آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیق در علوم دندانپزشکی Journal of Research in Dental Sciences
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/7/5 ۱۲
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/7/5 ۱۵
Avicenna Journal of Medical Biotechnology Avicenna Journal of Medical Biotechnology
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/7/9 1401/7/5 ۹
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۶ 1401/6/10 1401/7/5 ۲
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۵ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/7/5 ۷
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۵ 1401/7/9 1401/7/5 ۵
ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/7/4 ۵
بهداشت و ایمنی کار Journal of Health and Safety at Work
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/7/3 ۴
Vaccine Research Vaccine Research
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/9/10 1401/7/2 ۸
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/7/2 ۱
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/7/2 ۸
حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ 1401/6/10 1401/7/1 ۱۵
جامعه شناسی تاریخی Historical Sociology
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/7/1 ۱۲
تحقیقات علوم رفتاری Journal of Research in Behavioral Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/7/1 ۱
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوره ۹ - شماره ۱۷ 1401/6/10 1401/6/31 ۲
برنامه ریزی و آمایش فضا The Scientific Research Journals Spatial Planning
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/31 ۶
آبزیان زینتی Journal of Ornamental Aquatics
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/7/9 1401/6/31 ۶
آب و خاک Journal of Water and Soil
دوره ۳۶ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/6/31 ۷
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳۳ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/6/31 ۱
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/6/31 ۱
پایش Payesh
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/6/31 ۱
مسکن و محیط روستا Journal of Housing and Rural Environment
دوره ۴۱ - شماره ۱۷۸ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
سفینه
دوره ۱۹ - شماره ۷۵ 1401/3/11 1401/6/30 ۱۲
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی Journal of Spatial Analysis Environmental Hazarts
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/30 ۸
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن Journal of Operational Research in Its Applications
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/30 ۱
پرستار و پزشک در رزم Journal of Nurse and Physician in War
دوره ۱۰ - شماره ۳۵ 1401/6/10 1401/6/30 ۶
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۷
حقوق اداری
دوره ۹ - شماره ۳۱ 1401/6/10 1401/6/29 ۱۱
Caspian Journal of Pediatrics Caspian Journal of Pediatrics
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/29 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۶ 1400/12/10 1401/6/29 ۶
نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۲۰
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Medical Education and Development
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/28 ۹
International Journal of Occupational Hygiene International Journal of Occupational Hygiene
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/4/29 1401/6/27 ۸
علوم و فنون نقشه برداری Journal of Geomatics Science and Technology
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/6/25 ۱۳
مطالعات اقتصاد انرژی Quarterely Energy Economics Review
دوره ۱۸ - شماره ۷۴ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۹
علوم آب و خاک
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۵
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۱
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۴۰۱ - شماره ۲۰۰ 1401/5/10 1401/6/24 ۱۰
فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران Iranian Journal of Materials Science and Engineering
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/24 ۸
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
دوره ۱۹ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۵ 1401/6/23 1401/6/24 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۶ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/24 ۱
Iranian Journal of Psychiatry Iranian Journal of Psychiatry
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1401/6/23 1401/6/24 ۱۵
طب توانبخشی The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/6/23 ۱۱
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۱۹ - شماره ۸ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۱
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۵ 1401/6/22 1401/6/23 ۱۰
پزشکی قانونی Scientific Journal of Forensic Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/23 ۱
بوم شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Ecology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/6/22 ۶
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۳۲ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/22 ۱
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |