فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1396، جلد ۲، شماره ۱۴۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه 1396/7/24 - Get XML Data ۲۵۶ بار
۲ ارتباط رشد حرکتی و شاخص توده بدنی کودکان با کم‌توانی‌ذهنی با کیفیت زندگی والدین آن‌ها 1396/7/24 - Get XML Data ۱۵۵ بار
۳ رابطه بین تنیدگی و سبک‌های مقابله‌ای مادران با رفتارهای سازشی کودکان با اختلال طیف اتیسم 1396/7/24 - Get XML Data ۱۰۵ بار
۴ بررسی اثربخشی برنامه تربیت‌بدنی بر بهبود شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در دوره پیش‌حرفه‌ای 1396/7/24 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۵ مقایسه ادراک زمان در زیرنوع‌های اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی 1396/7/24 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۶ آموزش متمایز برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه 1396/7/24 - Get XML Data ۱۴۳ بار
۷ آشنایی با فنیل کتونوری 1396/7/24 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ آموزش تشخیص طعنه و پاسخ به آن در کودکان با اختلال طیف اتیسم 1396/7/24 - Get XML Data ۱۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه