آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های سیاسی جهان اسلام Political Research In Islamic World
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/8/28 ۵
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/8/28 ۳
پژوهش های زراعی ایران
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/8/28 ۸
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/5/10 1401/8/28 ۷
پژوهش های رشد و توسعه پایدار
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/8/28 ۱۰
پژوهش های حبوبات ایران
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/8/28 ۷
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۳ - شماره ۳۷ 1401/8/10 1401/8/28 ۲۰
پژوهش های ادبیات تطبیقی
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/8/28 ۶
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۳۰ - شماره ۱۰۲ 1401/6/10 1401/8/28 ۱۲
پژوهش نفت
دوره ۳۲ - شماره ۱۴۰۱-۲ 1401/3/11 1401/8/28 ۱۰
دوره ۳۲ - شماره ۱۴۰۱-۳ 1401/5/10 1401/8/28 ۱۰
دوره ۳۲ - شماره ۱۴۰۱-۴ 1401/7/9 1401/8/28 ۱۰
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دوره ۱۲ - شماره ۲۳ 1401/6/10 1401/8/28 ۱۲
پژوهش در طب ورزشی و فناوری
دوره ۲۰ - شماره ۲۳ 1401/6/10 1401/8/28 ۱۱
پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/8/28 ۱۲
ورزش و علوم زیست حرکتی
دوره ۲۰ - شماره ۲۰ 1397/6/10 1401/8/28 ۶
دوره ۲۱ - شماره ۲۱ 1397/12/10 1401/8/28 ۶
دوره ۲۲ - شماره ۲۲ 1398/6/10 1401/8/28 ۶
دوره ۲۳ - شماره ۲۳ 1398/12/11 1401/8/28 ۶
دوره ۲۴ - شماره ۲۴ 1399/6/11 1401/8/28 ۶
دوره ۲۵ - شماره ۲۵ 1399/12/11 1401/8/28 ۱۰
دوره ۲۶ - شماره ۲۶ 1400/6/10 1401/8/28 ۱۰
مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal
دوره ۱۱ - شماره ۳۶ 1401/8/10 1401/8/28 ۲
مجله طب نظامی Journal of Military Medicine
دوره ۲۴ - شماره ۸ 1401/9/10 1401/8/28 ۶
تربیت اسلامی Journal of Islamic Education
دوره ۱۷ - شماره ۴۱ 1401/6/10 1401/8/27 ۶
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی socio-cultural Development Studies
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1400/6/10 1401/8/26 ۸
روانشناسی شناختی Journal of Cognitive Psychology
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/7/9 1401/8/26 ۵
تحقیقات جغرافیایی Geographical Research
دوره ۳۷ - شماره ۴ 1401/8/10 1401/8/26 ۲
Nutrition and Food Sciences Research Nutrition and Food Sciences Research
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/8/26 ۳
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1401/8/10 1401/8/26 ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی Journal of North Khorasan University of Medical Sciences
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/8/26 ۱۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۶ - شماره ۹ 1401/8/10 1401/8/26 ۲
لیزر پزشکی Lasers in Medicine
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1401/8/10 1401/8/26 ۵
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۳۱ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/8/26 ۸
تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science
دوره ۲۴ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/8/25 ۳
طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/8/10 1401/8/25 ۲
Journal of Arthropod-Borne Diseases Journal of Arthropod-Borne Diseases
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1401/8/23 1401/8/25 ۸
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/8/25 ۷
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۳ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/8/25 ۱
فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران Iranian Journal of Materials Science and Engineering
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/8/24 ۳
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/8/24 ۸
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۲۲ - شماره ۸۶ 1401/8/10 1401/8/23 ۱۰
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shafaye Khatam
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1401/7/9 1401/8/23 ۴
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/8/23 ۱
مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/8/22 ۱۰
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۲۲ - شماره ۱۱ 1401/8/10 1401/8/22 ۵
مهندسی عمران مدرس
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1401/8/10 1401/8/22 ۱۰
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1401/8/10 1401/8/22 ۱
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۱۰ - شماره ۵ 1401/8/10 1401/8/22 ۲
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/8/21 ۱
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |