آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/8 ۵
Ecopersia Ecopersia
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/8 ۷
جراحی استخوان و مفاصل ایران Iranian Journal of Orthopaedic Surgery
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1402/7/8 ۸
International Journal of Pediatrics International Journal of Pediatrics
دوره ۱۱ - شماره ۹ 1402/6/10 1402/7/8 ۱
تحقیقات علوم رفتاری Journal of Research in Behavioral Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1402/7/9 1402/7/8 ۱
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۴ - شماره ۵ 1402/6/10 1402/7/8 ۱۳
مجله میکروب شناسی پزشکی ایران Iranian Journal of Medical Microbiology
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1402/5/10 1402/7/8 ۱۳
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences
دوره ۶۶ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/7 ۷
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
دوره ۶ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/6 ۷
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی Journal of Criminal Law and Criminology
دوره ۱۱ - شماره ۲۱ 1402/5/10 1402/7/6 ۱۲
پژوهش و توسعه جنگل
دوره ۹ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/6 ۹
سلامت و محیط زیست Iranian Journal of Health and Environment
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/6 ۱۲
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Sciences Journal of Islamic Azad University Tehran Medical Branch
دوره ۳۳ - شماره ۳ 1402/7/9 1402/7/6 ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۳۱ - شماره ۴ 1402/7/9 1402/7/6 ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences
دوره ۲۸ - شماره ۶ 1402/10/11 1402/7/6 ۷
دوره ۲۹ - شماره ۱ 1402/12/11 1402/7/6 ۷
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۶
مجله علوم مراقبتی نظامی Military caring sciences
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1402/7/9 1402/7/5 ۴
مدیریت بهره وری
دوره ۱۷ - شماره ۳(۶۶)پاییز 1402/6/10 1402/7/5 ۱۰
پاتوبیولوژی مقایسه ای پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/5 ۶
ژئوفیزیک ایران
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۷
چشم انداز مدیریت صنعتی
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۲
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
دوره ۱۵ - شماره ۴۷ 1402/7/9 1402/7/5 ۲۰
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/12/10 1402/7/5 ۱
پژوهش های پولی و بانکی Monetary and Banking Research
دوره ۱۵ - شماره ۵۳ 1401/9/10 1402/7/5 ۶
پژوهش های مشاوره journal of counseling research
دوره ۲۲ - شماره ۸۷ 1402/7/9 1402/7/5 ۴
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/5 ۹
پژوهش های سلولی و مولکولی
دوره ۳۶ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۱
پژوهش های خاک
دوره ۳۷ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/5 ۵
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۴ - شماره ۴۱ 1402/7/9 1402/7/5 ۱۲
پژوهش های ایران شناسی
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/5 ۶
هوش محاسباتی در مهندسی برق Computational Intelligence in Electrical Engineering
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۱
نامه معماری و شهرسازی
دوره ۱۶ - شماره ۴۰ 1402/6/10 1402/7/5 ۶
مکانیک سازه ها و شاره ها
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1402/4/10 1402/7/5 ۱۲
مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering
دوره ۵۵ - شماره ۱۰ 1402/9/10 1402/7/5 ۱۰
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۹ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/5 ۴
مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/3/11 1402/7/5 ۶
منظر
دوره ۱۵ - شماره ۶۴ 1402/6/10 1402/7/5 ۷
مطالعات روانشناسی بالینی
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ 1401/9/10 1402/7/5 ۳
مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره ۲۰ - شماره ۷۸ 1402/5/10 1402/7/5 ۵
مدیریت تولید و عملیات Journal of Production and Operations Management
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۱
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1402/10/11 1402/7/5 ۱
علوم و فناوری نساجی
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/5 ۵
علوم و فناوری بذر ایران
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۳
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۲۰ - شماره ۱۴۰ 1402/7/9 1402/7/5 ۸
علوم ترویج و آموزش کشاورزی Iranian Agricultural Extension and Education Journal
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1402/5/10 1402/7/5 ۱۲
تحقیقات بتن Concrete Research
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1402/3/11 1402/7/5 ۸
بوم شناسی آبزیان Journal of Aquatic Ecology
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/6/10 1402/7/5 ۷
بهره برداری و پرورش آبزیان
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1402/3/11 1402/7/5 ۱۳
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) Monadi AFTA
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1402/11/12 1402/7/5 ۳
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۳۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |