فهرست مقالات


کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1393، جلد ۱۴، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ انتساب کتاب دستورالوزاره به خواجه نظام الملک یاعدنی طوسی 1395/9/10 - Get XML Data ۲۲ بار
۲ Dastoor alVozara: Does it belong to Khajeh Nezam alMolk or Adni Toosi? 1396/1/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ نقد پسااستعماری داستان بلند «سرگذشت کندوها» نوشتة آل احمد* 1395/9/10 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ نقد پسااستعماری داستان بلند «سرگذشت کندوها» نوشته آل احمد* 1396/1/19 - Get XML Data ۹ بار
۵ بررسی کهن الگوی سایه در شاهنامه * 1395/9/10 - Get XML Data ۲۲ بار
۶ A Study of Archetype of Shadow in Shahnameh 1396/1/19 - Get XML Data ۲۳ بار
۷ کمال در مشرب عرفانی عزیزالدین نسفی * 1395/9/10 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ Perfection in Mystical Attitude of Aziz-al-din-e-Nasafi 1396/1/19 - Get XML Data ۱۸ بار
۹ تقابل­های معنایی در اشعار اقبال لاهوری 1395/9/10 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ Semantic Opposition In Eqbal Lahoori’s Poems 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ آفرینش طنز و مطایبه در کلیله و دمنه* 1395/9/10 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۲ Creation of Satire and Humor in “Kalileh Va Demneh’s” 1396/1/19 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شده از شاهنامه برای نوجوانان* 1395/9/10 - Get XML Data ۱۸ بار
۱۴ Elements of Short Stories in Some of the Regenerated Stories of Shahnameh: A Useful Source for the Adolescents 1396/1/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۵ آسیب شناسی نظام تربیّتی خانقاهی صوفیه* 1395/9/10 - Get XML Data ۲۶ بار
۱۶ Mystical Education of Khanegha 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۷ «فرایند فردیّت» در حماسۀ بهمن نامه* 1395/9/10 - Get XML Data ۹ بار
۱۸ “Individualization“ in Epic of Bahman-Nameh 1396/1/19 - Get XML Data ۲۳ بار
۱۹ شخصیّت­شناسی کاووس در شاهنامه 1395/9/10 - Get XML Data ۹ بار
۲۰ Characterization of Kavoos in Shahnameh 1396/1/19 - Get XML Data ۸ بار
۲۱ تحلیل روانشناسانۀ آموزه­های مثنوی جمشید و خورشیدبر رشد روانی مخاطبان کودک و نوجوان 1395/9/10 - Get XML Data ۱۱ بار
۲۲ The Teaching Effects of Story of Jamshid and Khorshid ‘on the Psychological Development of Children and Adolescents 1396/1/19 - Get XML Data ۸ بار
۲۳ تأثیر شعر شعرا بر اشعار جلال الدین حافظ سعد تبریزی 1395/9/10 - Get XML Data ۱۱ بار
۲۴ The Influence of Poets on Jalal- al-Din Hafez Sa'd-e-Tabrizi 1396/1/19 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه