فهرست مقالات


پژوهشنامه علم سنجی، 1394، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ درآمدی بر آلتمتریکس : مقیاس های جایگزین برای بررسی تاثیر پژوهش با تاکید بر وب اجتماعی 1395/9/29 - Get XML Data ۴۱ بار
۲ فایل کلی شماره ۱ 1396/1/22 - Get XML Data ۴۰ بار
۳ درآمدی بر آلتمتریکس: مقیاس‌های جایگزین برای بررسی تأثیر پژوهش با تأکید بر وب اجتماعی 1396/7/26 - Get XML Data ۴۰ بار
۴ فایل کلی مقالات 1396/7/26 - Get XML Data ۲۸ بار
۵ فایل کلی مقالات 1396/12/21 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ فایل کلی مقالات 1397/2/18 - Get XML Data ۵۱ بار
۷ فایل کلی مقالات 1397/2/23 - Get XML Data ۲۷ بار
۸ فایل کلی مقالات 1397/2/24 - Get XML Data ۲۱ بار
۹ فایل کلی مقالات 1397/2/25 - Get XML Data ۲۲ بار
۱۰ فایل کلی مقالات 1397/2/26 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۱ فایل کلی مقالات 1397/2/27 - Get XML Data ۲۱ بار
۱۲ فایل کلی مقالات 1397/2/28 - Get XML Data ۵ بار
۱۳ فایل کلی مقالات 1397/2/29 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۴ فایل کلی مقالات 1397/2/30 - Get XML Data ۲۰ بار
۱۵ فایل کلی مقالات 1397/2/31 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۶ فایل کلی مقالات 1397/3/1 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۷ فایل کلی مقالات 1397/3/2 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۸ فایل کلی مقالات 1397/3/3 - Get XML Data ۶ بار
۱۹ فایل کلی مقالات 1397/3/4 - Get XML Data ۵ بار
۲۰ فایل کلی مقالات 1397/3/5 - Get XML Data ۲۰ بار
۲۱ فایل کلی مقالات 1397/3/6 - Get XML Data ۲۳ بار
۲۲ فایل کلی مقالات 1397/3/24 - Get XML Data ۲۱ بار
۲۳ فایل کلی مقالات 1397/3/25 - Get XML Data ۹ بار
۲۴ فایل کلی مقالات 1397/3/26 - Get XML Data ۱۶ بار
۲۵ فایل کلی مقالات 1397/3/27 - Get XML Data ۲۷ بار
۲۶ فایل کلی مقالات 1397/3/29 - Get XML Data ۱۹ بار
۲۷ فایل کلی مقالات 1397/3/30 - Get XML Data ۱۰ بار
۲۸ فایل کلی مقالات 1397/3/31 - Get XML Data ۲ بار
۲۹ فایل کلی مقالات 1397/4/1 - Get XML Data ۲ بار
۳۰ فایل کلی مقالات 1397/4/2 - Get XML Data ۳ بار
۳۱ فایل کلی مقالات 1397/4/3 - Get XML Data ۳ بار
۳۲ فایل کلی مقالات 1397/4/4 - Get XML Data ۳ بار
۳۳ فایل کلی مقالات 1397/4/5 - Get XML Data ۲ بار
۳۴ فایل کلی مقالات 1397/4/6 - Get XML Data ۳ بار
۳۵ فایل کلی مقالات 1397/4/7 - Get XML Data ۲ بار
۳۶ فایل کلی مقالات 1397/4/8 - Get XML Data ۲ بار
۳۷ فایل کلی مقالات 1397/4/9 - Get XML Data ۳ بار
۳۸ فایل کلی مقالات 1397/4/10 - Get XML Data ۲ بار
۳۹ فایل کلی مقالات 1397/4/11 - Get XML Data ۳ بار
۴۰ فایل کلی مقالات 1397/4/12 - Get XML Data ۱ بار
۴۱ فایل کلی مقالات 1397/4/13 - Get XML Data ۳ بار
۴۲ فایل کلی مقالات 1397/4/14 - Get XML Data ۲ بار
۴۳ فایل کلی مقالات 1397/4/15 - Get XML Data ۳ بار
۴۴ فایل کلی مقالات 1397/4/16 - Get XML Data ۲ بار
۴۵ فایل کلی مقالات 1397/4/17 - Get XML Data ۳ بار
۴۶ فایل کلی مقالات 1397/4/18 - Get XML Data ۳ بار
۴۷ فایل کلی مقالات 1397/4/19 - Get XML Data ۲ بار
۴۸ فایل کلی مقالات 1397/4/20 - Get XML Data ۵ بار
۴۹ فایل کلی مقالات 1397/4/21 - Get XML Data ۲ بار
۵۰ فایل کلی مقالات 1397/4/22 - Get XML Data ۲ بار
۵۱ فایل کلی مقالات 1397/4/23 - Get XML Data ۲ بار
۵۲ فایل کلی مقالات 1397/4/24 - Get XML Data ۲ بار
۵۳ فایل کلی مقالات 1397/4/25 - Get XML Data ۳ بار
۵۴ فایل کلی مقالات 1397/4/26 - Get XML Data ۴ بار
۵۵ فایل کلی مقالات 1397/4/27 - Get XML Data ۲ بار
۵۶ فایل کلی مقالات 1397/4/28 - Get XML Data ۵ بار
۵۷ فایل کلی مقالات 1397/4/29 - Get XML Data ۲ بار
۵۸ فایل کلی مقالات 1397/4/30 - Get XML Data ۲ بار
۵۹ فایل کلی مقالات 1397/4/31 - Get XML Data ۲ بار
۶۰ فایل کلی مقالات 1397/5/1 - Get XML Data ۲ بار
۶۱ فایل کلی مقالات 1397/5/2 - Get XML Data ۲ بار
۶۲ فایل کلی مقالات 1397/5/3 - Get XML Data ۲ بار
۶۳ فایل کلی مقالات 1397/5/4 - Get XML Data ۵ بار
۶۴ فایل کلی مقالات 1397/5/5 - Get XML Data ۳ بار
۶۵ فایل کلی مقالات 1397/5/6 - Get XML Data ۴ بار
۶۶ فایل کلی مقالات 1397/5/7 - Get XML Data ۲ بار
۶۷ فایل کلی مقالات 1397/5/9 - Get XML Data ۳ بار
۶۸ فایل کلی مقالات 1397/5/10 - Get XML Data ۴ بار
۶۹ فایل کلی مقالات 1397/5/11 - Get XML Data ۱ بار
۷۰ فایل کلی مقالات 1397/5/12 - Get XML Data ۱ بار
۷۱ فایل کلی مقالات 1397/5/13 - Get XML Data ۲ بار
۷۲ فایل کلی مقالات 1397/5/14 - Get XML Data ۲ بار
۷۳ فایل کلی مقالات 1397/5/15 - Get XML Data ۱ بار
۷۴ فایل کلی مقالات 1397/5/16 - Get XML Data ۱ بار
۷۵ فایل کلی مقالات 1397/5/17 - Get XML Data ۲ بار
۷۶ فایل کلی مقالات 1397/5/18 - Get XML Data ۳ بار
۷۷ فایل کلی مقالات 1397/5/19 - Get XML Data ۲ بار
۷۸ فایل کلی مقالات 1397/5/20 - Get XML Data ۳ بار
۷۹ فایل کلی مقالات 1397/5/21 - Get XML Data ۳ بار
۸۰ فایل کلی مقالات 1397/5/22 - Get XML Data ۵ بار
۸۱ فایل کلی مقالات 1397/5/23 - Get XML Data ۴ بار
۸۲ فایل کلی مقالات 1397/5/24 - Get XML Data ۲ بار
۸۳ فایل کلی مقالات 1397/5/25 - Get XML Data ۲ بار
۸۴ فایل کلی مقالات 1397/5/26 - Get XML Data ۴ بار
۸۵ فایل کلی مقالات 1397/5/27 - Get XML Data ۲ بار
۸۶ فایل کلی مقالات 1397/5/28 - Get XML Data ۲ بار
۸۷ فایل کلی مقالات 1397/5/29 - Get XML Data ۴ بار
۸۸ فایل کلی مقالات 1397/5/31 - Get XML Data ۴ بار
۸۹ فایل کلی مقالات 1397/6/1 - Get XML Data ۲ بار
۹۰ فایل کلی مقالات 1397/6/2 - Get XML Data ۱ بار
۹۱ فایل کلی مقالات 1397/6/3 - Get XML Data ۲ بار
۹۲ فایل کلی مقالات 1397/6/4 - Get XML Data ۲ بار
۹۳ فایل کلی مقالات 1397/6/5 - Get XML Data ۵ بار
۹۴ فایل کلی مقالات 1397/6/6 - Get XML Data ۲ بار
۹۵ فایل کلی مقالات 1397/6/7 - Get XML Data ۴ بار
۹۶ فایل کلی مقالات 1397/6/8 - Get XML Data ۲ بار
۹۷ فایل کلی مقالات 1397/6/9 - Get XML Data ۳ بار
۹۸ فایل کلی مقالات 1397/6/10 - Get XML Data ۴ بار
۹۹ فایل کلی مقالات 1397/6/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۰۰ فایل کلی مقالات 1397/6/12 - Get XML Data ۲ بار
۱۰۱ فایل کلی مقالات 1397/6/13 - Get XML Data ۱ بار
۱۰۲ فایل کلی مقالات 1397/6/14 - Get XML Data ۲ بار
۱۰۳ فایل کلی مقالات 1397/6/15 - Get XML Data ۳ بار
۱۰۴ فایل کلی مقالات 1397/6/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۰۵ فایل کلی مقالات 1397/6/18 - Get XML Data ۴ بار
۱۰۶ فایل کلی مقالات 1397/6/19 - Get XML Data ۲ بار
۱۰۷ فایل کلی مقالات 1397/6/20 - Get XML Data ۱ بار
۱۰۸ فایل کلی مقالات 1397/6/21 - Get XML Data ۲ بار
۱۰۹ فایل کلی مقالات 1397/6/22 - Get XML Data ۷ بار
۱۱۰ فایل کلی مقالات 1397/6/23 - Get XML Data ۱ بار
۱۱۱ فایل کلی مقالات 1397/6/24 - Get XML Data ۳ بار
۱۱۲ فایل کلی مقالات 1397/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۱۱۳ فایل کلی مقالات 1397/6/26 - Get XML Data ۳ بار
۱۱۴ فایل کلی مقالات 1397/6/27 - Get XML Data ۲ بار
۱۱۵ فایل کلی مقالات 1397/6/28 - Get XML Data ۱ بار
۱۱۶ فایل کلی مقالات 1397/6/29 - Get XML Data ۵ بار
۱۱۷ فایل کلی مقالات 1397/6/30 - Get XML Data ۲ بار
۱۱۸ فایل کلی مقالات 1397/6/31 - Get XML Data ۲ بار
۱۱۹ فایل کلی مقالات 1397/7/1 - Get XML Data ۲ بار
۱۲۰ فایل کلی مقالات 1397/7/2 - Get XML Data ۲ بار
۱۲۱ فایل کلی مقالات 1397/7/3 - Get XML Data ۳ بار
۱۲۲ فایل کلی مقالات 1397/7/4 - Get XML Data ۱ بار
۱۲۳ فایل کلی مقالات 1397/7/5 - Get XML Data ۳ بار
۱۲۴ فایل کلی مقالات 1397/7/6 - Get XML Data ۲ بار
۱۲۵ فایل کلی مقالات 1397/7/7 - Get XML Data ۳ بار
۱۲۶ فایل کلی مقالات 1397/7/8 - Get XML Data ۳ بار
۱۲۷ فایل کلی مقالات 1397/7/9 - Get XML Data ۳ بار
۱۲۸ فایل کلی مقالات 1397/7/10 - Get XML Data ۴ بار
۱۲۹ فایل کلی مقالات 1397/7/11 - Get XML Data ۴ بار
۱۳۰ فایل کلی مقالات 1397/7/12 - Get XML Data ۲ بار
۱۳۱ فایل کلی مقالات 1397/7/13 - Get XML Data ۳ بار
۱۳۲ فایل کلی مقالات 1397/7/14 - Get XML Data ۷ بار
۱۳۳ فایل کلی مقالات 1397/7/15 - Get XML Data ۳ بار
۱۳۴ فایل کلی مقالات 1397/7/16 - Get XML Data ۲ بار
۱۳۵ فایل کلی مقالات 1397/7/17 - Get XML Data ۲ بار
۱۳۶ فایل کلی مقالات 1397/7/18 - Get XML Data ۱ بار
۱۳۷ فایل کلی مقالات 1397/7/19 - Get XML Data ۳ بار
۱۳۸ فایل کلی مقالات 1397/7/20 - Get XML Data ۱ بار
۱۳۹ فایل کلی مقالات 1397/7/21 - Get XML Data ۳ بار
۱۴۰ فایل کلی مقالات 1397/7/22 - Get XML Data ۱ بار
۱۴۱ فایل کلی مقالات 1397/7/23 - Get XML Data ۳ بار
۱۴۲ فایل کلی مقالات 1397/7/24 - Get XML Data ۳ بار
۱۴۳ فایل کلی مقالات 1397/7/25 - Get XML Data ۳ بار
۱۴۴ فایل کلی مقالات 1397/7/26 - Get XML Data ۲ بار
۱۴۵ فایل کلی مقالات 1397/7/27 - Get XML Data ۱ بار
۱۴۶ فایل کلی مقالات 1397/7/28 - Get XML Data ۴ بار
۱۴۷ فایل کلی مقالات 1397/7/29 - Get XML Data ۲ بار
۱۴۸ فایل کلی مقالات 1397/7/30 - Get XML Data ۱ بار
۱۴۹ فایل کلی مقالات 1397/8/1 - Get XML Data ۲ بار
۱۵۰ فایل کلی مقالات 1397/8/2 - Get XML Data ۳ بار
۱۵۱ فایل کلی مقالات 1397/8/3 - Get XML Data ۳ بار
۱۵۲ فایل کلی مقالات 1397/8/4 - Get XML Data ۲ بار
۱۵۳ فایل کلی مقالات 1397/8/5 - Get XML Data ۵ بار
۱۵۴ فایل کلی مقالات 1397/8/6 - Get XML Data ۲ بار
۱۵۵ فایل کلی مقالات 1397/8/7 - Get XML Data ۵ بار
۱۵۶ فایل کلی مقالات 1397/8/8 - Get XML Data ۱ بار
۱۵۷ فایل کلی مقالات 1397/8/9 - Get XML Data ۳ بار
۱۵۸ فایل کلی مقالات 1397/8/10 - Get XML Data ۲ بار
۱۵۹ فایل کلی مقالات 1397/8/11 - Get XML Data ۲ بار
۱۶۰ فایل کلی مقالات 1397/8/12 - Get XML Data ۳ بار
۱۶۱ فایل کلی مقالات 1397/8/13 - Get XML Data ۳ بار
۱۶۲ فایل کلی مقالات 1397/8/14 - Get XML Data ۳ بار
۱۶۳ فایل کلی مقالات 1397/8/15 - Get XML Data ۲ بار
۱۶۴ فایل کلی مقالات 1397/8/16 - Get XML Data ۳ بار
۱۶۵ فایل کلی مقالات 1397/8/17 - Get XML Data ۲ بار
۱۶۶ فایل کلی مقالات 1397/8/18 - Get XML Data ۲ بار
۱۶۷ فایل کلی مقالات 1397/8/19 - Get XML Data ۲ بار
۱۶۸ فایل کلی مقالات 1397/8/20 - Get XML Data ۴ بار
۱۶۹ فایل کلی مقالات 1397/8/21 - Get XML Data ۳ بار
۱۷۰ فایل کلی مقالات 1397/8/22 - Get XML Data ۳ بار
۱۷۱ فایل کلی مقالات 1397/8/23 - Get XML Data ۲ بار
۱۷۲ فایل کلی مقالات 1397/8/23 - Get XML Data ۳ بار
۱۷۳ فایل کلی مقالات 1397/8/26 - Get XML Data ۵ بار
۱۷۴ فایل کلی مقالات 1397/8/27 - Get XML Data ۲ بار
۱۷۵ فایل کلی مقالات 1397/8/28 - Get XML Data ۸ بار
۱۷۶ فایل کلی مقالات 1397/8/29 - Get XML Data ۱ بار
۱۷۷ فایل کلی مقالات 1397/8/30 - Get XML Data ۲ بار
۱۷۸ فایل کلی مقالات 1397/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۱۷۹ فایل کلی مقالات 1397/9/2 - Get XML Data ۳ بار
۱۸۰ فایل کلی مقالات 1397/9/3 - Get XML Data ۴ بار
۱۸۱ فایل کلی مقالات 1397/9/4 - Get XML Data ۲ بار
۱۸۲ فایل کلی مقالات 1397/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۱۸۳ فایل کلی مقالات 1397/9/6 - Get XML Data ۵ بار
۱۸۴ فایل کلی مقالات 1397/9/7 - Get XML Data ۲ بار
۱۸۵ فایل کلی مقالات 1397/9/9 - Get XML Data ۴ بار
۱۸۶ فایل کلی مقالات 1397/9/10 - Get XML Data ۳ بار
۱۸۷ فایل کلی مقالات 1397/9/11 - Get XML Data ۳ بار
۱۸۸ فایل کلی مقالات 1397/9/12 - Get XML Data ۲ بار
۱۸۹ فایل کلی مقالات 1397/9/13 - Get XML Data ۴ بار
۱۹۰ فایل کلی مقالات 1397/9/14 - Get XML Data ۲ بار
۱۹۱ فایل کلی مقالات 1397/9/15 - Get XML Data ۲ بار
۱۹۲ فایل کلی مقالات 1397/9/16 - Get XML Data ۱ بار
۱۹۳ فایل کلی مقالات 1397/9/17 - Get XML Data ۳ بار
۱۹۴ فایل کلی مقالات 1397/9/18 - Get XML Data ۴ بار
۱۹۵ فایل کلی مقالات 1397/9/19 - Get XML Data ۵ بار
۱۹۶ فایل کلی مقالات 1397/9/20 - Get XML Data ۲ بار
۱۹۷ فایل کلی مقالات 1397/9/21 - Get XML Data ۲ بار
۱۹۸ فایل کلی مقالات 1397/9/22 - Get XML Data ۲ بار
۱۹۹ فایل کلی مقالات 1397/9/23 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۰ فایل کلی مقالات 1397/9/24 - Get XML Data ۳ بار
۲۰۱ فایل کلی مقالات 1397/9/25 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۲ فایل کلی مقالات 1397/9/27 - Get XML Data ۴ بار
۲۰۳ فایل کلی مقالات 1397/9/28 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۴ فایل کلی مقالات 1397/9/29 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۵ فایل کلی مقالات 1397/10/1 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۶ فایل کلی مقالات 1397/10/2 - Get XML Data ۳ بار
۲۰۷ فایل کلی مقالات 1397/10/3 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۸ فایل کلی مقالات 1397/10/4 - Get XML Data ۲ بار
۲۰۹ فایل کلی مقالات 1397/10/6 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۰ فایل کلی مقالات 1397/10/8 - Get XML Data ۴ بار
۲۱۱ فایل کلی مقالات 1397/10/9 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۲ فایل کلی مقالات 1397/10/10 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۳ فایل کلی مقالات 1397/10/11 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۴ فایل کلی مقالات 1397/10/12 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۵ فایل کلی مقالات 1397/10/13 - Get XML Data ۵ بار
۲۱۶ فایل کلی مقالات 1397/10/14 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۷ فایل کلی مقالات 1397/10/15 - Get XML Data ۲ بار
۲۱۸ فایل کلی مقالات 1397/10/16 - Get XML Data ۱ بار
۲۱۹ فایل کلی مقالات 1397/10/17 - Get XML Data ۲ بار
۲۲۰ فایل کلی مقالات 1397/10/18 - Get XML Data ۲ بار
۲۲۱ فایل کلی مقالات 1397/10/19 - Get XML Data ۱ بار
۲۲۲ فایل کلی مقالات 1397/10/20 - Get XML Data ۱ بار
۲۲۳ فایل کلی مقالات 1397/10/21 - Get XML Data ۳ بار
۲۲۴ فایل کلی مقالات 1397/10/22 - Get XML Data ۱ بار
۲۲۵ فایل کلی مقالات 1397/10/23 - Get XML Data ۳ بار
۲۲۶ فایل کلی مقالات 1397/10/24 - Get XML Data ۲ بار
۲۲۷ فایل کلی مقالات 1397/10/25 - Get XML Data ۲ بار
۲۲۸ فایل کلی مقالات 1397/10/27 - Get XML Data ۲ بار
۲۲۹ فایل کلی مقالات 1397/10/28 - Get XML Data ۴ بار
۲۳۰ فایل کلی مقالات 1397/10/30 - Get XML Data ۳ بار
۲۳۱ فایل کلی مقالات 1397/11/1 - Get XML Data ۷ بار
۲۳۲ فایل کلی مقالات 1397/11/2 - Get XML Data ۱ بار
۲۳۳ فایل کلی مقالات 1397/11/3 - Get XML Data ۱ بار
۲۳۴ فایل کلی مقالات 1397/11/4 - Get XML Data ۱ بار
۲۳۵ فایل کلی مقالات 1397/11/6 - Get XML Data ۲ بار
۲۳۶ فایل کلی مقالات 1397/11/7 - Get XML Data ۳ بار
۲۳۷ فایل کلی مقالات 1397/11/10 - Get XML Data ۴ بار
۲۳۸ فایل کلی مقالات 1397/11/12 - Get XML Data ۴ بار
۲۳۹ فایل کلی مقالات 1397/11/13 - Get XML Data ۴ بار
۲۴۰ فایل کلی مقالات 1397/11/15 - Get XML Data ۴ بار
۲۴۱ فایل کلی مقالات 1397/11/16 - Get XML Data ۴ بار
۲۴۲ فایل کلی مقالات 1397/11/17 - Get XML Data ۳ بار
۲۴۳ فایل کلی مقالات 1397/11/19 - Get XML Data ۲ بار
۲۴۴ فایل کلی مقالات 1397/11/20 - Get XML Data ۱ بار
۲۴۵ فایل کلی مقالات 1397/11/22 - Get XML Data ۲ بار
۲۴۶ فایل کلی مقالات 1397/11/23 - Get XML Data ۲ بار
۲۴۷ فایل کلی مقالات 1397/11/24 - Get XML Data ۱ بار
۲۴۸ فایل کلی مقالات 1397/11/25 - Get XML Data ۵ بار
۲۴۹ فایل کلی مقالات 1397/11/26 - Get XML Data ۲ بار
۲۵۰ فایل کلی مقالات 1397/11/27 - Get XML Data ۳ بار
۲۵۱ فایل کلی مقالات 1397/11/29 - Get XML Data ۲ بار
۲۵۲ فایل کلی مقالات 1397/11/30 - Get XML Data ۳ بار
۲۵۳ فایل کلی مقالات 1397/12/2 - Get XML Data ۶ بار
۲۵۴ فایل کلی مقالات 1397/12/3 - Get XML Data ۲ بار
۲۵۵ فایل کلی مقالات 1397/12/4 - Get XML Data ۴ بار
۲۵۶ فایل کلی مقالات 1397/12/9 - Get XML Data ۴ بار
۲۵۷ فایل کلی مقالات 1397/12/10 - Get XML Data ۶ بار
۲۵۸ فایل کلی مقالات 1397/12/11 - Get XML Data ۲ بار
۲۵۹ فایل کلی مقالات 1397/12/12 - Get XML Data ۲ بار
۲۶۰ فایل کلی مقالات 1397/12/15 - Get XML Data ۲ بار
۲۶۱ فایل کلی مقالات 1397/12/17 - Get XML Data ۳ بار
۲۶۲ فایل کلی مقالات 1397/12/21 - Get XML Data ۱ بار
۲۶۳ فایل کلی مقالات 1397/12/24 - Get XML Data ۴ بار
۲۶۴ فایل کلی مقالات 1397/12/25 - Get XML Data ۵ بار
۲۶۵ فایل کلی مقالات 1397/12/27 - Get XML Data ۱ بار
۲۶۶ فایل کلی مقالات 1398/1/1 - Get XML Data ۲ بار
۲۶۷ فایل کلی مقالات 1398/1/3 - Get XML Data ۱ بار
۲۶۸ فایل کلی مقالات 1398/1/4 - Get XML Data ۲ بار
۲۶۹ فایل کلی مقالات 1398/1/6 - Get XML Data ۴ بار
۲۷۰ فایل کلی مقالات 1398/1/7 - Get XML Data ۱ بار
۲۷۱ فایل کلی مقالات 1398/1/8 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۲ فایل کلی مقالات 1398/1/10 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۳ فایل کلی مقالات 1398/1/11 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۴ فایل کلی مقالات 1398/1/12 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۵ فایل کلی مقالات 1398/1/14 - Get XML Data ۰ بار
۲۷۶ فایل کلی مقالات 1398/1/15 - Get XML Data ۱ بار
۲۷۷ فایل کلی مقالات 1398/1/16 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۸ فایل کلی مقالات 1398/1/17 - Get XML Data ۲ بار
۲۷۹ فایل کلی مقالات 1398/1/18 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۰ فایل کلی مقالات 1398/1/19 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۱ فایل کلی مقالات 1398/1/20 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۲ فایل کلی مقالات 1398/1/21 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۳ فایل کلی مقالات 1398/1/22 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۴ فایل کلی مقالات 1398/1/24 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۵ فایل کلی مقالات 1398/1/25 - Get XML Data ۱ بار
۲۸۶ فایل کلی مقالات 1398/1/26 - Get XML Data ۳ بار
۲۸۷ فایل کلی مقالات 1398/1/27 - Get XML Data ۲ بار
۲۸۸ فایل کلی مقالات 1398/1/28 - Get XML Data ۰ بار
۲۸۹ فایل کلی مقالات 1398/1/31 - Get XML Data ۱ بار
۲۹۰ فایل کلی مقالات 1398/2/1 - Get XML Data ۰ بار
۲۹۱ فایل کلی مقالات 1398/2/3 - Get XML Data ۱ بار
۲۹۲ فایل کلی مقالات 1398/2/4 - Get XML Data ۰ بار
۲۹۳ فایل کلی مقالات 1398/2/5 - Get XML Data ۱ بار
۲۹۴ فایل کلی مقالات 1398/2/6 - Get XML Data ۲ بار
۲۹۵ فایل کلی مقالات 1398/2/7 - Get XML Data ۲ بار
۲۹۶ فایل کلی مقالات 1398/2/8 - Get XML Data ۱ بار
۲۹۷ فایل کلی مقالات 1398/2/9 - Get XML Data ۰ بار
۲۹۸ فایل کلی مقالات 1398/2/10 - Get XML Data ۲ بار
۲۹۹ فایل کلی مقالات 1398/2/11 - Get XML Data ۱ بار
۳۰۰ فایل کلی مقالات 1398/2/12 - Get XML Data ۴ بار
۳۰۱ فایل کلی مقالات 1398/2/13 - Get XML Data ۱ بار
۳۰۲ فایل کلی مقالات 1398/2/14 - Get XML Data ۲ بار
۳۰۳ فایل کلی مقالات 1398/2/15 - Get XML Data ۳ بار
۳۰۴ فایل کلی مقالات 1398/2/17 - Get XML Data ۱ بار
۳۰۵ فایل کلی مقالات 1398/2/18 - Get XML Data ۰ بار
۳۰۶ فایل کلی مقالات 1398/2/19 - Get XML Data ۱ بار
۳۰۷ فایل کلی مقالات 1398/2/20 - Get XML Data ۴ بار
۳۰۸ فایل کلی مقالات 1398/2/21 - Get XML Data ۲ بار
۳۰۹ فایل کلی مقالات 1398/2/22 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۰ فایل کلی مقالات 1398/2/23 - Get XML Data ۰ بار
۳۱۱ فایل کلی مقالات 1398/2/25 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۲ فایل کلی مقالات 1398/2/26 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۳ فایل کلی مقالات 1398/2/27 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۴ فایل کلی مقالات 1398/2/29 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۵ فایل کلی مقالات 1398/2/30 - Get XML Data ۱ بار
۳۱۶ فایل کلی مقالات 1398/2/31 - Get XML Data ۰ بار
۳۱۷ فایل کلی مقالات 1398/3/1 - Get XML Data ۰ بار
۳۱۸ فایل کلی مقالات 1398/3/3 - Get XML Data ۳ بار
۳۱۹ فایل کلی مقالات 1398/3/4 - Get XML Data ۲ بار
۳۲۰ فایل کلی مقالات 1398/3/5 - Get XML Data ۱ بار
۳۲۱ فایل کلی مقالات 1398/3/6 - Get XML Data ۰ بار
۳۲۲ فایل کلی مقالات 1398/3/8 - Get XML Data ۰ بار
۳۲۳ فایل کلی مقالات 1398/3/9 - Get XML Data ۱ بار
۳۲۴ فایل کلی مقالات 1398/3/10 - Get XML Data ۲ بار
۳۲۵ فایل کلی مقالات 1398/3/13 - Get XML Data ۳ بار
۳۲۶ فایل کلی مقالات 1398/3/14 - Get XML Data ۱ بار
۳۲۷ فایل کلی مقالات 1398/3/15 - Get XML Data ۰ بار
۳۲۸ فایل کلی مقالات 1398/3/16 - Get XML Data ۲ بار
۳۲۹ فایل کلی مقالات 1398/3/17 - Get XML Data ۲ بار
۳۳۰ فایل کلی مقالات 1398/3/18 - Get XML Data ۱ بار
۳۳۱ فایل کلی مقالات 1398/3/19 - Get XML Data ۰ بار
۳۳۲ فایل کلی مقالات 1398/3/21 - Get XML Data ۳ بار
۳۳۳ فایل کلی مقالات 1398/3/23 - Get XML Data ۲ بار
۳۳۴ فایل کلی مقالات 1398/3/24 - Get XML Data ۱ بار
۳۳۵ فایل کلی مقالات 1398/3/25 - Get XML Data ۱ بار
۳۳۶ فایل کلی مقالات 1398/3/26 - Get XML Data ۱ بار
۳۳۷ فایل کلی مقالات 1398/3/27 - Get XML Data ۲ بار
۳۳۸ فایل کلی مقالات 1398/3/28 - Get XML Data ۱ بار
۳۳۹ فایل کلی مقالات 1398/3/29 - Get XML Data ۲ بار
۳۴۰ فایل کلی مقالات 1398/3/30 - Get XML Data ۳ بار
۳۴۱ فایل کلی مقالات 1398/3/31 - Get XML Data ۳ بار
۳۴۲ فایل کلی مقالات 1398/4/1 - Get XML Data ۱ بار
۳۴۳ فایل کلی مقالات 1398/4/2 - Get XML Data ۳ بار
۳۴۴ فایل کلی مقالات 1398/4/3 - Get XML Data ۱ بار
۳۴۵ فایل کلی مقالات 1398/4/4 - Get XML Data ۲ بار
۳۴۶ فایل کلی مقالات 1398/4/5 - Get XML Data ۰ بار
۳۴۷ فایل کلی مقالات 1398/4/6 - Get XML Data ۳ بار
۳۴۸ فایل کلی مقالات 1398/4/7 - Get XML Data ۱ بار
۳۴۹ فایل کلی مقالات 1398/4/8 - Get XML Data ۳ بار
۳۵۰ فایل کلی مقالات 1398/4/9 - Get XML Data ۱ بار
۳۵۱ فایل کلی مقالات 1398/4/10 - Get XML Data ۱ بار
۳۵۲ فایل کلی مقالات 1398/4/11 - Get XML Data ۲ بار
۳۵۳ فایل کلی مقالات 1398/4/12 - Get XML Data ۲ بار
۳۵۴ فایل کلی مقالات 1398/4/13 - Get XML Data ۱ بار
۳۵۵ فایل کلی مقالات 1398/4/14 - Get XML Data ۴ بار
۳۵۶ فایل کلی مقالات 1398/4/15 - Get XML Data ۰ بار
۳۵۷ فایل کلی مقالات 1398/4/16 - Get XML Data ۰ بار
۳۵۸ فایل کلی مقالات 1398/4/17 - Get XML Data ۰ بار
۳۵۹ فایل کلی مقالات 1398/4/19 - Get XML Data ۱ بار
۳۶۰ فایل کلی مقالات 1398/4/20 - Get XML Data ۲ بار
۳۶۱ فایل کلی مقالات 1398/4/21 - Get XML Data ۴ بار
۳۶۲ فایل کلی مقالات 1398/4/22 - Get XML Data ۰ بار
۳۶۳ فایل کلی مقالات 1398/4/23 - Get XML Data ۱ بار
۳۶۴ فایل کلی مقالات 1398/4/24 - Get XML Data ۰ بار
۳۶۵ فایل کلی مقالات 1398/4/25 - Get XML Data ۲ بار
۳۶۶ فایل کلی مقالات 1398/4/26 - Get XML Data ۱ بار
۳۶۷ فایل کلی مقالات 1398/4/27 - Get XML Data ۱ بار
۳۶۸ فایل کلی مقالات 1398/4/28 - Get XML Data ۱ بار
۳۶۹ فایل کلی مقالات 1398/4/29 - Get XML Data ۲ بار
۳۷۰ فایل کلی مقالات 1398/4/30 - Get XML Data ۱ بار
۳۷۱ فایل کلی مقالات 1398/4/31 - Get XML Data ۱ بار
۳۷۲ فایل کلی مقالات 1398/5/1 - Get XML Data ۱ بار
۳۷۳ فایل کلی مقالات 1398/5/2 - Get XML Data ۰ بار
۳۷۴ فایل کلی مقالات 1398/5/3 - Get XML Data ۴ بار
۳۷۵ فایل کلی مقالات 1398/5/4 - Get XML Data ۰ بار
۳۷۶ فایل کلی مقالات 1398/5/5 - Get XML Data ۲ بار
۳۷۷ فایل کلی مقالات 1398/5/6 - Get XML Data ۲ بار
۳۷۸ فایل کلی مقالات 1398/5/7 - Get XML Data ۰ بار
۳۷۹ فایل کلی مقالات 1398/5/8 - Get XML Data ۲ بار
۳۸۰ فایل کلی مقالات 1398/5/9 - Get XML Data ۲ بار
۳۸۱ فایل کلی مقالات 1398/5/10 - Get XML Data ۱ بار
۳۸۲ فایل کلی مقالات 1398/5/11 - Get XML Data ۰ بار
۳۸۳ فایل کلی مقالات 1398/5/12 - Get XML Data ۳ بار
۳۸۴ فایل کلی مقالات 1398/5/13 - Get XML Data ۰ بار
۳۸۵ فایل کلی مقالات 1398/5/15 - Get XML Data ۳ بار
۳۸۶ فایل کلی مقالات 1398/5/16 - Get XML Data ۰ بار
۳۸۷ فایل کلی مقالات 1398/5/17 - Get XML Data ۲ بار
۳۸۸ فایل کلی مقالات 1398/5/19 - Get XML Data ۲ بار
۳۸۹ فایل کلی مقالات 1398/5/20 - Get XML Data ۲ بار
۳۹۰ فایل کلی مقالات 1398/5/22 - Get XML Data ۲ بار
۳۹۱ فایل کلی مقالات 1398/5/23 - Get XML Data ۱ بار
۳۹۲ فایل کلی مقالات 1398/5/24 - Get XML Data ۳ بار
۳۹۳ فایل کلی مقالات 1398/5/25 - Get XML Data ۰ بار
۳۹۴ فایل کلی مقالات 1398/5/26 - Get XML Data ۲ بار
۳۹۵ فایل کلی مقالات 1398/5/27 - Get XML Data ۱ بار
۳۹۶ فایل کلی مقالات 1398/5/28 - Get XML Data ۲ بار
۳۹۷ فایل کلی مقالات 1398/5/29 - Get XML Data ۲ بار
۳۹۸ فایل کلی مقالات 1398/5/30 - Get XML Data ۳ بار
۳۹۹ فایل کلی مقالات 1398/5/31 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۰ فایل کلی مقالات 1398/6/1 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۱ فایل کلی مقالات 1398/6/2 - Get XML Data ۴ بار
۴۰۲ فایل کلی مقالات 1398/6/3 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۳ فایل کلی مقالات 1398/6/4 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۴ فایل کلی مقالات 1398/6/5 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۵ فایل کلی مقالات 1398/6/6 - Get XML Data ۱ بار
۴۰۶ فایل کلی مقالات 1398/6/7 - Get XML Data ۲ بار
۴۰۷ فایل کلی مقالات 1398/6/8 - Get XML Data ۲ بار
۴۰۸ فایل کلی مقالات 1398/6/9 - Get XML Data ۲ بار
۴۰۹ فایل کلی مقالات 1398/6/10 - Get XML Data ۲ بار
۴۱۰ فایل کلی مقالات 1398/6/11 - Get XML Data ۲ بار
۴۱۱ فایل کلی مقالات 1398/6/12 - Get XML Data ۳ بار
۴۱۲ فایل کلی مقالات 1398/6/14 - Get XML Data ۲ بار
۴۱۳ فایل کلی مقالات 1398/6/15 - Get XML Data ۱ بار
۴۱۴ فایل کلی مقالات 1398/6/16 - Get XML Data ۰ بار
۴۱۵ فایل کلی مقالات 1398/6/17 - Get XML Data ۳ بار
۴۱۶ فایل کلی مقالات 1398/6/18 - Get XML Data ۱ بار
۴۱۷ فایل کلی مقالات 1398/6/19 - Get XML Data ۳ بار
۴۱۸ فایل کلی مقالات 1398/6/20 - Get XML Data ۴ بار
۴۱۹ فایل کلی مقالات 1398/6/22 - Get XML Data ۲ بار
۴۲۰ فایل کلی مقالات 1398/6/23 - Get XML Data ۱ بار
۴۲۱ فایل کلی مقالات 1398/6/24 - Get XML Data ۱ بار
۴۲۲ فایل کلی مقالات 1398/6/25 - Get XML Data ۱ بار
۴۲۳ فایل کلی مقالات 1398/6/26 - Get XML Data ۱ بار
۴۲۴ فایل کلی مقالات 1398/6/27 - Get XML Data ۱ بار
۴۲۵ فایل کلی مقالات 1398/6/28 - Get XML Data ۳ بار
۴۲۶ فایل کلی مقالات 1398/6/29 - Get XML Data ۲ بار
۴۲۷ فایل کلی مقالات 1398/6/30 - Get XML Data ۲ بار
۴۲۸ فایل کلی مقالات 1398/6/31 - Get XML Data ۲ بار
۴۲۹ فایل کلی مقالات 1398/7/1 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۰ فایل کلی مقالات 1398/7/2 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۱ فایل کلی مقالات 1398/7/3 - Get XML Data ۱ بار
۴۳۲ فایل کلی مقالات 1398/7/4 - Get XML Data ۱ بار
۴۳۳ فایل کلی مقالات 1398/7/5 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۴ فایل کلی مقالات 1398/7/6 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۵ فایل کلی مقالات 1398/7/7 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۶ فایل کلی مقالات 1398/7/8 - Get XML Data ۱ بار
۴۳۷ فایل کلی مقالات 1398/7/9 - Get XML Data ۱ بار
۴۳۸ فایل کلی مقالات 1398/7/11 - Get XML Data ۲ بار
۴۳۹ فایل کلی مقالات 1398/7/12 - Get XML Data ۲ بار
۴۴۰ فایل کلی مقالات 1398/7/13 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۱ فایل کلی مقالات 1398/7/14 - Get XML Data ۴ بار
۴۴۲ فایل کلی مقالات 1398/7/15 - Get XML Data ۲ بار
۴۴۳ فایل کلی مقالات 1398/7/16 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۴ فایل کلی مقالات 1398/7/17 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۵ فایل کلی مقالات 1398/7/18 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۶ فایل کلی مقالات 1398/7/19 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۷ فایل کلی مقالات 1398/7/20 - Get XML Data ۲ بار
۴۴۸ فایل کلی مقالات 1398/7/21 - Get XML Data ۱ بار
۴۴۹ فایل کلی مقالات 1398/7/22 - Get XML Data ۳ بار
۴۵۰ فایل کلی مقالات 1398/7/23 - Get XML Data ۲ بار
۴۵۱ فایل کلی مقالات 1398/7/24 - Get XML Data ۲ بار
۴۵۲ فایل کلی مقالات 1398/7/25 - Get XML Data ۲ بار
۴۵۳ فایل کلی مقالات 1398/7/26 - Get XML Data ۳ بار
۴۵۴ فایل کلی مقالات 1398/7/27 - Get XML Data ۲ بار
۴۵۵ فایل کلی مقالات 1398/7/28 - Get XML Data ۲ بار
۴۵۶ فایل کلی مقالات 1398/7/29 - Get XML Data ۱ بار
۴۵۷ فایل کلی مقالات 1398/7/30 - Get XML Data ۰ بار
۴۵۸ فایل کلی مقالات 1398/8/2 - Get XML Data ۱ بار
۴۵۹ فایل کلی مقالات 1398/8/3 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۰ فایل کلی مقالات 1398/8/4 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۱ فایل کلی مقالات 1398/8/7 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۲ فایل کلی مقالات 1398/8/8 - Get XML Data ۴ بار
۴۶۳ فایل کلی مقالات 1398/8/9 - Get XML Data ۵ بار
۴۶۴ فایل کلی مقالات 1398/8/10 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۵ فایل کلی مقالات 1398/8/11 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۶ فایل کلی مقالات 1398/8/12 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۷ فایل کلی مقالات 1398/8/13 - Get XML Data ۱ بار
۴۶۸ فایل کلی مقالات 1398/8/14 - Get XML Data ۲ بار
۴۶۹ فایل کلی مقالات 1398/8/15 - Get XML Data ۰ بار
۴۷۰ فایل کلی مقالات 1398/8/16 - Get XML Data ۱ بار
۴۷۱ فایل کلی مقالات 1398/8/17 - Get XML Data ۱ بار
۴۷۲ فایل کلی مقالات 1398/8/18 - Get XML Data ۲ بار
۴۷۳ فایل کلی مقالات 1398/8/19 - Get XML Data ۱ بار
۴۷۴ فایل کلی مقالات 1398/8/20 - Get XML Data ۱ بار
۴۷۵ فایل کلی مقالات 1398/8/27 - Get XML Data ۲ بار
۴۷۶ فایل کلی مقالات 1398/9/1 - Get XML Data ۲ بار
۴۷۷ فایل کلی مقالات 1398/9/2 - Get XML Data ۳ بار
۴۷۸ فایل کلی مقالات 1398/9/3 - Get XML Data ۲ بار
۴۷۹ فایل کلی مقالات 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۰ فایل کلی مقالات 1398/9/7 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۱ فایل کلی مقالات 1398/9/8 - Get XML Data ۲ بار
۴۸۲ فایل کلی مقالات 1398/9/10 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۳ فایل کلی مقالات 1398/9/11 - Get XML Data ۲ بار
۴۸۴ فایل کلی مقالات 1398/9/12 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۵ فایل کلی مقالات 1398/9/13 - Get XML Data ۲ بار
۴۸۶ فایل کلی مقالات 1398/9/14 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۷ فایل کلی مقالات 1398/9/15 - Get XML Data ۱ بار
۴۸۸ فایل کلی مقالات 1398/9/16 - Get XML Data ۲ بار
۴۸۹ فایل کلی مقالات 1398/9/18 - Get XML Data ۲ بار
۴۹۰ فایل کلی مقالات 1398/9/21 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۱ فایل کلی مقالات 1398/9/22 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۲ فایل کلی مقالات 1398/9/23 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۳ فایل کلی مقالات 1398/9/24 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۴ فایل کلی مقالات 1398/9/25 - Get XML Data ۰ بار
۴۹۵ فایل کلی مقالات 1398/9/26 - Get XML Data ۳ بار
۴۹۶ فایل کلی مقالات 1398/9/27 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۷ فایل کلی مقالات 1398/9/28 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۸ فایل کلی مقالات 1398/9/29 - Get XML Data ۱ بار
۴۹۹ فایل کلی مقالات 1398/10/1 - Get XML Data ۱ بار
۵۰۰ فایل کلی مقالات 1398/10/2 - Get XML Data ۱ بار
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه