فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - 2821-1464 مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا Avicenna Interdisciplinary Journal of Religion and Health 0 1401/6/17
2 2588-722X 2588-7238 پزشکی بالینی ابن سینا Avicenna Journal of Clinical Medicine 1084 1401/6/17
3 - 2717-2430 خانواده درمانی کاربردی Applied Family Therapy 0 1401/5/24
4 2008-6547 2783-3763 حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1401/5/23
5 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1401/5/23
6 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 315 1401/5/23
7 2252-0635 2676-5020 مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1401/5/23
8 2645-7504 2645-7709 نشریه هنرهای صناعی ایران Journal of iranian handicrafts 12 1401/5/23
9 - 2820-896X آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health 131 1401/5/6
10 - - تازه های پژوهشی روان تنی Current Psychosomatic Research 0 1401/2/31
11 2538-3639 2476-4965 Mathematics Interdisciplinary Research 54 1401/2/6
12 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1401/2/6
13 2676-7686 2676-7694 نشریه کاشان شناسی Journal of Kashan Shenasi 163 1401/2/6
14 1735-7519 2008-2606 Journal of Research in Rehabilitation Sciences Journal of Research in Rehabilitation Sciences 870 1400/12/23
15 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1400/9/16
16 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 429 1400/8/18
17 1735-1960 2345-5365 ارگونومی Iranian Journal of Ergonomics 252 1400/8/17
18 - 2423-7582 Avicenna Journal of Dental Research Avicenna Journal of Dental Research 143 1400/8/17
19 - 2423-4583 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 0 1400/8/17
20 - 2717-1884 Avicenna Journal of Pharmaceutical Research Avicenna Journal of Pharmaceutical Research 0 1400/8/6
21 2383-0298 2383-0301 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 89 1400/7/17
22 2716-9758 2716-9642 نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی Journal of research on islamic architecture and urbanism 88 1400/6/30
23 2383-2436 2383-2444 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 194 1400/5/4
24 2383-3572 2383-3866 Global Journal of Environmental Science and Management Global Journal of Environmental Science and Management 256 1400/4/26
25 2476-7042 2476-7042 تحقیقات در ارولوژی Journal of Research In Urology 25 1400/1/25
26 1029-7863 2423-6276 علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal 229 1400/1/25
27 2228-7795 2228-7809 Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences 549 1400/1/24
28 2345-4113 - Avicenna Journal of Medical Biochemistry Avicenna Journal of Medical Biochemistry 57 1400/1/24
29 2251-8010 - آینه معرفت Journal of Ayeneh Marefat 381 1399/12/23
30 2676-3338 2676-3338 مجله بین المللی اخلاق و جامعه International Journal of Ethics and Society 0 1399/11/14
31 2251-8460 2252-0112 Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery 520 1399/10/27
32 1735-4315 2228-7515 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 986 1399/10/27
33 - 2676-3451 International Journal of Motor Control and Learning International Journal of Motor Control and Learning 0 1399/9/24
34 2345-3834 2538-2853 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 67 1399/9/23
35 - 2383-4498 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 39 1399/8/10
36 - 2676-7031 Journal of Research in Orthopedic Science Journal of Research in Orthopedic Science 179 1399/8/10
37 2588-6304 2588-6304 Function and Disability Journal Function and Disability Journal 0 1399/8/10
38 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry 220 1399/7/14
39 2383-336X 2383-3378 مهندسی بهداشت حرفه ای Journal of Occupational Hygiene Engineering 191 1399/6/30
40 2676-5748 2676-5748 مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty 440 1399/6/30
41 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 1399/6/12
42 2423-4443 - Archives of Critical Care Medicine Archives of Critical Care Medicine 44 1399/6/10
43 2008-2622 2008-2630 طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health 468 1399/5/23
44 1735-143X 1735-3408 Hepatitis Monthly Hepatitis Monthly 1333 1399/3/20
45 1735-7462 - علوم روانشناختی 514 1399/3/19
46 2476-4108 2476-3772 International Journal of Reproductive BioMedicine International Journal of Reproductive BioMedicine 1347 1399/2/22
47 2383-0425 2383-0433 Archives of Breast Cancer Archives of Breast Cancer 149 1399/2/17
48 1606-9366 2322-4231 Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 1246 1399/2/13
49 - - ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal 248 1399/2/7
50 2645-5048 2645-5706 فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies 0 1399/1/18
51 1684-0240 - فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی Journal of Medicinal Plants 1199 1398/11/26
52 2345-279X 2345-2714 مجله چشم پزشکی ایران 0 1398/11/26
53 2228-5245 - زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) 237 1398/11/14
54 2345-3842 2538-2969 مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 66 1398/11/10
55 2345-3850 2538-2624 مرمت و معماری ایران Scientific Journal of Maremat and Memari-e Iran 141 1398/11/10
56 2476-5236 2476-5244 Physiology and Pharmacology Physiology and Pharmacology 791 1398/10/21
57 2676-7414 - Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa 29 1398/10/9
58 1735-9007 2322-2816 Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal 600 1398/9/18
59 2588-2562 2588-2570 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 1073 1398/9/5
60 2322-3960 2322-2522 Bulletin of Emergency and Trauma Bulletin of Emergency and Trauma 435 1398/8/20
61 1735-403X 2383-2886 Pharmaceutical Sciences Pharmaceutical Sciences 0 1398/8/12
62 - 2008-2207 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 563 1398/7/15
63 2345-6426 2345-6434 Razavi International Journal of Medicine Razavi International Journal of Medicine 305 1398/7/10
64 1735-3327 2008-0255 Dental Research Journal Dental Research Journal 1177 1398/7/10
65 2322-1232 2322-5106 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 85 1398/7/8
66 - 2645-3614 Men's Health Journal Men's Health Journal 0 1398/6/26
67 2588-4042 2588-4050 مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران Iranian Journal of Physiology and Pharmacology 0 1398/6/13
68 - 2645-3835 Health Technology Assessment in Action Health Technology Assessment in Action 0 1398/6/9
69 - 2345-3176 Journal of Pediatric Nephrology Journal of Pediatric Nephrology 0 1398/6/6
70 - - آنالیز ریاضی و بهینه سازی محدب Mathematical Analysis and Convex Optimization 0 1398/6/5
71 - - دوفصلنامه ادبیات حماسی دانشگاه لرستان Journal of epic literature 30 1398/6/5
72 - - دوفصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام The history of culture and civilization of iran and islam 0 1398/6/5
73 - - مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران Iranian journal of plant physiology and biochemistry 16 1398/6/5
74 - - مجله تنوع جانوری 12 1398/6/5
75 - - فصلنامه مهندسی عمران و سازه Journal of Civil Engineering and Structures 32 1398/6/5
76 - - دو فصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان Journal of koranic studies in literature 54 1398/6/5
77 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 123 1398/6/5
78 2008-3645 2008-4161 Jundishapur Journal of Microbiology Jundishapur Journal of Microbiology 2885 1398/4/25
79 - 2345-5837 Frontiers in Biomedical Technologies Frontiers in Biomedical Technologies 104 1398/4/10
80 2345-5756 2345-5764 Journal of Nursing and Midwifery Sciences Journal of Nursing and Midwifery Sciences 117 1398/4/3
81 2322-178X 2322-4169 پرستاری داخلی - جراحی Medical-Surgical Nursing Journal 225 1398/3/7
82 2645-338X 2645-3398 Journal of Iranian Medical Council Journal of Iranian Medical Council 36 1398/2/28
83 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 180 1398/2/21
84 1735-806X 1735-806X مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing 662 1398/2/15
85 2251-8770 2251-8762 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 89 1398/2/15
86 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 213 1398/2/15
87 - 2588-400X Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine 0 1398/2/10
88 2538-6247 2538-6247 توانبخشی Journal of Rehabilitation 884 1398/2/8
89 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 28 1398/1/20
90 2345-4563 2345-4571 Emergency Emergency 349 1398/1/20
91 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 62 1398/1/17
92 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 834 1398/1/17
93 - 2645-5560 Food and Health Food and Health 72 1397/12/26
94 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 274 1397/12/26
95 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 378 1397/12/26
96 - - امنیت دفاعی 0 1397/12/22
97 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 140 1397/12/20
98 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 143 1397/12/19
99 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 287 1397/12/19
100 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 1397/12/19
برگشت به فهرست