آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پایش Payesh
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/6/31 ۱
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۴۱ - شماره ۱۷۸ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
سفینه
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ 1401/3/11 1401/6/30 ۱۲
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/30 ۸
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن Journal of Operational Research in Its Applications
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/30 ۱
پرستار و پزشک در رزم Journal of Nurse and Physician in War
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۷
حقوق اداری
دوره ۹ - شماره ۳۱ 1401/6/10 1401/6/29 ۱۱
Caspian Journal of Pediatrics Caspian Journal of Pediatrics
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۶ 1400/12/10 1401/6/29 ۶
نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۲۰
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Medical Education and Development
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۹
International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/4/29 1401/6/27 ۸
علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/6/25 ۱۳
مطالعات اقتصاد انرژی Quarterely Energy Economics Review
دوره ۱۸ - شماره ۷۴ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۹
علوم آب و خاک
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۵
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۱
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۴۰۱ - شماره ۲۰۰ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۰
فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران Iranian Journal of Materials Science and Engineering
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۵ 1401/6/23 1401/6/24 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۶ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1401/6/23 1401/6/24 ۱۵
طب توانبخشی The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/6/23 ۱۱
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۱۹ - شماره ۸ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۱
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۵ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۰
پزشکی قانونی Scientific Journal of Forensic Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/23 ۱
بوم شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Ecology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/6/22 ۶
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۳۲ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/22 ۱
مجله تحقیقات سلامت Journal of Community Health Resaerch
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/22 ۱
طب کار Occupational Medicine Quarterly Journal
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/22 ۸
مدیریت شهری Urban Management
دوره ۲۱ - شماره ۶۶ 1401/3/11 1401/6/21 ۵
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shafaye Khatam
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/6/21 ۱
مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health Promotion Management
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1401/7/9 1401/6/21 ۴
Caspian Journal of Internal Medicine Caspian Journal of Internal Medicine
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/21 ۵
رویش روانشناسی Rooyesh-e-Ravanshenasi
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/20 ۷
تاریخ و فرهنگ
دوره ۵۳ - شماره ۱ 1400/5/10 1401/6/20 ۶
Journal of Seismology and Earthquake Engineering Journal of Seismology and Earthquake Engineering
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1399/6/11 1401/6/20 ۶
Health Education and Health Promotion Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/20 ۳
نشریه پرستاری ایران Iran Journal of Nursing
دوره ۳۵ - شماره ۱۳۶ 1401/3/11 1401/6/20 ۶
مجله سلامت و بهداشت Journal of health and Care
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/18 ۳
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی New Trends in Sport Management
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1401/6/10 1401/6/17 ۲
آموزش عالی ایران Iranian Higher Education
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/6/17 ۷
توسعه آموزش در علوم پزشکی Journal of Medical Education Development
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ 1401/6/10 1401/6/17 ۱
Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/6/16 ۶
Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/6/15 1401/6/16 ۱۰
Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal
دوره ۱۶ - شماره ۶ 1401/8/10 1401/6/16 ۲
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/6/16 ۳
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/6/16 ۲
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۰۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |