آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیقات مدیریت آموزشی Educational Administration Research
دوره ۱۲ - شماره ۴۸ 1400/5/10 1401/2/15 ۱۴
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ 1400/8/10 1401/2/15 ۱۴
دوره ۱۳ - شماره ۵۰ 1400/11/12 1401/2/15 ۳
پژوهش اجتماعی Social Research
دوره ۱۲ - شماره ۴۷ 1399/5/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۸ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۹ 1399/11/13 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۵۰ 1400/2/11 1401/2/15 ۴
دوره ۱۳ - شماره ۵۱ 1400/5/10 1401/2/15 ۵
دوره ۱۳ - شماره ۵۲ 1400/8/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۵۳ 1400/11/12 1401/2/15 ۲
پاتوبیولوژی مقایسه ای پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1398/8/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1398/10/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1399/3/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1399/9/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/2/15 ۸
آینده پژوهی مدیریت
دوره ۳۱ - شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰) 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۳۱ - شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱) 1399/3/12 1401/2/15 ۱۱
دوره ۳۱ - شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲) 1399/8/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۳۱ - شماره ۴ (پیاپی ۱۲۳) 1399/11/13 1401/2/15 ۱۰
دوره ۳۲ - شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴) 1400/2/11 1401/2/15 ۷
دوره ۳۲ - شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵) 1400/4/10 1401/2/15 ۹
دوره ۳۲ - شماره ۳ (پیاپی ۱۲۶) 1400/8/10 1401/2/15 ۷
دوره ۳۲ - شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷) 1400/11/12 1401/2/15 ۷
اقتصاد کاربردی
دوره ۹ - شماره ۲۹ 1398/3/11 1401/2/15 ۶
دوره ۹ - شماره ۳۰ و ۳۱(پاییز و زمستان ۹۸) 1398/10/11 1401/2/15 ۵
دوره ۱۰ - شماره ۳۲ و ۳۳ (بهار و تابستان ۹۹) 1399/3/12 1401/2/15 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ و ۳۵ (پاییز و زمستان ۹۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۳۶(بهار ۱۴۰۰) 1400/1/12 1401/2/15 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۳۷ (تابستان ۱۴۰۰) 1400/8/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ (پاییز ۱۴۰۰) 1400/8/10 1401/2/15 ۶
Journal of Physical and Theoretical Chemistry Journal of Physical and Theoretical Chemistry
دوره ۱۶ - شماره Issue ۱ (Spring and Summer ۲۰۱۹) ۱ and ۲ 1398/4/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۶ - شماره Issue ۲ (Fall ۲۰۱۹ and Winter ۲۰۲۰) ۳ and ۴ 1398/11/12 1401/2/15 ۶
دوره ۱۷ - شماره Issue ۱ (Spring and Summer ۲۰۲۰) ۱ and ۲ 1399/5/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۹ - شماره ۷ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۶ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۵ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1400/6/10 1401/2/15 ۱
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره ۶ - شماره ۳ 1399/5/11 1401/2/15 ۶
دوره ۶ - شماره ۴ 1399/8/11 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/11/13 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۲ 1400/2/11 1401/2/15 ۱
International Journal of Social Sciences International Journal of Social Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1399/6/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1399/9/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1399/12/11 1401/2/15 ۹
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۰۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |