فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1393، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین اثر بخشی حالات مختلف سامانه تهویه بر کاهش میزان مواجهه شغلی کارکنان درمانی با بیوآئروسل ها 1395/9/29 - Get XML Data ۱۶۱ بار
۲ بررسی ارتباط بین خصوصیات شخصیتی، استرس و رضایت شغلی کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۰ بار
۳ تجزیه آلکان‌ها و آلدئیدهای درون‌زاد در هوای بازدم شاغلین در مواجهه با غبار حاوی سیلیس 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۴ دانش ایمنی کارشناسان کشاورزی جنوب غرب ایران در کار با ماشین‌آلات کشاورزی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۴ بار
۵ سناریونویسی برای شرایط اضطراری مبتنی بر رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۶ ارزیابی عملکرد ایمنی با استفاده از شاخص های فعال در یک صنعت منتخب 1395/9/29 - Get XML Data ۱۴۷ بار
۷ بررسی شاخص های آسایش صوتی کارکنان دفاتر باز اداری دربانک های دولتی شهر همدان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۴۱ بار
۸ بررسی کیفیت زندگی پرستاران بر اساس پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۴۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه