آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/4 ۱
Journal of Occupational Health and Epidemiology Journal of Occupational Health and Epidemiology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1400/10/11 1401/3/4 ۱
Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/3/3 1401/3/4 ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/3/4 ۸
مجله سلامت و جامعه Journal of health and community
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/3 ۴
نشریه مهندسی فرایندها Journal of process engineering
دوره ۹ - شماره ۱۶ 1400/12/10 1401/3/3 ۱
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز journal of watershed management research
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ 1401/2/11 1401/3/3 ۱۹
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۱ - شماره ۴۸ 1401/2/11 1401/3/3 ۲۰
تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/3 ۴
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۹ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/3/3 ۷
Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review
دوره ۱۰ - شماره Special Issue 1400/10/11 1401/3/3 ۱۰
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/3 ۲
journal of mahani mathematical research center
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/2 ۱۲
رسالت مدیریت دولتی Iranian Journal of Public Administration Mission
دوره ۱۳ - شماره ۱( پیاپی ۴۵ بهار ۱۴۰۱) 1401/1/12 1401/3/2 ۲
پژوهشنامه ادیان
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1400/11/12 1401/3/2 ۱۲
Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/2 ۱۲
طلوع بهداشت یزد The Journal of Toloo-e-behdasht
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/2 ۸
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1401/3/1 1401/3/2 ۲
پاتوبیولوژی مقایسه ای پاتوبیولوژی مقایسه ای
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/3/1 ۵
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی
دوره ۲۳ - شماره ۵۲ 1401/2/11 1401/3/1 ۲
مهارت آموزی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1400/9/10 1401/3/1 ۶
مطالعات زبان و ترجمه
دوره ۵۵ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/1 ۷
شعر پژوهی شعر پژوهی
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۶
آب و خاک Journal of Water and Soil
دوره ۳۶ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۹
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/1 ۱۱
بیمارستان Hospital
دوره ۲۰ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/3/1 ۴
طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/1 ۶
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/1 ۱۱
پژوهش های ریاضی Mosaheb mathematical researches
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/31 ۱۷
مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری دانشنامه حقوق و سیاست
دوره ۱۸ - شماره ۲(پیاپی۵۲) 1401/3/11 1401/2/31 ۴
مجله مطالعات آموزشی نما Journal of educational studies
دوره ۱۹ - شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 1401/1/12 1401/2/29 ۷
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/2/29 ۲
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/29 ۶
Basic and Clinical Cancer Research Basic and Clinical Cancer Research
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1401/2/28 1401/2/29 ۱
ارمغان دانش Armaghane-Danesh
دوره ۲۷ - شماره ۳ 1401/1/12 1401/2/29 ۸
پایش Payesh
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/2/29 ۱
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/29 ۱۰
یافته YAFTEH
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/29 ۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/29 ۸
مکانیک سازه ها و شاره ها
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/28 ۵
دانش سرمایه گذاری Journal of Investment Knowledge
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ 1401/6/10 1401/2/28 ۲۴
دانش حقوق عمومی Public Law knowledge Quarterly
دوره ۱۱ - شماره ۳۷ 1401/6/10 1401/2/28 ۶
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/28 ۸
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/2/28 ۱
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/2/27 ۱
بیماری های پستان Iranian Journal of Breast Diseases
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/27 ۷
مجله دیابت و متابولیسم ایران Iranian Journal of Diabetes and Metabolism
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/2/27 ۶
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/2/27 ۸
پژوهشنامه ادب غنایی
دوره ۲۰ - شماره ۳۸ 1401/1/12 1401/2/26 ۱۱
پژوهش در سلامت روانشناختی Research in Psychological Health
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/26 ۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |