فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2228-6241 2383-3483 طب انتظامی Journal of Police Medicine 323 1401/10/18
2 2717-3887 - Annals of Bariatric Surgery Annals of Bariatric Surgery 213 1401/9/29
3 2423-8171 - Caspian Journal of Health Research Caspian Journal of Health Research 0 1401/9/29
4 2423-5156 - The Judishapur Journal of Oncology The Judishapur Journal of Oncology 0 1401/9/23
5 1561-3666 2423-5814 Journal of Inflammatory Diseases Journal of Inflammatory Diseases 1358 1401/9/23
6 1735-1855 2252-0805 طب داخلی روز Internal Medicine Today 655 1401/9/23
7 2676-5748 2676-5748 مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 444 1401/8/5
8 - 2821-1464 مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا Avicenna Interdisciplinary Journal of Religion and Health 8 1401/6/17
9 2588-722X 2588-7238 پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 1093 1401/6/17
10 - 2717-2430 خانواده درمانی کاربردی Applied Family Therapy 0 1401/5/24
11 2008-6547 2783-3763 حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1401/5/23
12 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1401/5/23
13 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 315 1401/5/23
14 2252-0635 2676-5020 مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1401/5/23
15 2645-7504 2645-7709 نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1401/5/23
16 - 2820-896X آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 131 1401/5/6
17 - - تازه های پژوهشی روان تنی Current Psychosomatic Research 5 1401/2/31
18 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1401/2/6
19 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1401/2/6
20 2676-7686 2676-7694 نشریه کاشان شناسی Journal of Kashan Shenasi 163 1401/2/6
21 1735-7519 2008-2606 Journal of Research in Rehabilitation Sciences Journal of Research in Rehabilitation Sciences 870 1400/12/23
22 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1400/9/16
23 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 429 1400/8/18
24 1735-1960 2345-5365 ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics 257 1400/8/17
25 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 143 1400/8/17
26 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 1400/8/17
27 - 2717-1884 Avicenna Journal of Pharmaceutical Research Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 0 1400/8/6
28 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 1400/7/17
29 2716-9758 2716-9642 نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی Journal of research on islamic architecture and urbanism 92 1400/6/30
30 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 194 1400/5/4
31 2383-3572 2383-3866 Global Journal of Environmental Science and Management Global Journal of Environmental Science and Management 256 1400/4/26
32 2476-7042 2476-7042 تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 53 1400/1/25
33 1029-7863 2423-6276 علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal 311 1400/1/25
34 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 565 1400/1/24
35 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 1400/1/24
36 2251-8010 - آینه معرفت Journal of Ayeneh Marefat 381 1399/12/23
37 2676-3338 2676-3338 مجله بین المللی اخلاق و جامعه International Journal of Ethics and Society 112 1399/11/14
38 2251-8460 2252-0112 Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery 520 1399/10/27
39 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 995 1399/10/27
40 - 2676-3451 International Journal of Motor Control and Learning International Journal of Motor Control and Learning 79 1399/9/24
41 2345-3834 2538-2853 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 67 1399/9/23
42 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 71 1399/8/10
43 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 255 1399/8/10
44 2588-6304 2588-6304 Function and Disability Journal Function and Disability Journal 106 1399/8/10
45 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry 229 1399/7/14
46 2383-336X 2383-3378 مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering 207 1399/6/30
47 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 1399/6/12
48 2423-4443 - Archives of Critical Care Medicine Archives of Critical Care Medicine 44 1399/6/10
49 2008-2622 2008-2630 طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 472 1399/5/23
50 1735-143X 1735-3408 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 1333 1399/3/20
51 1735-7462 - علوم روانشناختی 514 1399/3/19
52 2476-4108 2476-3772 International Journal of Reproductive BioMedicine International Journal of Reproductive BioMedicine 1373 1399/2/22
53 2383-0425 2383-0433 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 149 1399/2/17
54 1606-9366 2322-4231 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1276 1399/2/13
55 - - ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal 248 1399/2/7
56 2645-5048 2645-5706 فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies 234 1399/1/18
57 1684-0240 - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی Journal of Medicinal Plants 1199 1398/11/26
58 2345-279X 2345-2714 مجله چشم پزشکی ایران 0 1398/11/26
59 2228-5245 - زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) 237 1398/11/14
60 2345-3842 2538-2969 مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 66 1398/11/10
61 2345-3850 2538-2624 مرمت و معماری ایران Scientific Journal of Maremat and Memari-e Iran 141 1398/11/10
62 2476-5236 2476-5244 Physiology and Pharmacology Physiology and Pharmacology 812 1398/10/21
63 2676-7414 - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 67 1398/10/9
64 1735-9007 2322-2816 Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal 606 1398/9/18
65 2588-2562 2588-2570 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 1073 1398/9/5
66 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma Bulletin of Emergency and Trauma 435 1398/8/20
67 1735-403X 2383-2886 Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences 0 1398/8/12
68 - 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 579 1398/7/15
69 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 305 1398/7/10
70 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal Dental Research Journal 1222 1398/7/10
71 2322-1232 2322-5106 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 85 1398/7/8
72 - 2645-3614 Men's Health Journal Men's Health Journal 0 1398/6/26
73 2588-4042 2588-4050 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 24 1398/6/13
74 - 2645-3835 Health Technology Assessment in Action Health Technology Assessment in Action 0 1398/6/9
75 - 2345-3176 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 0 1398/6/6
76 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 59 1398/6/5
77 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 1398/6/5
78 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 1398/6/5
79 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 1398/6/5
80 - - مجله تنوع جانوری 96 1398/6/5
81 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 1398/6/5
82 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 71 1398/6/5
83 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 123 1398/6/5
84 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology Jundishapur Journal of Microbiology 3439 1398/4/25
85 - 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies Frontiers in Biomedical Technologies 228 1398/4/10
86 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 1398/4/3
87 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 225 1398/3/7
88 2645-338X 2645-3398 Journal of Iranian Medical Council Journal of Iranian Medical Council 36 1398/2/28
89 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 180 1398/2/21
90 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 680 1398/2/15
91 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 89 1398/2/15
92 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 217 1398/2/15
93 - 2588-400X Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine 133 1398/2/10
94 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 893 1398/2/8
95 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 28 1398/1/20
96 2345-4563 2345-4571 Emergency Emergency 349 1398/1/20
97 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 62 1398/1/17
98 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 834 1398/1/17
99 - 2645-5560 Food and Health Food and Health 72 1397/12/26
100 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 274 1397/12/26
برگشت به فهرست