶ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر به منظور ارائه راهکارهای کاربردی 1397/4/1 - Get XML Data ۳۶ بار
۷ موضوع: اندیشه‌های نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در حوزه راهبرد و فناوری نظامی و تأثیر آن بر معماری ارتش جمهوری اسلامی 1397/4/1 - Get XML Data ۱۹ بار
۸ طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی 1397/4/1 - Get XML Data ۵۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه