آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات ترجمه
دوره ۳ - شماره ۹ 1384/1/31 1399/4/17 ۸
دوره ۲ - شماره ۷-۸ 1383/11/1 1399/4/17 ۱
دوره ۲ - شماره ۶ 1383/5/1 1399/4/17 ۸
دوره ۲ - شماره ۵ 1383/2/1 1399/4/17 ۶
دوره ۱ - شماره ۳ 1382/7/30 1399/4/17 ۹
دوره ۱ - شماره ۱ 1382/1/31 1399/4/17 ۷
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1399/2/12 1399/4/17 ۱۰
مشکوه
دوره ۲۴ - شماره ۴ 1384/11/12 1399/4/17 ۲
دوره ۲۵ - شماره ۱ 1385/2/11 1399/4/17 ۱۰
دوره ۲۵ - شماره ۲ 1385/5/10 1399/4/17 ۷
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۳۹ - شماره ۱۶۹ 1399/3/12 1399/4/17 ۸
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1399/6/11 1399/4/17 ۸
مدیریت بازرگانی
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۲
فرهنگ در دانشگاه اسلامی
دوره ۱۰ - شماره ۳۴ 1399/2/12 1399/4/17 ۸
علوم و مهندسی زلزله
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۲
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۷ - شماره ۱۰۲ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۴
علوم حدیث
دوره ۲۴ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/4/17 ۱۰
علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۵
شیمی کاربردی Journal of Applied Chemistry
دوره ۱۳۹۹ - شماره ویژه نامه چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، مرداد ۹۸ 1399/3/12 1399/4/17 ۲
سیاست
دوره ۵۰ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/4/17 ۲۰
سرامیک ایران Journal of Iranian Ceramic Society
دوره ۲ - شماره ۵۸ 1398/6/10 1399/4/17 ۶
دوره ۳ - شماره ۵۹ 1398/9/10 1399/4/17 ۵
دوره ۴ - شماره ۶۰ 1398/11/12 1399/4/17 ۵
زیست شناسی ایران
دوره ۳ - شماره ۶ 1398/11/12 1399/4/17 ۱
زن در توسعه و سیاست
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/4/17 ۷
روانشناسی تحولی
دوره ۱۶ - شماره ۶۳ 1398/12/11 1399/4/17 ۸
رفتار حرکتی
دوره ۱۲ - شماره ۴۰ 1399/3/12 1399/4/17 ۱
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/17 ۷
راهبرد توسعه
دوره ۱۶ - شماره ۶۱ 1399/4/11 1399/4/17 ۹
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۷
دانش آب و خاک Water and Soil Science
دوره ۳۰ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۵
جغرافیا و برنامه ریزی Geography and Planning
دوره ۲۴ - شماره ۷۲ 1399/5/11 1399/4/17 ۱۰
جستارهای سیاسی معاصر Contemporary Political Studies
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1398/10/11 1399/4/17 ۷
جستارهای زبانی Language Related Research
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۳
ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal
دوره ۸ - شماره ۲۹ 0 1399/4/17 ۷
تحقیقات مرتع و بیابان ایران Iranian Journal of Range and Desert Research
دوره ۶ - شماره ۱ 1378/3/11 1399/4/17 ۳
دوره ۷ - شماره ۱ 1379/3/12 1399/4/17 ۳
دوره ۸ - شماره ۳ 1380/5/10 1399/4/17 ۴
دوره ۹ - شماره ۱ 1381/3/11 1399/4/17 ۵
بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ 1399/3/12 1399/4/17 ۱
اندیشه نوین دینی
دوره ۱۶ - شماره ۶۱ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۰
پژوهشنامه انجمن آمار ایران Journal of the Iranian Statistical Society
دوره ۱۹ - شماره ۱ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۰
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۲ - شماره ۵ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۰
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۷ - شماره ۵ 1399/7/10 1399/4/17 ۹
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۳۰ - شماره ۲ 1399/9/11 1399/4/17 ۱
The Archives of Bone and Joint Surgery The Archives of Bone and Joint Surgery
دوره ۸ - شماره ۴ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۳
International Journal of Pediatrics International Journal of Pediatrics
دوره ۸ - شماره ۷ 1399/4/11 1399/4/17 ۱۵
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1398/6/10 1399/4/17 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/4/17 ۱
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/4/17 ۸
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۷۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |