آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های سلامت محور Health-Based Research
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/6/11 1401/2/16 ۷
دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature
دوره ۴ - شماره ۷ 1398/5/10 1401/2/16 ۸
دوره ۴ - شماره ۸ 1398/6/10 1401/2/16 ۶
نشریه مهندسی فرایندها Journal of process engineering
دوره ۷ - شماره ۱۳ 1399/6/11 1401/2/16 ۳
دوره ۸ - شماره ۱۴ 1399/11/13 1401/2/16 ۴
دوره ۹ - شماره ۱۵ 1400/6/10 1401/2/16 ۴
پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/6/11 1401/2/16 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/12/11 1401/2/16 ۱۳
دوره ۸ - شماره ۱ 1400/6/10 1401/2/16 ۱۲
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/12/10 1401/2/16 ۱۲
پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/6/11 1401/2/16 ۱۱
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/12/11 1401/2/16 ۱۳
دوره ۸ - شماره ۱ 1400/5/10 1401/2/16 ۱۰
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/12/10 1401/2/16 ۱۰
مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین Journal of modern medical information sciences
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/3/12 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۴ 1399/9/11 1401/2/16 ۸
دوره ۷ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/16 ۸
دوره ۷ - شماره ۲ 1400/4/10 1401/2/16 ۸
دوره ۷ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/2/16 ۹
دوره ۷ - شماره ۴ 1400/10/11 1401/2/16 ۹
مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی International journal of medical laboratory
دوره ۷ - شماره ۳ 1399/5/11 1401/2/16 ۸
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/8/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/11/13 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/2/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/5/10 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/8/10 1401/2/16 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/16 ۸
فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه Academic journal of torbat heydariyeh university of medical sciences
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/5/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۲ 1399/8/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/16 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1400/4/10 1401/2/16 ۸
دوره ۹ - شماره ۲ 1400/7/9 1401/2/16 ۸
دوره ۹ - شماره ۳ 1400/10/11 1401/2/16 ۸
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی Development strategies in medical education
دوره ۸ - شماره ۱ 1399/12/11 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/9/10 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/16 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/2/16 ۸
پژوهشنامه مالیات Iranian national tax administration (inta)
دوره ۲۷ - شماره ۴۴ 1398/11/12 1401/2/16 ۶
دوره ۲۸ - شماره ۴۵ 1399/2/12 1401/2/16 ۶
دوره ۲۸ - شماره ۴۶ 1399/5/11 1401/2/16 ۶
دوره ۲۸ - شماره ۴۷ 1399/8/11 1401/2/16 ۶
دوره ۲۸ - شماره ۴۸ 1399/11/13 1401/2/16 ۶
دوره ۲۹ - شماره ۴۹ 1400/2/11 1401/2/16 ۶
دوره ۲۹ - شماره ۵۰ 1400/6/10 1401/2/16 ۶
دوره ۲۹ - شماره ۵۱ 1400/9/10 1401/2/16 ۶
دوره ۲۹ - شماره ۵۲ 1400/12/10 1401/2/16 ۲
مجله علم سنجی کاسپین Caspian journal of scientometric
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/2/12 1401/2/16 ۶
صفحه 16 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۹۱ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |