فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396، جلد ۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی منجر به حوادث در یکی از پالایشگاه های گاز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی و طبقه بندی سیستم 1396/11/21 - Get XML Data ۳۸۳ بار
۲ بررسی تاثیر مولفه های آنتروپومتریکی و دموگرافیکی برروی ظرفیت انجام کار فیزیکی 1396/11/21 - Get XML Data ۲۳۶ بار
۳ بررسی اثر نانوذره نقره نشانده شده بر ظرفیت جذب زئولیت USY در فرایند جذب بخارات تولوئن از جریان هوا 1396/11/21 - Get XML Data ۲۹۱ بار
۴ بررسی همبستگی دو شاخص استرس حرارتی دمای تر گویسان (WBGT) و حد کار گرمایی (TWL) در مقایسه با حد مجاز اصلاح شده دمای پرده صماخ 1396/11/21 - Get XML Data ۱۹۷ بار
۵ ارزیابی ارگونومیکی عوامل خطر اندام های فوقانی با استفاده از روش های شاخص تنش اصلاح شده (RSI) و حد آستانه مجاز سطح فعالیت دست (TLV- HAL) در کارگران سازنده کفش دست دوز 1396/11/21 - Get XML Data ۲۳۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه