آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تعلیم و تربیت
دوره ۳۸ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/9 ۹
مجله بین‌المللی مهندسی خودرو International Journal of Automotive Engineering
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/9 ۱
طب سنتی اسلام و ایران Journal of Islamic and Iranian Taditional Medicine
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/9 ۱
ARYA Atherosclerosis ARYA Atherosclerosis
دوره ۱۸ - شماره August 1401/5/10 1401/6/9 ۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند Journal of Birjand University of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/9 ۱۰
جستارهای اقتصادی Journal of Iran Economic Essays
دوره ۱۸ - شماره ۳۶ 1400/6/10 1401/6/8 ۱۲
The International Journal of Humanities The Journal of Humanities
دوره ۲۹ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/6/8 ۶
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/8 ۲
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱۲۷ 1401/6/10 1401/6/7 ۱
تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی RESEARCH ON INFORMATION SCIENCE AND PUBLIC LIBRARIES
دوره ۲۸ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/7 ۶
اخلاق در علوم و فناوری Ethics in Science and Technology
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/7 ۸
امداد و نجات Scientific Journal of Rescue Relief
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/6/7 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۶ 1401/6/10 1401/6/7 ۸
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۸ 1401/8/10 1401/6/7 ۱۷
Iranian Journal of Health Sciences Iranian Journal of Health Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/6/6 ۶
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1401/5/21 1401/6/6 ۱۳
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/6 ۱۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/6/4 ۱
علوم زراعی ایران Iranian Journal of Crop Sciences
دوره ۲۴ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/3 ۶
جغرافیا و توسعه فضای شهری
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/3 ۸
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty
دوره ۳۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/3 ۲
اعتیاد پژوهی Research on Addiction
دوره ۱۶ - شماره ۶۵ 1401/9/10 1401/6/2 ۱
طب توانبخشی The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/6/2 ۱
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/6/1 ۴
Journal of Occupational Health and Epidemiology Journal of Occupational Health and Epidemiology
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/6/1 ۸
کومش Koomesh
دوره ۲۴ - شماره ۴ 1401/5/10 1401/6/1 ۱۱
International Journal of Optimaization in Civil Engineering International Journal of Optimaization in Civil Engineering
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1401/5/10 1401/5/31 ۲
گوارش Govaresh
دوره ۲۷ - شماره ۲ 1401/5/29 1401/5/31 ۹
سلامت و محیط زیست Iranian Journal of Health and Environment
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/31 ۳
مجله پژوهش پرستاری ایران Iranian Journal of Nursing Research
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/5/31 ۷
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/5/31 ۸
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۳۳ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/5/30 ۱
Acta Medica Iranica Acta Medica Iranica
دوره ۶۰ - شماره ۷ 1401/5/23 1401/5/30 ۱۰
آبخیزداری ایران Iranian Journal of Watershed Management ScienceandEngineering
دوره ۱۶ - شماره ۵۷ 1401/3/11 1401/5/29 ۶
فرهنگ در دانشگاه اسلامی
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ 1401/2/11 1401/5/25 ۴۵
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1401/6/10 1401/5/25 ۲
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۴ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/5/25 ۵
ماشین های کشاورزی
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/5/24 ۱۲
World Journal of Plastic Surgery World Journal of Plastic Surgery
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/5/24 ۱
Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/5/23 1401/5/24 ۲۱
تربیت اسلامی Journal of Islamic Education
دوره ۱۷ - شماره ۴۰ 1401/3/11 1401/5/23 ۶
Archives of Anesthesiology and Critical Care Archives of Anesthesiology and Critical Care
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/5/7 1401/5/23 ۱۶
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۷ - شماره ۴ 1401/4/10 1401/5/23 ۳
Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/5/23 ۶
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/5/23 ۱
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/5/23 ۱
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۱ - شماره ۸ 1401/5/20 1401/5/21 ۲۸
مجلس و راهبرد
دوره ۲۹ - شماره ۱۱۰ 1401/3/11 1401/5/20 ۹
علوم و فناوری جوشکاری ایران IRANIAN JOURNAL OF Science and Technology of Welding
دوره ۸ - شماره ۱ 1401/5/10 1401/5/20 ۹
مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nersing Management
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/20 ۱
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۶۹ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |