فهرست مقالات


کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1393، جلد ۱۵، شماره ۲۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ دگرگونی درون مایهقصّه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی 1395/9/10 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ نگرشی تازه بر مأخذشناسی قصّهء شاه و کنیزک 1395/9/10 - Get XML Data ۸ بار
۳ - "A New Look at the Sources of the Story of the King and the Woman 1396/1/19 - Get XML Data ۸ بار
۴ بررسی وزن اشعار سعیدا نقشبند یزدی 1395/9/10 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک ون­دایک 1395/9/10 - Get XML Data ۸ بار
۶ تحلیل تشبیهاتِ روضه الانوار 1395/9/10 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ پایان ناپذیری شخصیّت در داستان پایانی سیمین دانشور 1395/9/10 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ اثر پذیری ساختاری کلیله و دمنه از اشعار ابوالفرج رونی 1395/9/10 - Get XML Data ۱۵ بار
۹ نقش صنعت نفت در ظهور سه نویسندۀ صاحب سبک مکتب داستان نویسی جنوب 1395/9/10 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ آمیختگی شطح با کاریکلماتور در نثر احمدعزیزی 1395/9/10 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۱ A Mixture of "Shath" with Caricalmatur in Ahmad Azizi’s Prose 1396/1/19 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۲ بررسی دو حکایت از باب سوم مرزبان نامه بر بنیاد «الگوی کنش» گریماس 1395/9/10 - Get XML Data ۸ بار
۱۳ بررسی عناصر دینی و اندیشههای عرفانی در حماسه جهانگیرنامه 1395/9/10 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۴ ترکیبِ برشده گوهر،جان و خرد در بیتی از دیباچه شاهنامه 1395/9/10 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه