آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت Journal of human, environment and health promotion
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/21 ۱
مجله تحقیقات سلامت Journal of Community Health Resaerch
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/21 ۳
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۶ 1401/8/10 1401/10/21 ۱۴
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دوره ۱۲ - شماره ۲۴ 1401/9/10 1401/10/20 ۱۲
دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/20 ۱
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی Journal of Applied researches in Geographical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۷۱ 1402/10/11 1401/10/20 ۲۵
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1400/10/11 1401/10/20 ۴
Journal of Food Quality and Hazards Control Journal of Food Quality and Hazards Control
دوره ۹ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/20 ۸
Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/20 ۸
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۲ - شماره ۱ 1401/10/17 1401/10/20 ۲۵
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/20 ۸
مدیریت سلامت Journal of Health Administration
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/20 ۱
یافته YAFTEH
دوره ۲۴ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/20 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۳۲ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/10/20 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/18 ۸
دوره ۷ - شماره ۴ 1401/10/17 1401/10/18 ۱۲
Case Reports in Clinical Practice Case Reports in Clinical Practice
دوره ۷ - شماره ۴ 1401/10/17 1401/10/18 ۱۲
Journal of Research and Health Journal of Research and Health
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/18 ۸
مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health Promotion Management
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/18 ۲
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/18 ۹
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۱ - شماره ۵۱ 1401/9/10 1401/10/17 ۲۰
سفینه
دوره ۱۹ - شماره ۷۶ 1401/9/10 1401/10/17 ۵
تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی RESEARCH ON INFORMATION SCIENCE AND PUBLIC LIBRARIES
دوره ۲۸ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/17 ۶
گوارش Govaresh
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1401/10/15 1401/10/17 ۸
ارمغان دانش Armaghane-Danesh
دوره ۲۸ - شماره ۱ 1401/9/10 1401/10/17 ۱۰
دوره ۲۸ - شماره ۲ 1400/12/10 1401/10/15 ۶
Frontiers in Biomedical Technologies Frontiers in Biomedical Technologies
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/9/19 1401/10/15 ۱۴
طب انتظامی Journal of Police Medicine
دوره ۹ - شماره ۴ 1399/6/11 1401/10/15 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1399/9/11 1401/10/15 ۹
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1399/12/11 1401/10/15 ۸
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1400/4/10 1401/10/15 ۹
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/10/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1400/10/11 1401/10/15 ۴۰
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی Development strategies in medical education
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/9/10 1401/10/14 ۲
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture
دوره ۹ - شماره ۱۸ 1401/9/10 1401/10/14 ۱۲
سامانه سطوح آبگیر باران Journal of Rainwater Catchment Systems
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/14 ۶
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/14 ۷
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
دوره ۱۸ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/14 ۱۳
نشریه انجمن اپتیک و فوتونیک ایران International Journal of Optics and Photonics
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/10/14 ۱
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal Health, Spirituality and Medical Ethics Journal
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/9/10 1401/10/14 ۷
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/10/11 1401/10/14 ۷
Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۲۰ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/14 ۱۸
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/10/14 ۱
Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/14 ۹
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
دوره ۳۲ - شماره ۲۱۶ 1401/10/11 1401/10/14 ۱۶
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/14 ۱۰
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
دوره ۲۱ - شماره ۶ 1401/10/3 1401/10/14 ۱۲
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1401/11/12 1401/10/14 ۱۰
حیات Hayat
دوره ۲۸ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/14 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/10/14 ۶
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۶۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |