وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
کمیسیون نشریات علمی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی | تاریخ دریافت: 1401/7/6
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز شروع اعتبار ISSN URL نمایه‌های اصلی
1 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
علمی
2345-3834
2538-2853
ph.aui.ac.ir
2 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان 1387/12/01
علمی
2008-6547
2783-3763
s-hadith.kashanu.ac.ir
3 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی
2345-3850
2538-2624
mmi.aui.ac.ir
4 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی
2345-3842
2538-2969
mth.aui.ac.ir
5 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw
6 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب 1384/03/14
علمی-پژوهشی
1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir
7 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران 1392/04/31
علمی-پژوهشی
2008-9554
-
www.jwmsei.ir
8 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران 1385/03/23
علمی-پژوهشی
2008-7942
-
idj.iaid.ir
9 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir
10 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 1379/04/01
علمی-پژوهشی
1026-5007
-
jaenph.areo.ir
11 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/12/01
علمی-پژوهشی
1562-6822
-
afagh.ihcs.ac.ir
12 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین 1390/07/11
علمی-پژوهشی
2538-1857
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/ps
13 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2251-7421
-
gps.gu.ac.ir
14 آمایش سرزمین دانشگاه تهران 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir
15 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی 1389/11/21
علمی-پژوهشی
2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir
16 آموزش در علوم انتظامی ناجا 1391/11/06
علمی-پژوهشی
2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
17 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران 1387/06/24
علمی-پژوهشی
2008-8000
-
ihej.ir
18 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1395/01/26
علمی-پژوهشی
2538-3655
-
rmt.iranjournals.ir
19 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور 1394/10/01
علمی-پژوهشی
2322-3057
2538-5984
ee.journals.pnu.ac.ir
20 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir
21 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 1393/04/06
علمی-پژوهشی
2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir
22 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4260
2588-2694
iued.ilam.ac.ir
23 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka
24 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1391/05/01
علمی-پژوهشی
2251-936X
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index
25 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2251-9386
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/pha/index
26 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 1391/03/01
علمی-پژوهشی
2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran
27 آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.dfsr.ir
28 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir
29 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8010
-
jipt.sbu.ac.ir
30 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب 1390/12/21
علمی-پژوهشی
1561-9400
-
am-journal.ir
31 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/12/06
علمی-پژوهشی
2228-6640
-
journal.bpj.ir
32 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 1384/05/20
علمی-پژوهشی
2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir
33 اخلاق وحیانی پژوهشگاه علوم وحیانی معراج 1392/04/20
علمی-پژوهشی
2383-3025
-
ethics.isramags.ir
34 ادب عربی دانشگاه تهران 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir
35 ادب فارسی دانشگاه تهران 1380/03/02
علمی-پژوهشی
2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir
36 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/05/30
علمی-پژوهشی
2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir
37 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان 1381/10/02
علمی-پژوهشی
2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir
38 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/04/08
علمی-پژوهشی
2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir
39 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir
40 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی 1387/12/21
علمی-پژوهشی
2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir
41 ادیان و عرفان دانشگاه تهران 1374/05/01
علمی-پژوهشی
2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir
42 اساس انجمن مهندسین عمران ایران 1388/08/01
علمی-پژوهشی
2008-7721
-
www.isceiran.org
43 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی 1393/04/01
علمی-پژوهشی
2588-3860
2588-3879
sepehr.org
44 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری 1391/02/03
علمی-پژوهشی
2008-4307
-
etiadpajohi.ir
45 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386/07/01
علمی-پژوهشی
1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir
46 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی 1392/08/01
علمی-پژوهشی
2423-5954
2476-6437
jiee.atu.ac.ir
47 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/08
علمی-پژوهشی
2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development
48 اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2588-4867
-
ue.ui.ac.ir
49 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2322-2131
-
serd.khu.ac.ir
50 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 1384/05/31
علمی-پژوهشی
2008-5524
-
www.iranianjae.ir
51 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی 1379/11/01
علمی-پژوهشی
1022-4211
2645-6443
aead.agri-peri.ac.ir
52 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
ecj.iauctb.ac.ir
53 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز 1387/03/18
علمی-پژوهشی
2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir
54 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی 1395/01/30
علمی-پژوهشی
2476-5775
-
ecoj.sbu.ac.ir
55 اقتصاد و تجارت نوین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389/10/30
علمی-پژوهشی
1735-6415
-
jnet.ihcs.ac.ir
56 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead
57 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/06
علمی-پژوهشی
2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd
58 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 1391/10/01
علمی-پژوهشی
2345-2870
-
www.iueam.ir
59 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 1387/11/01
علمی-پژوهشی
1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir
60 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/01/24
علمی-پژوهشی
2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir
61 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/04/08
علمی-پژوهشی
2008-5958
-
jpec.ir
62 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران 1392/12/22
علمی-پژوهشی
2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir
63 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی 1392/01/28
علمی-پژوهشی
2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir
64 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/01/08
علمی-پژوهشی
2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
65 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی 1383/8/1
علمی-پژوهشی
2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir
66 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین 1392/12/17
علمی-پژوهشی
-
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/elemag/index
67 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید 1394/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.ipoba.ir
68 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران 1388/12/01
علمی-پژوهشی
1735-9767
2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir
69 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان 1388/04/01
علمی-پژوهشی
2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir
70 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی 1389/04/01
علمی-پژوهشی
1735-8671
-
fstc.ac.ir/fzr.amniat
71 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1383/06/21
علمی-پژوهشی
-
-
ns.journals.sndu.ac.ir
72 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی 1387/11/13
علمی-پژوهشی
2008-6024
-
entezami.sinaweb.net
73 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2345-5748
-
joasi.ir
74 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 1389/02/01
علمی-پژوهشی
2252-004X
2476-6240
jem.atu.ac.ir
75 اندیشه دینی دانشگاه شیراز 1382/12/01
علمی-پژوهشی
2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir
76 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) 1389/08/01
علمی-پژوهشی
2645-3827
-
smt.journals.isu.ac.ir
77 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir
78 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) 1383/10/08
علمی-پژوهشی
1735-448X
2476-7654
jontoe.alzahra.ac.ir
79 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی 1390/10/24
علمی-پژوهشی
2251-6042
-
journal.smc.ac.ir
80 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/01/08
علمی-پژوهشی
2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir
81 باغ نظر پژوهشکده پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر 1388/03/27
علمی-پژوهشی
1735-9635
-
www.bagh-sj.com ISI
82 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان 1388/12/26
علمی-پژوهشی
2008-6466
2322-4649
rall.ui.ac.ir
83 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران 1380/07/01
علمی-پژوهشی
2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir
84 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران 1379/05/01
علمی-پژوهشی
1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir
85 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور 1396/1/1
علمی-پژوهشی
2322-4118
-
psp.journals.pnu.ac.ir
86 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1391/05/16
علمی-پژوهشی
2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir
87 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1388/12/01
علمی-پژوهشی
2345-492X
2476-6429
qjsd.atu.ac.ir
88 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان 1391/04/30
علمی-پژوهشی
2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir
89 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی 1390/03/06
علمی-پژوهشی
2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir
90 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس 1380/03/21
علمی-پژوهشی
1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir
91 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری 1381/08/01
علمی-پژوهشی
2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir
92 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران 1391/04/01
علمی-پژوهشی
2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir
93 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور 1395/01/03
علمی-پژوهشی
2387-2322
-
prl.journals.pnu.ac.ir
94 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1380/02/01
علمی-پژوهشی
1726-3689
-
ijcm.ir
95 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار 1389/07/08
علمی-پژوهشی
2228-5431
-
journal.seo.ir
96 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان 1390/10/01
علمی-پژوهشی
2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir
97 بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2423-7140
-
ifej.sanru.ac.ir
98 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان 1377/12/01
علمی-پژوهشی
2476-3128
2476-3217
ijae.iut.ac.ir
99 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1389/08/03
علمی-پژوهشی
2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology
100 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران 1385/12/01
علمی-پژوهشی
8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir
101 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 1381/11/15
علمی-پژوهشی
2008-6946
-
sppj.areo.ir
102 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر 1381/11/11
علمی-پژوهشی
2008-6954
-
spij.areo.ir
103 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 1390/06/11
علمی-پژوهشی
2251-8991
-
behboodmodiriat.ir
104 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/04/20
علمی-پژوهشی
2228-7647
2476-6968
jfh.iaut.ac.ir
105 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران 1378/04/24
علمی-پژوهشی
0006-2774
-
www.ijpp.ir
106 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران 1380/06/09
علمی-پژوهشی
2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir
107 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/08/01
علمی-پژوهشی
2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir
108 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی 1389/06/21
علمی-پژوهشی
2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir
109 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) 1391/01/03
علمی-پژوهشی
9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir
110 پترولوژی دانشگاه اصفهان 1388/11/10
علمی-پژوهشی
2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir
111 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین 1392/07/15
علمی-پژوهشی
2322-4347
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/ecdj
112 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی 1386/12/01
علمی-پژوهشی
2538-4201
2538-421X
jsdp.rcisp.ac.ir
113 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد 1389/04/01
علمی-پژوهشی
2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
114 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب 1388/12/08
علمی-پژوهشی
2228-7140
2251-6646
wra.areo.ir
115 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران 1393/10/27
علمی-پژوهشی
2588-4131
-
jor.ut.ac.ir
116 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات 1389/08/06
علمی-پژوهشی
2251-9769
-
117 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم 1393/07/01
علمی-پژوهشی
2476-4213
2476-4221
csiw.qom.ac.ir
118 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی 1392/04/21
علمی-پژوهشی
2345-3583
2476-6232
jplr.atu.ac.ir
119 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی 1385/09/20
علمی-پژوهشی
2345-6116
2476-6216
qjpl.atu.ac.ir
120 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی 1392/04/21
علمی-پژوهشی
2345-3575
2476-6224
jclr.atu.ac.ir
121 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/04/01
علمی-پژوهشی
2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e
122 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا 1392/01/24
علمی-پژوهشی
2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir
123 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی 1387/12/28
علمی-پژوهشی
2008-0166
-
rph.khu.ac.ir
124 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی 1390/07/28
علمی-پژوهشی
2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir
125 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی 1383/08/29
علمی-پژوهشی
2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir
126 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت 1382/12/03
علمی-پژوهشی
1735-2983
-
127 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین 1391/02/21
علمی-پژوهشی
2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej
128 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392/10/30
علمی-پژوهشی
2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir
129 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران 1384/12/03
علمی-پژوهشی
2383-1324
-
www.jiera.ir
130 پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391/10/01
علمی-پژوهشی
2538-2721
2538-3388
res.ssrc.ac.ir
131 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور 1393/01/16
علمی-پژوهشی
2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir
132 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 1384/01/25
علمی-پژوهشی
1735-2770
-
pdmag.info
133 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی 1393/10/13
علمی-پژوهشی
1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir
134 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی 1389/06/13
علمی-پژوهشی
2008-5796
-
political.ihss.ac.ir
135 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز 1380/03/08
علمی-پژوهشی
2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir
136 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی 1390/12/10
علمی-پژوهشی
2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir
137 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران 1382/12/29
علمی-پژوهشی
1682-6957
2345-3664
ijpr.iut.ac.ir Scopus
138 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1389/10/01
علمی-پژوهشی
1735-6652
-
itvhe.areo.ir
139 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت 1380/10/30
علمی-پژوهشی
2345-2900
2383-4528
pr.ripi.ir
140 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1378/08/21
علمی-پژوهشی
1021-5107
-
journal.irphe.ir
141 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp
142 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی 1390/08/06
علمی-پژوهشی
2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir
143 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir
144 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت 1391/04/20
علمی-پژوهشی
1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir
145 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 1391/04/02
علمی-پژوهشی
2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir
146 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1390/07/01
علمی-پژوهشی
1027-9024
-
www.qjerp.ir
147 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی 1389/08/30
علمی-پژوهشی
-
-
wmrj.areo.ir
148 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد 1392/01/24
علمی-پژوهشی
2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir
149 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی 1383/08/20
علمی-پژوهشی
2383-3279
2383-3279
akhlagh.saminatech.ir
150 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 1385/01/01
علمی-پژوهشی
3130-2000
2476-3292
jpll.ui.ac.ir
151 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی 1382/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
lire.modares.ac.ir
152 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir
153 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2345-2366
2383-1235
clrj.modares.ac.ir
154 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2345-3230
-
adyan.urd.ac.ir
155 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما 1378/10/15
علمی-پژوهشی
2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir
156 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی 1391/09/01
علمی-پژوهشی
1735-9367
-
icra.jrl.police.ir
157 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/01/29
علمی-پژوهشی
1735-9899
1735-9899
kalam.saminatech.ir
158 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی 1381/04/01
علمی-پژوهشی
1726-0728
2476-6445
ijer.atu.ac.ir
159 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور 1388/11/21
علمی-پژوهشی
2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir
160 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی 1393/09/02
علمی-پژوهشی
2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
161 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران 1380/07/26
علمی-پژوهشی
2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir
162 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی 1391/07/21
علمی-پژوهشی
2322-2573
-
www.roir.ir
163 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران 1391/01/30
علمی-پژوهشی
2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir
164 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا 1390/11/24
علمی-پژوهشی
2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir
165 پژوهش های بذر ایران دانشگاه یاسوج 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2383-1251
2383-1480
yujs.yu.ac.ir/jisr
166 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز 1389/11/01
علمی-پژوهشی
-
-
jcr.shirazu.ac.ir
167 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) دانشگاه پیام نور 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-3930
2538-3949
grup.journals.pnu.ac.ir
168 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران 1394/08/14
علمی-پژوهشی
2345-5306
-
jcri.areo.ir
169 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir
170 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان 1393/10/27
علمی-پژوهشی
2008-6253
2476-3306
jhr.ui.ac.ir
171 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان 1391/11/07
علمی-پژوهشی
2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir
172 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) 1391/01/13
علمی-پژوهشی
2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir
173 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی 1393/11/04
علمی-پژوهشی
2251-9017
2538-2608
rctall.atu.ac.ir
174 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/02/09
علمی-پژوهشی
2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir
175 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-4191
2476-4205
ptt.qom.ac.ir
176 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378/08/03
علمی-پژوهشی
2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir
177 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1390/08/19
علمی-پژوهشی
2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir
178 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا 1391/07/27
علمی-پژوهشی
2476-6305
2476-5643
csr.basu.ac.ir
179 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران 1377/09/26
علمی-پژوهشی
2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir
180 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران 1380/05/24
علمی-پژوهشی
2008-6296
2423-7736
jhgr.ut.ac.ir
181 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2383-1456
2423-7779
jurbangeo.ut.ac.ir
182 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران 1380/05/01
علمی-پژوهشی
2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir
183 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2008-7888
2423-8007
jssr.ui.ac.ir
184 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد 1389/02/01
علمی-پژوهشی
2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr
185 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان 1388/03/24
علمی-پژوهشی
2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir
186 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی 1388/01/01
علمی-پژوهشی
2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir
187 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378/09/01
علمی-پژوهشی
2322-2069
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir
188 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین 1391/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas
189 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir
190 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی ‌شهردانش 1392/04/18
علمی-پژوهشی
2345-2986
-
jclc.sdil.ac.ir
191 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب 1381/10/24
علمی-پژوهشی
2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir
192 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی 1390/02/30
علمی-پژوهشی
2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir
193 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان 1391/03/24
علمی-پژوهشی
2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir
194 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی 1392/04/20
علمی-پژوهشی
2345-6140
2476-6208
qpss.atu.ac.ir
195 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور 1383/03/01
علمی-پژوهشی
2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir
196 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس 1380/01/15
علمی-پژوهشی
1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir
197 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل 1390/03/08
علمی-پژوهشی
8442-251
-
iisajournals.ir
198 پژوهش های روانشناختی خصوصی 1373/03/25
علمی-پژوهشی
1019-9616
-
www.psychological-research.com
199 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران 1389/12/29
علمی-پژوهشی
2251-8002
-
socialpsychology.ir
200 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/30
علمی-پژوهشی
2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap
201 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران 1389/08/30
علمی-پژوهشی
2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir
202 پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی 1394/01/13
علمی-پژوهشی
2423-8031
-
mmr.khu.ac.ir
203 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان 1388/12/24
علمی-پژوهشی
2008-6261
-
jrl.ui.ac.ir
204 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا 1391/03/06
علمی-پژوهشی
2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir
205 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران 1384/03/24
علمی-پژوهشی
2588-4123
-
jflr.ut.ac.ir
206 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2252-0775
2322-3413
nrgs.ui.ac.ir
207 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران 1380/03/26
علمی-پژوهشی
1026-2288
-
jolr.ut.ac.ir
208 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد 1384/12/21
علمی-پژوهشی
2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable
209 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند 1392/01/27
علمی-پژوهشی
2345-3869
2383-1316
jsr.birjand.ac.ir
210 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2476-5007
2476-499X
jrag.shahroodut.ac.ir
211 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی 1391/04/15
علمی-پژوهشی
2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir
212 پژوهش های ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان 1395/05/16
علمی-پژوهشی
2383-1367
-
pgr.lu.ac.ir
213 پژوهش های سلولی و مولکولی انجمن زیست شناسی ایران 1377/09/24
علمی-پژوهشی
2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir
214 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) 1392/02/25
علمی-پژوهشی
2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir
215 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو 1394/12/20
علمی-پژوهشی
2538-2276
-
epprjournal.ir
216 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام 1391/04/15
علمی-پژوهشی
2322-2980
2322-2980
www.priw.ir
217 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir
218 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389/01/20
علمی-پژوهشی
2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir
219 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران 1393/12/09
علمی-پژوهشی
2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir
220 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir
221 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد 1389/04/01
علمی-پژوهشی
2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal
222 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان 1391/07/24
علمی-پژوهشی
2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir
223 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد 1388/04/24
علمی-پژوهشی
1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech
224 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1378/08/28
علمی-پژوهشی
2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir
225 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان 1390/02/01
علمی-پژوهشی
2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir
226 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/10/24
علمی-پژوهشی
1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir
227 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران 1390/12/20
علمی-پژوهشی
2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir
228 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir
229 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم 1384/05/07
علمی-پژوهشی
1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir
230 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی 1390/12/27
علمی-پژوهشی
1735-5354
-
www.sportrc.ir
231 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران 1374/05/01
علمی-پژوهشی
2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir
232 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/01/01
علمی-پژوهشی
1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir
233 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.arfr.ir
234 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز 1380/03/10
علمی-پژوهشی
2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir
235 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 1391/04/01
علمی-پژوهشی
2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir
236 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران 1382/11/01
علمی-پژوهشی
2251-8126
-
japr.ut.ac.ir
237 پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 1390/12/28
علمی-پژوهشی
2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir
238 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران 1377/09/26
علمی-پژوهشی
2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir
239 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس 1392/07/16
علمی-پژوهشی
2423-6349
-
jair.gonbad.ac.ir
240 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 1388/08/29
علمی-پژوهشی
2008-9597
-
www.iraneiap.ir
241 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2322-X200
1221-1213
mri.modares.ac.ir
242 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/04/15
علمی-پژوهشی
2228-5067
-
smr.journals.iau.ir
243 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1390/05/01
علمی-پژوهشی
2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir
244 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین 1389/10/01
علمی-پژوهشی
2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir
245 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir
246 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران 1383/09/29
علمی-پژوهشی
2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal
247 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا 1390/01/24
علمی-پژوهشی
-
2345-4636
smms.basu.ac.ir
248 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/01/19
علمی-پژوهشی
2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir
249 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران 1392/12/01
علمی-پژوهشی
2382-980X
-
jria.iust.ac.ir
250 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد 1394/07/01
علمی-پژوهشی
2345-6906
-
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
251 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا 1392/02/01
علمی-پژوهشی
2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir
252 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران 1394/11/24
علمی-پژوهشی
2476-6291
-
journal.saim.ir
253 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی 1377/04/21
علمی-پژوهشی
2476-2954
-
jnrm.srbiau.ac.ir
254 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز 1383/05/01
علمی-پژوهشی
2322-3340
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir
255 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه 1391/06/06
علمی-پژوهشی
1735-8051
-
nahjmagz.ir
256 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1391/06/14
علمی-پژوهشی
2345-3761
-
orj.sru.ac.ir
257 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1391/09/10
علمی-پژوهشی
2322-5394
-
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir
258 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1390/12/20
علمی-پژوهشی
2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir
259 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی 1394/01/26
علمی-پژوهشی
2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir
260 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1382/11/27
علمی-پژوهشی
2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir
261 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/09/12
علمی-پژوهشی
2251-774X
2251-774X
parsadab.dehaghan.ac.ir
262 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی 1390/12/26
علمی-پژوهشی
2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir
263 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه 1393/01/18
علمی-پژوهشی
2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
264 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1389/04/01
علمی-پژوهشی
2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir
265 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران 1385/05/31
علمی-پژوهشی
2322-116X
2322-1178
jes.journals.umz.ac.ir
266 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی 1383/06/01
علمی-پژوهشی
1735-210X
2476-6453
joer.atu.ac.ir
267 پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6712
-
imamiya.urd.ac.ir
268 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/01/24
علمی-پژوهشی
2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir
269 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا 1390/10/24
علمی-پژوهشی
2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir
270 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr
271 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 1378/11/26
علمی-پژوهشی
1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir
272 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه 1390/04/12
علمی-پژوهشی
2251-7723
2251-7731
jir.irc.ac.ir
273 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir Scopus
274 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir
275 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران 1394/03/26
علمی-پژوهشی
2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir
276 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور 1391/07/05
علمی-پژوهشی
2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir
277 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2322-3804
2538-614X
quran.journals.pnu.ac.ir
278 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا 1392/01/15
علمی-پژوهشی
2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir
279 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 1390/07/10
علمی-پژوهشی
2251-9858
2588-6673
law.journals.isu.ac.ir
280 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان 1389/07/01
علمی-پژوهشی
2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir
281 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی 1383/08/03
علمی-پژوهشی
1735-3459
-
trijournal.ir
282 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1391/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan
283 پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2476-4248
2476-3705
ppls.ui.ac.ir
284 پژوهشنامه ریخته گری انجمن علمی ریخته گری ایران 1396/04/01
علمی-پژوهشی
2588-5367
2588-5359
foundingjournal.ir
285 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir
286 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران 1390/10/19
علمی-پژوهشی
-
-
erfanmag.ir
287 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد 94/1/1
علمی-پژوهشی
2423-3773
2423-5563
rsci.shahed.ac.ir
288 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی 1385/09/01
علمی-پژوهشی
1735-790X
-
ipsajournal.ir
289 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/05/01
علمی-پژوهشی
2383-0859
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir
290 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) 1386/04/01
علمی-پژوهشی
2228-6578
2228-6586
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
291 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران 1388/04/22
علمی-پژوهشی
2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir
292 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران 1386/02/17
علمی-پژوهشی
2008-0417
-
pnmag.info
293 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/14
علمی-پژوهشی
2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis
294 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه 1393/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
295 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور
علمی-پژوهشی
2251-6484
-
taxjournal.ir
296 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/15
علمی-پژوهشی
2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education
297 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2476-6399
2476-6380
rjsw.atu.ac.ir
298 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران 1388/07/01
علمی-پژوهشی
2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir
299 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد 1388/04/01
علمی-پژوهشی
2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag
300 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1389/12/19
علمی-پژوهشی
2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir
301 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران 1389/10/22
علمی-پژوهشی
2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir
302 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir
303 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا 1392/07/27
علمی-پژوهشی
2345-4512
-
bss.jrl.police.ir
304 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا 1389/07/15
علمی-پژوهشی
-
-
osra.jrl.police.ir
305 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی 1389/08/24
علمی-پژوهشی
2008-7349
2588-6835
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature
306 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران 1393/10/30
علمی-پژوهشی
2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir
307 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir
308 پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر دانشگاه تربیت مدرس 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
arcpe.modares.ac.ir
309 پژوهه باستان سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2476-4647
2476-4639
jra-tabriziau.ir
310 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز 1378/07/08
علمی-پژوهشی
2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir
311 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی 1380/03/30
علمی-پژوهشی
-
2588-6878
hlit.sbu.ac.ir
312 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) 1380/04/01
علمی-پژوهشی
2008-885X
2538-3493
hii.alzahra.ac.ir
313 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7357
2588-6916
irhj.sbu.ac.ir
314 تاریخ علم دانشگاه تهران 1387/03/01
علمی-پژوهشی
1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir
315 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1391/05/01
علمی-پژوهشی
2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir
316 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2008-9589
2008-9589
hop.mullasadra.org
317 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir
318 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا (س) 1392/7/1
علمی-پژوهشی
2008-8841
2538-3507
hph.alzahra.ac.ir
319 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1388/12/05
علمی-پژوهشی
1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir
320 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/02
علمی-پژوهشی
2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture
321 تازه های علوم شناختی خصوصی 1382/01/07
علمی-پژوهشی
1561-4174
-
icssjournal.ir
322 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان 1380/03/10
علمی-پژوهشی
2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir
323 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان 1392/01/16
علمی-پژوهشی
3525-8222
-
phm.znu.ac.ir
324 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران 1393/03/01
علمی-پژوهشی
1735-0239
-
quarterly.theater.ir
325 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir
326 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران 1386/07/14
علمی-پژوهشی
2008-479X
2423-7833
ijswr.ut.ac.ir
327 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان 1390/10/15
علمی-پژوهشی
-
2538-6123
iprj.guilan.ac.ir
328 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 1388/12/01
علمی-پژوهشی
1027-7838
-
publij.ir
329 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی 1389/04/25
علمی-پژوهشی
2008-6407
2423-7248
jae.miau.ac.ir
330 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1386/07/01
علمی-پژوهشی
2008-4838
2423-785X
ijaedr.ut.ac.ir
331 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران 1380/12/21
علمی-پژوهشی
0039-8969
-
jte.ut.ac.ir
332 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان 1389/11/30
علمی-پژوهشی
2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir
333 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir
334 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/03/01
علمی-پژوهشی
2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir
335 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2252-0872
2538-6107
ar.guilan.ac.ir
336 تحقیقات جغرافیایی خصوصی 1378/09/14
علمی-پژوهشی
1019-7052
2538-4384
georesearch.ir
337 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1384/12/01
علمی-پژوهشی
1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir
338 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران 1387/03/01
علمی-پژوهشی
2251-8428
-
iaaaar.com
339 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 1386/04/01
علمی-پژوهشی
1024-0772
-
lawresearchmagazine.sbu.ac.ir
340 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1391/04/17
علمی-پژوهشی
1735-0859
2383-1723
ijfrpr.areeo.ac.ir
341 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران 1380/12/01
علمی-پژوهشی
2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir Scopus
342 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1379/06/01
علمی-پژوهشی
1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.areeo.ac.ir
343 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1379/11/08
علمی-پژوهشی
2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir
344 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/07/14
علمی-پژوهشی
2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir
345 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1385/12/24
علمی-پژوهشی
1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir
346 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 1386/04/27
علمی-پژوهشی
2008-2681
2476-616X
tqh.alzahra.ac.ir
347 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان 1391/05/15
علمی-پژوهشی
2252-0163
2538-6115
cr.guilan.ac.ir
348 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1387/03/24
علمی-پژوهشی
2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir
349 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه 1393/07/01
علمی-پژوهشی
2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir
350 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی 1389/10/12
علمی-پژوهشی
2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir
351 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران 1389/10/26
علمی-پژوهشی
1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir
352 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1385/05/24
علمی-پژوهشی
1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir
353 تحقیقات مالی دانشگاه تهران 1389/10/01
علمی-پژوهشی
1024-8153
2423-5377
jfr.ut.ac.ir
354 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 1391/07/05
علمی-پژوهشی
2588-6584
-
ifr.journals.isu.ac.ir
355 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی 1389/04/30
علمی-پژوهشی
2228-6454
2538-4163
jemr.khu.ac.ir
356 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1384/01/02
علمی-پژوهشی
1735-0875
2383-1138
ijrdr.areeo.ac.ir
357 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب 1382/05/01
علمی-پژوهشی
1735-2347
2476-7360
www.iwrr.ir
358 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران 1387/06/03
علمی-پژوهشی
1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir
359 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 1379/11/08
علمی-پژوهشی
2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir
360 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی 1380/03/31
علمی-پژوهشی
2008-7314
2588-719X
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys
361 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir
362 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان 1395/04/09
علمی-پژوهشی
2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir
363 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1388/04/01
علمی-پژوهشی
1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir
364 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران 1391/12/06
علمی-پژوهشی
-
-
365 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2423-7418
-
hii.khu.ac.ir
366 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1391/12/25
علمی-پژوهشی
2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir
367 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش 1385/06/11
علمی-پژوهشی
1017-4133
-
qjoe.ir
368 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389/01/19
علمی-پژوهشی
2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir
369 تنش‌های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند 1390/08/06
علمی-پژوهشی
2228-7604
2383-3084
escs.birjand.ac.ir
370 توانمند سازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.ceciranj.ir
371 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی 1392/04/01
علمی-پژوهشی
2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir
372 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 1390/10/25
علمی-پژوهشی
2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir
373 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران 1387/08/27
علمی-پژوهشی
2008-2266
-
jed.ut.ac.ir
374 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران 1380/07/01
علمی-پژوهشی
2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir
375 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1387/03/27
علمی-پژوهشی
2008-739X
2008-7403
ejcp.gau.ac.ir
376 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2251-8517
2251-8525
jcpp.iut.ac.ir
377 تولیدات دامی دانشگاه تهران 1385/12/01
علمی-پژوهشی
2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir
378 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز 1378/04/11
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir
379 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/01/30
علمی-پژوهشی
2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir
380 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 1381/12/28
علمی-پژوهشی
1735-1901
-
jsi-isa.ir
381 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir
382 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد 1392/04/24
علمی-پژوهشی
2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir
383 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir
384 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران 1395/01/09
علمی-پژوهشی
2383-0395
2538-3612
ssi.journals.umz.ac.ir
385 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران 1380/07/24
علمی-پژوهشی
1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir
386 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران 1389/06/31
علمی-پژوهشی
2251-8932
-
www.javidankherad.ir
387 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary
388 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1384/12/01
علمی-پژوهشی
1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir
389 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1383/12/30
علمی-پژوهشی
2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir
390 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir Scopus
391 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389/01/20
علمی-پژوهشی
-
-
politicalstudy.ihcs.ac.ir
392 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران 1391/01/01
علمی-پژوهشی
-
2383-0778
journal.philor.org
393 جستارهایی در فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/02
علمی-پژوهشی
2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir
394 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران 1382/03/08
علمی-پژوهشی
7911-124
7911-124
mag.iga.ir
395 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان 1391/04/28
علمی-پژوهشی
2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir
396 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز 1388/11/23
علمی-پژوهشی
2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir
397 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان 1380/03/29
علمی-پژوهشی
2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir
398 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه 1394/08/19
علمی-پژوهشی
2322-3197
2322-3197
ges.razi.ac.ir
399 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان 1383/08/24
علمی-پژوهشی
1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir
400 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد 1393/07/01
علمی-پژوهشی
2538-3531
2538-3299
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud
401 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد 1387/01/01
علمی-پژوهشی
2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography
402 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo
403 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم 1391/02/24
علمی-پژوهشی
2228-6462
-
jgeoqeshm.ir
404 جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان 1396/07/01
علمی-پژوهشی
2423-5504
2476-5295
jusg.uk.ac.ir
405 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 1395/01/08
علمی-پژوهشی
2476-3136
2476-3144
pg.um.ac.ir
406 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/01/24
علمی-پژوهشی
2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir
407 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران 1388/01/01
علمی-پژوهشی
2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir
408 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-5052
2383-0530
jfwp.ut.ac.ir
409 جهانی رسانه دانشگاه تهران 1390/07/13
علمی-پژوهشی
2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir
410 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی 1388/02/01
علمی-پژوهشی
2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement
411 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی 1390/04/01
علمی-پژوهشی
2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio...
412 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2645-4165
-
jimp.sbu.ac.ir
413 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی 1394/04/01
علمی-پژوهشی
2645-4637
2645-4645
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement...
414 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی 1381/12/24
علمی-پژوهشی
1735-0670
-
jsb.sbsi.ir
415 حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-7166
-
aapc.khu.ac.ir
416 حسابداری دولتی دانشگاه پیام نور 1394/0701
علمی-پژوهشی
2423-4613
2645-498X
gaa.journals.pnu.ac.ir
417 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/03/24
علمی-پژوهشی
2345-2617
-
qfaj.ir
418 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 1390/01/30
علمی-پژوهشی
2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir
419 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس 1393/01/19
علمی-پژوهشی
2476-3462
-
pec.gonbad.ac.ir
420 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-4749
-
jpp.um.ac.ir
421 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی 1391/04/23
علمی-پژوهشی
2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir
422 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir
423 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1389/11/14
علمی-پژوهشی
1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir
424 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید 1379/11/19
علمی-پژوهشی
2423-4656
-
law.mofidu.ac.ir
425 حقوق خصوصی دانشگاه تهران 1382/06/01
علمی-پژوهشی
2588-5618
2588-6622
jolt.ut.ac.ir
426 حقوقی دادگستری قوه قضائیه 1389/12/01
علمی-پژوهشی
1735-4358
-
jlj.ir
427 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir
428 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور 1391/08/01
علمی-پژوهشی
2322-1992
2538-6158
pms.journals.pnu.ac.ir
429 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/03/30
علمی-پژوهشی
2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir
430 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی 1388/07/15
علمی-پژوهشی
1735-3238
2476-6038
wph.atu.ac.ir
431 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی 1386/12/29
علمی-پژوهشی
1735-8442
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch
432 خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1389/02/17
علمی-پژوهشی
-
-
qjfr.ir
433 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا 1385/09/01
علمی-پژوهشی
1560-0874
1560-0874
kherad.mullasadra.org
434 خشکبوم دانشگاه یزد 1389/02/30
علمی-پژوهشی
2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir
435 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی 1389/06/24
علمی-پژوهشی
2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir
436 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز 1384/05/08
علمی-پژوهشی
1735-6873
1735-6873
ivj.ir
437 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز 1380/03/15
علمی-پژوهشی
2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir
438 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388/10/27
علمی-پژوهشی
2008-8914
2476-292X
jak.uk.ac.ir
439 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1393/04/15
علمی-پژوهشی
2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir
440 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران 1391/01/08
علمی-پژوهشی
2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir
441 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور 1390/09/13
علمی-پژوهشی
1681-9691
-
danesh.dmk.ir
442 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 1391/07/30
علمی-پژوهشی
2383-1596
-
mag.shora-rc.ir
443 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2322-1712
2538-6166
clk.journals.pnu.ac.ir
444 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران 1391/01/08
علمی-پژوهشی
2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir
445 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) 1387/05/18
علمی-پژوهشی
2228-6594
-
danesh.journals.isu.ac.ir
446 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران 1383/01/01
علمی-پژوهشی
1735-3548
-
www.ijws.ir
447 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز 1380/03/15
علمی-پژوهشی
2476-4310
2476-4329
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir
448 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران 1386/07/30
علمی-پژوهشی
2008-4781
2423-7868
ijpps.ut.ac.ir
449 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی 1390/04/30
علمی-پژوهشی
2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir
450 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/02/01
علمی-پژوهشی
1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p
451 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2322-1070
-
www.astjournal.ir
452 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2345-6019
2538-2543
qjik.atu.ac.ir
453 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 1383/03/16
علمی-پژوهشی
2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir
454 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی 1393/09/24
علمی-پژوهشی
1735-9252
-
pok.jrl.police.ir
455 دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دانشگاه پیام نور 1396/06/01
علمی-پژوهشی
-
-
anb.journals.pnu.ac.ir
456 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس 1368/10/29
علمی-پژوهشی
2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir
457 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان 1389/03/24
علمی-پژوهشی
2008-9023
2538-3280
lasem.journals.semnan.ac.ir
458 دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها دانشگاه شیراز 1395/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
jsatl.shirazu.ac.ir
459 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir
460 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز 1379/04/02
علمی-پژوهشی
2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir
461 دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir
462 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی 1394/01/20
علمی-پژوهشی
2476-2806
2476-6828
tssq.atu.ac.ir
463 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2252-0007
-
jlviews.ir
464 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران 1391/10/01
علمی-پژوهشی
2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir
465 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) 1390/01/06
علمی-پژوهشی
2588-6460
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir
466 رادار دانشگاه جامع امام حسین 1392/08/30
علمی-پژوهشی
2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar
467 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام 1388/11/01
علمی-پژوهشی
1028-3102
2588-6525
rahbord.csr.ir
468 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391/01/12
علمی-پژوهشی
2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir
469 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391/04/21
علمی-پژوهشی
2252-0597
-
econrahbord.csr.ir
470 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 1389/12/29
علمی-پژوهشی
1735-1723
-
ds.journals.sndu.ac.ir
471 راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388/07/29
علمی-پژوهشی
2008-3696
-
www.jsfc.ir
472 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) 1395/04/09
علمی-پژوهشی
2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir
473 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد 1393/01/24
علمی-پژوهشی
2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir
474 راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت حیدریه 1397/07/01
علمی پژوهشی
2383-2657
2383-1995
rdsj.torbath.ac.ir
475 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2423-7906
2423-7620
asj.basu.ac.ir
476 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1390/10/28
علمی-پژوهشی
2383-1006
2588-4913
jscit.nit.ac.ir
477 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد 1389/10/01
علمی-پژوهشی
2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir
478 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/02/01
علمی-پژوهشی
2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir
479 رسانه های دیداری و شنیداری دانشگاه صدا و سیما 1397/07/02
علمی-پژوهشی
2645-4696
2645-470X
javm.iribu.ac.ir
480 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 1382/03/30
علمی-پژوهشی
1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir
481 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2322-147X
-
psj.basu.ac.ir
482 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir
483 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی 1383/01/24
علمی-پژوهشی
1735-8191
-
refahj.uswr.ac.ir
484 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1383/05/01
علمی-پژوهشی
2538-273X
2538-5593
mbj.ssrc.ac.ir
485 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی 1389/06/24
علمی-پژوهشی
2008-5419
-
frqjournal.csr.ir
486 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی 1383/10/08
علمی-پژوهشی
1680-8436
-
www.iranapsy.ir
487 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی 1389/08/01
علمی-پژوهشی
2252-0031
2476-647X
jpe.atu.ac.ir
488 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان 1388/03/01
علمی-پژوهشی
-
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir
489 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir
490 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2423-7647
2476-6836
jap.razi.ac.ir
491 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی 1386/04/01
علمی-پژوهشی
1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir
492 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2538-3183
2538-3191
jep.atu.ac.ir
493 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده 1393/01/19
علمی-پژوهشی
2423-4060
-
www.ijfp.ir
494 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2322-1283
2538-5585
hpj.journals.pnu.ac.ir
495 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی 1394/07/01
علمی-پژوهشی
2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir
496 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی 1389/07/25
علمی-پژوهشی
2008-4331
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology
497 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی 1390/12/29
علمی-پژوهشی
2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir
498 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران 1385/12/01
علمی-پژوهشی
2008-1243
-
bjcp.ir
499 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین 1389/04/29
علمی-پژوهشی
-
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/jmp
500 روانشناسی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2645-4092
-
mbsp.sbu.ac.ir
501 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی 1384/12/28
علمی-پژوهشی
1563-3322
2645-6486
rvt.agri-peri.ac.ir
502 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/07/29
علمی-پژوهشی
2228-5516
2423-7221
jpmm.miau.ac.ir
503 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir
504 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان 1377/12/20
علمی-پژوهشی
2228-7698
2423-5741
jcme.iut.ac.ir
505 روش‌ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1387/10/01
علمی-پژوهشی
1608-7070
-
method.rihu.ac.ir
506 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان 1391/07/30
علمی-پژوهشی
2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir
507 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران 1392/04/01
علمی-پژوهشی
2423-3293
-
ntsmj.issma.ir
508 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی 1388/12/25
علمی-پژوهشی
2008-3777
-
www.rahyaft.info
509 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/01/23
علمی-پژوهشی
2008-6369
2423-723X
jedu.miau.ac.ir
510 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 1388/03/27
علمی-پژوهشی
1735-739X
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinterna...
511 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) 1380/04/30
علمی-پژوهشی
8002-3388
2538-1989
jlr.alzahra.ac.ir
512 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/04/19
علمی-پژوهشی
2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir
513 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir
514 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) دانشگاه گیلان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6585
-
zaban.guilan.ac.ir
515 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir
516 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic
517 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 1380/03/24
علمی-پژوهشی
1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir
518 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران 1384/04/12
علمی-پژوهشی
2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir
519 زبانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir
520 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران 1392/06/30
علمی-پژوهشی
2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir
521 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir
522 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 1389/04/01
علمی-پژوهشی
2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir
523 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی 1387/01/16
علمی-پژوهشی
1735-7128
-
geology.saminatech.ir
524 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز 1380/03/26
علمی-پژوهشی
2251-7057
-
aag.scu.ac.ir
525 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی 1389/10/10
علمی-پژوهشی
7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir
526 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-5245
-
jiraeg.ir
527 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران 1389/09/01
علمی-پژوهشی
2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir
528 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران 1382/11/01
علمی-پژوهشی
2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir
529 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران 1392/11/01
علمی-پژوهشی
2538-3108
2538-3116
jwica.ut.ac.ir
530 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی 1390/03/06
علمی-پژوهشی
2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir
531 زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی 1394/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
jdb.iau-tnb.ac.ir
532 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور 1390/12/14
علمی-پژوهشی
2322-2387
2538-4856
eab.journals.pnu.ac.ir
533 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران 1391/08/24
علمی-پژوهشی
2345-2536
2423-6055
sbj.areo.ir
534 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی 1391/01/08
علمی-پژوهشی
2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir
535 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) 1389/08/20
علمی-پژوهشی
1607-9884
2251-7901
jab.alzahra.ac.ir
536 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir
537 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان 1390/12/24
علمی-پژوهشی
2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir
538 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 1389/07/01
علمی-پژوهشی
-
2476-6917
biot.modares.ac.ir
539 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور 1390/05/01
علمی-پژوهشی
2252-0783
2322-4819
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir
540 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران 1383/05/29
علمی-پژوهشی
1735-4331
-
journal.iag.ir Scopus
541 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران 1383/06/20
علمی-پژوهشی
2008-0336
-
ijgeophysics.ir
542 ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2538-4651
2538-4643
www.irpga-journal.ir
543 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران 1385/07/18
علمی-پژوهشی
2008-4439
-
mg.genetics.ir
544 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران 1383/11/03
علمی-پژوهشی
1735-515X
-
www.journalisss.ir
545 سامانه های غیرخطی در مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند 1396/04/01
علمی پژوهشی
2322-3146
-
jnsee.sut.ac.ir
546 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد 1389/04/30
علمی-پژوهشی
2008-2789
-
www.bahareadab.com
547 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران 1392/10/05
علمی-پژوهشی
2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir
548 سلول و بافت دانشگاه اراک 1389/04/01
علمی-پژوهشی
2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir
549 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/10/16
علمی-پژوهشی
2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir
550 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران 1387/11/01
علمی-پژوهشی
2008-5966
-
gisj.sbu.ac.ir
551 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران 1391/10/01
علمی-پژوهشی
2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir
552 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران 1386/04/24
علمی-پژوهشی
2008-3629
-
jfnc.ir
553 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان 1391/02/15
علمی-پژوهشی
2322-2867
2538-5119
jme.guilan.ac.ir
554 سیاست دانشگاه تهران 1384/12/01
علمی-پژوهشی
1735-9678
1735-9686
jpq.ut.ac.ir
555 سیاست جهانی دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir
556 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین 1391/02/10
علمی-پژوهشی
1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj
557 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1387/01/27
علمی-پژوهشی
2008-0840
-
jstp.nrisp.ac.ir
558 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد 1388/02/10
علمی-پژوهشی
2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir
559 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران 1394/01/18
علمی-پژوهشی
2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir
560 شعر پژوهی دانشگاه شیراز 1378/07/29
علمی-پژوهشی
2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir
561 شناخت دانشگاه شهید بهشتی 1380/03/01
علمی-پژوهشی
-
2588-7203
kj.sbu.ac.ir
562 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور 1390/10/01
علمی-پژوهشی
2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir
563 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی 1387/05/01
علمی-پژوهشی
1735-4722
-
shiitestudies.com
564 شیلات دانشگاه تهران 1379/11/01
علمی-پژوهشی
2008-5729
2423-7809
jfisheries.ut.ac.ir
565 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان 1390/07/10
علمی-پژوهشی
1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir
566 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی 1380/12/25
علمی-پژوهشی
1022-7768
-
nsmsi.ir
567 صفه دانشگاه شهید بهشتی 1384/12/24
علمی-پژوهشی
1683-870X
-
sofeh.sbu.ac.ir
568 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران 1389/01/01
علمی-پژوهشی
1683-0857
-
ei.sinaweb.net
569 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران 1389/02/29
علمی-پژوهشی
2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir
570 طب ورزشی دانشگاه تهران 1391/06/01
علمی-پژوهشی
2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir
571 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/04/15
علمی-پژوهشی
2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan
572 عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور 1394/4/1
علمی-پژوهشی
2476-5023
-
clpsy.journals.pnu.ac.ir
573 علم زبان دانشگاه علامه طباطبایی 1397/01/01
علمی-پژوهشی
2423-7728
2538-2551
ls.atu.ac.ir
574 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران 1390/10/12
علمی-پژوهشی
2322-2352
-
ijcse.ir
575 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران 1379/11/18
علمی-پژوهشی
2322-5998
-
www.isfj.ir
576 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان 1377/12/03
علمی-پژوهشی
2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir
577 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2322-5351
-
www.aquaculturesciences.ir
578 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/15
علمی-پژوهشی
2008-1383
-
social.um.ac.ir
579 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-4730
-
jhs.um.ac.ir
580 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران 1386/07/30
علمی-پژوهشی
2008-482X
2423-7930
ijhs.ut.ac.ir
581 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز 1379/04/01
علمی-پژوهشی
2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir
582 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 1384/12/01
علمی-پژوهشی
2008-1758
-
www.iaeej.ir
583 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث
علمی-پژوهشی
-
-
hadith.riqh.ac.ir
584 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی 1390/12/05
علمی-پژوهشی
1019-9632
-
asj.areo.ir
585 علوم دامی ایران دانشگاه تهران 1386/07/30
علمی-پژوهشی
2008-4773
2423-7949
ijas.ut.ac.ir
586 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد 1391/01/20
علمی-پژوهشی
2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
587 علوم روانشناختی خصوصی ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
علمی-پژوهشی
1735-7462
-
psychologicalscience.ir
588 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 1378/12/01
علمی-پژوهشی
1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir
589 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1375/10/30
علمی-پژوهشی
1023-7429
-
www.gsjournal.ir
590 علوم زمین خوارزمی دانشگاه خوارزمی 1381/04/01
علمی-پژوهشی
2423-8058
-
gnf.khu.ac.ir
591 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir
592 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد 1387/09/01
علمی-پژوهشی
2008-9120
2538-4198
jquran.um.ac.ir
593 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir
594 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران 1386/07/30
علمی-پژوهشی
2008-4811
2423-8082
ijfcs.ut.ac.ir
595 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی 1385/07/01
علمی-پژوهشی
-
2588-6177
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc...
596 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران 1386/12/26
علمی-پژوهشی
-
-
journal.iams.ir
597 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان 1393/01/16
علمی-پژوهشی
2383-225X
2476-3780
jms.guilan.ac.ir
598 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1378/10/01
علمی-پژوهشی
1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir
599 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی 1383/01/18
علمی-پژوهشی
1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir
600 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران 1382/12/04
علمی-پژوهشی
2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir
601 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران 1392/01/14
علمی-پژوهشی
2322-2646
-
ijsst.areo.ir
602 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1390/01/17
علمی-پژوهشی
-
-
603 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2476-583X
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti
604 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1387/10/30
علمی-پژوهشی
1735-8779
2383-2169
www.jcst.icrc.ac.ir
605 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران 1387/07/01
علمی-پژوهشی
2008-5460
-
jsst.ias.ir
606 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir
607 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین 1389/08/30
علمی-پژوهشی
2228-5865
-
adst.ir
608 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران 1383/02/19
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irshs.ir
609 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1390/01/24
علمی-پژوهشی
2008-8965
-
jmst.sinaweb.net
610 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس 1391/12/01
علمی-پژوهشی
2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir
611 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان 1390/01/13
علمی-پژوهشی
2008-9082
2008-9953
ejgcst.iut.ac.ir
612 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران 1390/02/15
علمی-پژوهشی
2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir
613 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی 1383/12/08
علمی-پژوهشی
1735-1871
-
jonsat.aeoi.org.ir
614 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز 1378/04/01
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
jise.scu.ac.ir
615 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1386/11/09
علمی-پژوهشی
2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir
616 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران 1390/01/30
علمی-پژوهشی
2251-6417
-
www.ica.ir/journals/coreng
617 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1394/06/29
علمی-پژوهشی
2476-6097
2476-6100
www.bese.ir PubMed
618 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران 1382/12/29
علمی-پژوهشی
2008-6717
-
surfacejournal.ir
619 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/05/30
علمی-پژوهشی
2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir
620 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2423-3544
2423-3803
ejfpp.gau.ac.ir
621 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1389/10/01
علمی-پژوهشی
1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir
622 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران 1391/01/30
علمی-پژوهشی
2322-2727
2383-3688
jispp.iut.ac.ir
623 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی 1390/07/20
علمی-پژوهشی
2423-3226
2423-3234
ma.iaumajlesi.ac.ir
624 فرماندهی و کنترل انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران 1396/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
ic4i-journal.ir
625 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1386/04/01
علمی-پژوهشی
2345-573X
-
ciu.nahad.ir
626 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2345-2560
-
farhangerazavi.ir
627 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی 1388/12/24
علمی-پژوهشی
2345-6051
2476-6178
qccpc.atu.ac.ir
628 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir
629 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین 1391/05/22
علمی-پژوهشی
2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs
630 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 1386/04/01
علمی-پژوهشی
1735-1162
2538-2772
qjss.atu.ac.ir
631 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی 1388/11/01
علمی-پژوهشی
1735-322X
-
geographic-space.ir
632 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
633 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/02
علمی-پژوهشی
2008-9139
2538-3892
jfiqh.um.ac.ir
634 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز 1380/03/25
علمی-پژوهشی
2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir
635 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 1374/05/31
علمی-پژوهشی
2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir
636 فلسفه دانشگاه تهران 1389/02/15
علمی-پژوهشی
2008-1553
-
jop.ut.ac.ir
637 فلسفه تربیت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران 1396/01/01
علمی-پژوهشی
2538-2802
2538-6301
pesi.saminatech.ir
638 فلسفه دین دانشگاه تهران 1387/10/20
علمی-پژوهشی
2008-7063
2423-6233
jpht.ut.ac.ir
639 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390/03/01
علمی-پژوهشی
2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir
640 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران 1374/05/18
علمی-پژوهشی
2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir
641 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور 1383/12/01
علمی-پژوهشی
2476-6313
2476-566X
ab.basu.ac.ir
642 فناوری آزمون های غیر مخرب انجمن بازرسی غیر مخرب ایران 1397/07/01
علمی پژوهشی
-
-
jndttech.irndt.org
643 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1388/08/01
علمی-پژوهشی
2345-5462
-
jte.sru.ac.ir
644 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 1386/04/06
علمی-پژوهشی
-
-
iranaict.ir/journal
645 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2476-6321
2476-5651
ppt.basu.ac.ir
646 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1393/12/23
علمی-پژوهشی
2476-4787
2476-4795
jift.irost.ir
647 فنون ادبی دانشگاه اصفهان 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir
648 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران 1382/12/01
علمی-پژوهشی
2538-371X
2538-3906
jesphys.ut.ac.ir Scopus
649 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir
650 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/07/01
علمی-پژوهشی
2423-7671
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
651 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2345-3966
2345-3966
japb.guilan.ac.ir
652 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی 1391/01/18
علمی-پژوهشی
1735-9880
-
qjaphd.sinaweb.net
653 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1383/05/01
علمی-پژوهشی
2322-164X
2476-7050
spj.ssrc.ac.ir
654 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی 1390/07/20
علمی-پژوهشی
-
-
oeppa.sbu.ac.ir
655 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1379/03/17
علمی-پژوهشی
1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir
656 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه 1391/07/23
علمی-پژوهشی
2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir
657 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 1386/05/17
علمی-پژوهشی
1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir
658 کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دانشگاه یزد 1397/01/01
علمی پژوهشی
-
-
grd.yazd.ac.ir
659 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد 1387/11/05
علمی-پژوهشی
0142-008
-
bar.yazd.ac.ir
660 کتاب قیم دانشگاه آیت اله حائری میبد 1389/07/01
علمی-پژوهشی
2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir
661 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی 1384/01/20
علمی-پژوهشی
1680-9637
-
lis.aqr-libjournal.ir
662 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران 1389/11/14
علمی-پژوهشی
2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa
663 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1385/10/01
علمی-پژوهشی
2008-8345
-
joc-isice.ir
664 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران 1392/01/20
علمی-پژوهشی
2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir
665 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران 1394/01/16
علمی-پژوهشی
2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir
666 کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش 1384/05/15
علمی-پژوهشی
-
-
joec.ir
667 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/04/30
علمی-پژوهشی
2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir
668 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران 1390/07/27
علمی-پژوهشی
2322-2344
-
ieijqp.ir
669 کیمیای هنر پژوهشکده هنر 1391/07/15
علمی-پژوهشی
2251-8630
-
www.kimiahonar.ir
670 گردشگری شهری دانشگاه تهران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir
671 گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایران 1395/04/09
علمی-پژوهشی
2423-5075
-
www.itsairanj.ir
672 گلجام انحمن علمی فرش ایران 1383/12/06
علمی-پژوهشی
2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir
673 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا 1389/08/01
علمی-پژوهشی
1023-3652
2538-2268
ganjineh.nlai.ir
674 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز 1378/04/11
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir
675 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1389/07/02
علمی-پژوهشی
-
-
lem.journals.ikiu.ac.ir
676 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران 1393/11/15
علمی-پژوهشی
-
2383-1197
jmvip.sinaweb.net
677 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 1389/02/13
علمی-پژوهشی
2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame
678 مبانی نظری هنرهای تجسمی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2538-5666
-
jtpva.alzahra.ac.ir
679 متافیزیک دانشگاه اصفهان 1380/03/20
علمی-پژوهشی
2008-8086
2476-3276
mph.ui.ac.ir
680 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی 1382/05/08
علمی-پژوهشی
1735-1170
2476-6186
ltr.atu.ac.ir
681 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان 1380/03/24
علمی-پژوهشی
2008-5486
2476-3268
rpll.ui.ac.ir
682 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) 1386/04/06
علمی-پژوهشی
-
-
matin.ri-khomeini.ac.ir
683 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی 1391/01/02
علمی-پژوهشی
2322-1860
-
nashr.majles.ir
684 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 1376/03/21
علمی-پژوهشی
2251-614X
2645-4858
www.cilamag.ir
685 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران 1384/09/01
علمی-پژوهشی
1735-8183
-
jss.irstat.ir
686 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران 1391/02/01
علمی-پژوهشی
1735-496X
2423-3404
jcl.ut.ac.ir
687 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش 1390/08/01
علمی-پژوهشی
2008-4218
-
aejournal.ir
688 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7764
2423-7817
jne.ut.ac.ir
689 محیط شناسی دانشگاه تهران 1379/11/01
علمی-پژوهشی
1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir Scopus
690 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1394/10/13
علمی-پژوهشی
2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir
691 مدلسازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2345-654X
-
jem.journals.semnan.ac.ir
692 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/04/10
علمی-پژوهشی
1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir
693 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز 1389/12/18
علمی-پژوهشی
2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir
694 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان 1386/09/17
علمی-پژوهشی
2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir
695 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir
696 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین 1390/03/28
علمی-پژوهشی
2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im
697 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران 1394/06/29
علمی-پژوهشی
1735-8418
1735-8418
www.aimj.ir
698 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران 1386/10/01
علمی-پژوهشی
2008-5907
2423-5091
jibm.ut.ac.ir
699 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1391/03/11
علمی-پژوهشی
2345-3915
-
joem.ir
700 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران 1391/07/07
علمی-پژوهشی
2322-1429
-
journalieaa.ir
701 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) 1394/07/01
علمی-پژوهشی
2345-3222
2538-1482
bmr.alzahra.ac.ir
702 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir
703 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران 1392/01/24
علمی-پژوهشی
2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir
704 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1389/10/25
علمی-پژوهشی
2008-5060
2345-444X
jtdm.irost.ir
705 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان 1389/05/15
علمی-پژوهشی
2251-6409
2423-6950
jpom.ui.ac.ir
706 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1389/11/01
علمی-پژوهشی
2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir
707 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان 1392/02/30
علمی-پژوهشی
2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir
708 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1390/10/01
علمی-پژوهشی
2345-5713
-
miu.nahad.ir
709 مدیریت دولتی دانشگاه تهران 1386/10/01
علمی-پژوهشی
2008-5877
2423-5342
jipa.ut.ac.ir
710 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور 1393/04/01
علمی-پژوهشی
2322-522X
2538-600X
ipom.journals.pnu.ac.ir
711 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران 1395/04/06
علمی-پژوهشی
2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir
712 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی 1389/02/03
علمی-پژوهشی
1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir
713 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1386/10/01
علمی-پژوهشی
2008-5885
2423-5369
imj.ut.ac.ir
714 مدیریت فردا خصوصی 1388/04/16
علمی-پژوهشی
2228-6047
2228-6047
modiriyatfarda.ir
715 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران 1389/10/01
علمی-پژوهشی
2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir
716 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران 1386/10/01
علمی-پژوهشی
2008-5893
2423-5059
jitm.ut.ac.ir Scopus
717 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 1393/7/1
علمی-پژوهشی
2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir
718 مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4724
2538-4732
jsa.uok.ac.ir
719 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-8886
2588-4409
iieshrm.ir
720 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود 1393/07/19
علمی-پژوهشی
2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir
721 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1392/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
722 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی 1390/11/27
علمی-پژوهشی
1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir
723 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 1391/04/01
علمی-پژوهشی
2322-5386
-
www.nowavari.ir
724 مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1397/07/04
علمی-پژوهشی
-
-
www.qjimdo.ir
725 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی 1390/11/29
علمی-پژوهشی
2423-5261
2538-6344
mpes.sbu.ac.ir/index
726 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان 1391/10/11
علمی-پژوهشی
2322-4800
2538-5348
jsmd.guilan.ac.ir
727 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir
728 مرتع انجمن مرتعداری ایران 1385/06/31
علمی-پژوهشی
2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir
729 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-5044
2423-7795
jrwm.ut.ac.ir
730 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی 1380/03/29
علمی-پژوهشی
2476-6933
-
jspi.khu.ac.ir
731 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
qaiie.ir/fa
732 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 1389/12/19
علمی-پژوهشی
2008-4994
-
jhre.ir
733 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی 1389/02/17
علمی-پژوهشی
2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling
734 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز 1390/01/01
علمی-پژوهشی
2251-7243
-
jac.scu.ac.ir
735 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان 1390/04/08
علمی-پژوهشی
2251-6654
-
fcp.uok.ac.ir
736 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه 1381/12/21
علمی-پژوهشی
2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir
737 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز 1378/07/02
علمی-پژوهشی
2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir
738 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان 1392/01/28
علمی-پژوهشی
-
-
pma.cfu.ac.ir
739 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران 1387/03/28
علمی-پژوهشی
2008-3653
-
jss-isa.ir
740 مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2382-9664
-
journalitor.ir
741 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
2538-2926
2538-2934
jwsps.alzahra.ac.ir
742 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 1388/08/05
علمی-پژوهشی
2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir
743 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2228-6624
-
ies.journals.isu.ac.ir
744 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی 1387/09/23
علمی-پژوهشی
1735-1626
-
iiesj.ir
745 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا 1390/12/01
علمی-پژوهشی
2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir
746 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا 1389/04/09
علمی-پژوهشی
1735-3823
-
sss.jrl.police.ir
747 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور 1391/04/24
علمی-پژوهشی
2476-2865
-
jresearch.sanjesh.org
748 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1388/12/10
علمی-پژوهشی
2008-5834
-
enghelab.maaref.ac.ir
749 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران 1391/02/01
علمی-پژوهشی
2008-0867
2345-3117
jcep.ut.ac.ir
750 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران 1380/03/20
علمی-پژوهشی
2288-1026
-
jarcs.ut.ac.ir
751 مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1384/02/08
علمی-پژوهشی
-
-
752 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 1388/11/15
علمی-پژوهشی
1735-4986
-
www.icsajournal.ir
753 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران 1394/04/10
علمی-پژوهشی
2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir
754 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی 1395/01/15
علمی-پژوهشی
2535-5968
2538-595X
jshsp.iaurasht.ac.ir
755 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی 1391/04/25
علمی-پژوهشی
2423-4621
-
smsnds.journals.sndu.ac.ir
756 مطالعات پژوهشی راهور ناجا 1391/08/01
علمی-پژوهشی
2322-3529
-
talar.jrl.police.ir
757 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام 1389/11/01
علمی-پژوهشی
2228-6713
-
journal.pte.ac.ir
758 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ 1390/08/15
علمی-پژوهشی
2008-9945
-
chistorys.ir
759 مطالعات تاریخی جنگ انجمن ایرانی تاریخ 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
hsow.journal.araku.ac.ir
760 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه 1392/01/09
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
761 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی 1391/03/28
علمی-پژوهشی
1735-1138
2538-2519
qjma.atu.ac.ir
762 مطالعات ترجمه خصوصی 1384/05/09
علمی-پژوهشی
1735-0212
ند-ار
journal.translationstudies.ir
763 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir
764 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 1395/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jcsfa.modares.ac.ir
765 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی 1390/10/23
علمی-پژوهشی
2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir
766 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی 1390/08/07
علمی-پژوهشی
2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir
767 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز 1391/03/01
علمی-پژوهشی
2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds
768 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران 1380/07/26
علمی-پژوهشی
-
-
jsr.ut.ac.ir
769 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی 1391/12/27
علمی-پژوهشی
2345-3273
-
urb.dehaghan.ac.ir
770 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری 1389/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs
771 مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2538-3140
2538-3159
jrels.ut.ac.ir
772 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران 1384/12/20
علمی-پژوهشی
1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir
773 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران 1393/10/16
علمی-پژوهشی
2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir
774 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران 1393/10/16
علمی-پژوهشی
2588-560X
2588-5901
jqclcs.ut.ac.ir
775 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 1378/07/01
علمی-پژوهشی
2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir
776 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی 1387/01/08
علمی-پژوهشی
2008-4897
-
sds.journals.sndu.ac.ir
777 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی 1389/02/20
علمی-پژوهشی
1735-224X
-
quarterly.risstudies.org
778 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج 1391/07/01
علمی-پژوهشی
1735-501X
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq
779 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1387/05/10
علمی-پژوهشی
2008-2827
-
jwss.ir
780 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2538-5038
2538-4929
sspp.iranjournals.ir
781 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان 1392/01/11
علمی-پژوهشی
-
-
faslname.msy.gov.ir
782 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی 1394/01/13
علمی-پژوهشی
2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir
783 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی 1392/10/19
علمی-پژوهشی
2322-1518
-
obs.sinaweb.net
784 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی 1391/07/20
علمی-پژوهشی
2423-4974
2423-4974
prb.iauctb.ac.ir
785 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) 1383/10/08
علمی-پژوهشی
2538-2942
2538-2950
psychstudies.alzahra.ac.ir
786 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی 1389/07/01
علمی-پژوهشی
2322-3189
2476-6410
jcps.atu.ac.ir
787 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389/04/24
علمی-پژوهشی
2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir
788 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391/07/30
علمی-پژوهشی
2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir
789 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts
790 مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دانشگاه رازی 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2345-2579
-
jlw.razi.ac.ir
791 مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان 1396/01/02
علمی-پژوهشی
2008-9570
-
rhetorical.journals.semnan.ac.ir
792 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
-
-
jwfs.alzahra.ac.ir
793 مطالعات ساختار و کارکرد شهری دانشگاه مازندران 1397/07/01
علمی-پژوهشی
2383-0832
-
shahr.journals.umz.ac.ir
794 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1391/01/15
علمی-پژوهشی
2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir
795 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388/11/27
علمی-پژوهشی
2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir
796 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی 1389/08/01
علمی-پژوهشی
2228-639X
-
iic.icas.ir
797 مطالعات شهری دانشگاه کردستان 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2322-2875
-
www.urbstudies.uok.ac.ir
798 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389/01/01
علمی-پژوهشی
2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir
799 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان 1387/03/01
علمی-پژوهشی
2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir
800 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1390/08/09
علمی-پژوهشی
2008-8760
2538-2632
jccs.ir
801 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1385/09/26
علمی-پژوهشی
2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir
802 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه 1393/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
803 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان 1393/06/11
علمی-پژوهشی
2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir
804 مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1393/7/1
علمی-پژوهشی
2588-3895
-
mfh.journals.ikiu.ac.ir
805 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید 1391/04/20
علمی-پژوهشی
2322-5580
-
www.spba.ir
806 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir
807 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1396/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
808 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2383-0189
2538-4694
jpsbs.birjand.ac.ir
809 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز 1379/04/28
علمی-پژوهشی
2008-5222
-
slis.scu.ac.ir
810 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی 1388/03/05
علمی-پژوهشی
1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir
811 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی 1389/05/06
علمی-پژوهشی
2251-8037
2476-5988
jmsd.atu.ac.ir
812 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران 1388/12/21
علمی-پژوهشی
2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement...
813 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
issk.journals.sndu.ac.ir
814 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور 1394/11/20
علمی-پژوهشی
2383-1758
2383-1758
fmss.journals.pnu.ac.ir
815 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی 1388/07/24
علمی-پژوهشی
2251-8029
-
jims.atu.ac.ir
816 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی 1389/10/28
علمی-پژوهشی
2322-3294
2476-597X
tms.atu.ac.ir
817 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1383/05/01
علمی-پژوهشی
2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir
818 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1391/01/01
علمی-پژوهشی
2322-5246
-
ksiu.nahad.ir
819 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2252-0635
2676-5020
jias.kashanu.ac.ir
820 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی 1384/12/05
علمی-پژوهشی
1735-059X
-
rjnsq.ir
821 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1390/08/01
علمی-پژوهشی
2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir
822 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1388/08/01
علمی-پژوهشی
2008-4641
2008-4846
www.isih.ir
823 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/10/08
علمی-پژوهشی
1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir
824 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir
825 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید 1379/11/19
علمی-پژوهشی
2423-4648
-
economic.mofidu.ac.ir
826 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی 1387/08/01
علمی-پژوهشی
1735-708X
-
www.islamicartjournal.ir
827 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1390/07/16
علمی-پژوهشی
2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir
828 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1390/03/29
علمی-پژوهشی
2322-2042
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir
829 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1387/12/20
علمی-پژوهشی
1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir
830 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1391/07/08
علمی-پژوهشی
2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir
831 معماری اقلیم گرم و خشک دانشگاه یزد 1395/10/01
علمی پژوهشی
2251-8185
-
smb.yazd.ac.ir
832 معماری و شهر سازی پایدار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jsaud.srttu.edu
833 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir
834 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر 1389/10/30
علمی-پژوهشی
2008-5079
-
www.armanshahrjournal.com
835 معماری و شهرسازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران 1389/10/15
علمی-پژوهشی
2228-589X
-
isau.ir
836 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود 1389/11/01
علمی-پژوهشی
2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir
837 مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران 1396/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irsrm.net/index.php/irsrm
838 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین 1391/10/30
علمی-پژوهشی
2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma
839 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین 1383/05/26
علمی-پژوهشی
1609-5707
-
measej.ir
840 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/05/01
علمی-پژوهشی
2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir
841 مواد پر انرژی انجمن علمی مواد پرانرژی 1386/10/01
علمی-پژوهشی
3629-1375
4978-1375
www.isaem.ir
842 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان 1377/12/20
علمی-پژوهشی
1025-2851
2423-5733
jame.iut.ac.ir
843 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران 1391/08/30
علمی-پژوهشی
2322-1356
-
amnc.aut.ac.ir
844 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی 1390/07/03
علمی-پژوهشی
2228-5946
2423-7183
jnm.miau.ac.ir
845 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی 1391/07/11
علمی-پژوهشی
2008-4269
2008-4277
www.jamt.ir
846 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 1392/01/01
علمی-پژوهشی
2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir
847 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 1389/11/30
علمی-پژوهشی
2251-7359
-
www.waterjournal.ir
848 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2538-6336
2538-6336
deej.kashanu.ac.ir
849 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 1388/11/17
علمی-پژوهشی
2008-7799
2538-3051
tjee.tabrizu.ac.ir
850 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1380/07/30
علمی-پژوهشی
2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir
851 مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران 1383/02/01
علمی-پژوهشی
1735-7152
-
jiaeee.com
852 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی 1383/01/20
علمی-پژوهشی
1682-3745
1682-3745
ijece.saminatech.ir
853 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران 1386/07/01
علمی-پژوهشی
2008-4803
2423-7841
ijbse.ut.ac.ir
854 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران 1382/02/31
علمی-پژوهشی
8006-9685
-
www.ijbme.org
855 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود 1391/10/24
علمی-پژوهشی
2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir
856 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران 1387/11/28
علمی-پژوهشی
2008-6598
-
jte.sinaweb.net
857 مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران 1382/10/1
علمی-پژوهشی
1735-7608
-
marine-eng.ir
858 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز 1378/04/19
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir
859 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان 1394/01/16
علمی-پژوهشی
2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir
860 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران 1389/10/30
علمی-پژوهشی
2588-5073
2588-5081
www.gebsj.ir
861 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2476-504X
-
www.iranjme.ir
862 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران 1393/11/27
علمی-پژوهشی
2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir
863 مهندسی صنایع دانشگاه تهران 1380/04/01
علمی-پژوهشی
2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir
864 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف 1384/03/28
علمی-پژوهشی
1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjie
865 مهندسی عمران امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1378/02/20
علمی-پژوهشی
2588-2988
2588-297X
ceej.aut.ac.ir
866 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف 1384/03/28
علمی-پژوهشی
-
-
journal.sharif.ir/journals/sjce
867 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir
868 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1380/07/01
علمی-پژوهشی
2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir
869 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 1380/02/17
علمی-پژوهشی
2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir
870 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir
871 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی 1390/01/20
علمی-پژوهشی
2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir
872 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران 1393/01/01
علمی-پژوهشی
1563-1745
-
www.metalleng.ir
873 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد 1379/03/01
علمی-پژوهشی
2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir
874 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران 1382/12/20
علمی-پژوهشی
1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir
875 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1387/02/20
علمی-پژوهشی
2008-6032
2476-3446
mej.aut.ac.ir
876 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران 1383/04/28
علمی-پژوهشی
2538-4775
-
jmep.isme.ir
877 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز 1380/02/27
علمی-پژوهشی
2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir
878 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف 1384/03/28
علمی-پژوهشی
-
-
journal.sharif.ir/journals/sjme
879 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1380/07/01
علمی-پژوهشی
1027-5940
-
mme.modares.ac.ir
880 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی 1387/09/01
علمی-پژوهشی
2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir
881 مهندسی منابع معدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395/01/01
علمی پژوهشی
2538-5143
-
mhre.journals.ikiu.ac.ir
882 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 1390/07/01
علمی-پژوهشی
2251-9300
2322-536X
jwem.areo.ir
883 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان 1390/07/30
علمی-پژوهشی
2245-2951
2251-8061
energy.kashanu.ac.ir
884 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان 1390/10/24
علمی-پژوهشی
2322-1305
-
pqprc.ir
885 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1388/08/09
علمی-پژوهشی
1735-9449
1735-9449
joae.ir
886 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 1393/09/16
علمی-پژوهشی
2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir
887 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/02/01
علمی-پژوهشی
2251-8851
2252-0244
vet.journals.iau-garmsar.ac.ir
888 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند 1394/07/02
علمی-پژوهشی
2476-3403
2476-3543
bamj.ir
889 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی 1391/08/26
علمی-پژوهشی
2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir
890 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران 1387/01/28
علمی-پژوهشی
1735-000X
-
www.jpaiassoc.ir
891 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران 1381/12/01
علمی-پژوهشی
0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir
892 نامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران 1383/03/01
علمی-پژوهشی
2096-1375
-
journal.asi.org.ir
893 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1378/11/21
علمی-پژوهشی
-
-
894 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر 1389/06/01
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir
895 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر 1389/10/11
علمی-پژوهشی
-
-
vaa.journal.art.ac.ir
896 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر 1389/07/01
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir
897 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران 1392/01/15
علمی-پژوهشی
-
2423-5628
nanomeghyas.ir
898 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی 1390/10/22
علمی-پژوهشی
2008-6156
-
nm.iau-shahrood.ac.ir
899 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1369/02/31
علمی-پژوهشی
1727-2106
-
jll.uk.ac.ir
900 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران 1380/07/04
علمی-پژوهشی
2538-5240
-
jstmt.ut.ac.ir
901 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز 1394/01/01
علمی-پژوهشی
2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir
902 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد 1390/08/25
علمی-پژوهشی
2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir
903 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس 1389/06/01
علمی-پژوهشی
2008-0360
2538-2179
lcq.modares.ac.ir
904 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی 1380/03/28
علمی-پژوهشی
2008-7330
2588-7068
clls.sbu.ac.ir
905 نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان 1395/01/01
علمی-پژوهشی
7387-7476
-
naqd.guilan.ac.ir
906 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس 1390/07/02
علمی-پژوهشی
2322-4991
2538-2594
bsnt.modares.ac.ir
907 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی 1390/04/11
علمی-پژوهشی
2251-6697
-
geography.journals.iau-garmsar.ac.ir
908 نگره دانشگاه شاهد 1389/12/01
علمی-پژوهشی
1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir
909 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی 1392/07/01
علمی-پژوهشی
2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir
910 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن 1391/08/12
علمی-پژوهشی
-
-
www.journalie.ir
911 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1383/01/22
علمی-پژوهشی
1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir
912 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری 1390/02/05
علمی-پژوهشی
2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs
913 هستی و شناخت دانشگاه مفید 1393/01/20
علمی-پژوهشی
2423-4664
1027-9938
philosophy.mofidu.ac.ir
914 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2228-6039
2538-5178
jfava.ut.ac.ir
915 هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران 1380/10/01
علمی-پژوهشی
2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir
916 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران 1392/09/01
علمی-پژوهشی
2345-3419
-
agrimet.ir
917 هواشناسی و علوم جو انجمن هواشناسی ایران 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.ims-jmas.net
918 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1389/06/15
علمی-پژوهشی
2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir
919 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی 1388/12/08
علمی-پژوهشی
1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
920 هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2383-3254
-
hyd.tabrizu.ac.ir
921 هیدروفیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1394/0701
علمی-پژوهشی
-
-
hydrophysics.ir
922 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران 1382/12/10
علمی-پژوهشی
2345-4237
-
jhyd.iranjournals.ir
923 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی 1381/04/01
علمی-پژوهشی
2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir
924 AUT Journal of Electrical Engineering دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1387/02/20
علمی-پژوهشی
2588-2910
2588-2929
eej.aut.ac.ir
925 AUT Journal of Modeling and Simulation دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1387/02/09
علمی-پژوهشی
2588-2953
2588-2961
miscj.aut.ac.ir
926 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی 1393/03/24
علمی-پژوهشی
2423-7477
2423-7485
acerp.ir
927 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1395/06/09
علمی-پژوهشی
-
-
armmt.irost.ir
928 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1393/10/02
علمی-پژوهشی
2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir
929 Advances in Mathematical Finance and Applications دانشگاه آزاد اسلامی 1396/04/01
علمی-پژوهشی
2538-5569
2645-4610
amfa.iau-arak.ac.ir
930 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران 1391/10/03
علمی-پژوهشی
2012-6598
-
ijare.ir
931 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2382-9761
-
as.yazd.ac.ir
932 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران 1393/01/02
علمی-پژوهشی
2383-093X
-
www.analchemres.org ISI, Scopus
933 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران 1391/08/01
علمی-پژوهشی
2008-4226
-
abechem.com ISI, Scopus
934 Annals of Functional Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی 1393/12/01
علمی-پژوهشی
2008-8752
-
projecteuclid.org/euclid.afa ISI, Scopus
935 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 1393/07/18
علمی-پژوهشی
2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb ISI, Scopus
936 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان 1390/07/25
علمی-پژوهشی
2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir
937 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 1380/07/14
علمی-پژوهشی
0365-3439
2008-9872
archrazi.com Scopus
938 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1383/10/01
علمی-پژوهشی
1563-0854
-
link.springer.com/journal/42107 Scopus
939 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی 1393/09/26
علمی-پژوهشی
1735-8787
-
projecteuclid.org/bjma ISI, Scopus
940 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران 1395/02/25
علمی-پژوهشی
2423-7280
-
www.bmmj.org
941 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1380/02/01
علمی-پژوهشی
1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir ISI, Scopus
942 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان 1389/04/20
علمی-پژوهشی
1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir
943 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir ISI, Scopus
944 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران 1380/04/01
علمی-پژوهشی
2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir ISI
945 Computational Methods for Differential Equations دانشگاه تبریز 1394/04/08
علمی-پژوهشی
2345-3982
2383-2533
cmde.tabrizu.ac.ir ISI
946 Control and Optimization in Applied Mathematics دانشگاه پیام نور 1395/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
mathco.journals.pnu.ac.ir
947 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 1380/03/17
علمی-پژوهشی
2008-868X
-
cbjournal.areo.ir
948 Desert دانشگاه تهران 1379/04/01
علمی-پژوهشی
2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir
949 Earth Observation and Geomatics Engineering دانشگاه تهران 1396/04/01
علمی پژوهشی
-
-
eoge.ut.ac.ir
950 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس 1392/01/31
علمی-پژوهشی
2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir
951 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران 1392/04/01
علمی-پژوهشی
2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir
952 Environmental Energy and Economic Research انجمن اقتصاد انرژی ایران 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2538-4988
-
www.eeer.ir
953 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2345-4318
-
ijerr.gau.ac.ir
954 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز 1391/04/01
علمی-پژوهشی
2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir
955 Gas Processing دانشگاه اصفهان 1380/03/10
علمی-پژوهشی
2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir
956 Geopersia دانشگاه تهران 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir ISI, Scopus
957 Global Journal of Environmental Science and Management پروفسور جعفر نوری ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net ISI, Scopus
958 International Economics Studies دانشگاه اصفهان 1380/03/20
علمی-پژوهشی
2008-9643
-
ies.ui.ac.ir
959 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی 1391/03/23
علمی-پژوهشی
2252-0406
2383-4447
admt.iaumajlesi.ac.ir
960 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی 1392/10/23
علمی-پژوهشی
2008-3556
2008-6695
link.springer.com/journal/40091 Scopus
961 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی 1392/09/24
علمی-پژوهشی
2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir
962 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2383-0956
2322-5270
ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab
963 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران 1390/01/11
علمی-پژوهشی
2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir
964 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران 1389/05/07
علمی-پژوهشی
2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae
965 International Journal of Behavioral Science دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1386/07/01
علمی-پژوهشی
-
-
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs
966 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389/11/26
علمی-پژوهشی
2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir
967 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران 1381/09/28
علمی-پژوهشی
1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 ISI, Scopus
968 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی 1394/04/01
علمی-پژوهشی
2538-2667
2588-3186
www.ijcoe.org
969 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی 1393/10/06
علمی-پژوهشی
2008-9163
-
link.springer.com/journal/40095 ISI, Scopus
970 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی 1378/08/17
علمی-پژوهشی
1025-2495
1735-9244
ije.ir ISI, Scopus
971 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران 1384/04/01
علمی-پژوهشی
1735-6865
-
link.springer.com/journal/41742 ISI, Scopus
972 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران 1382/01/01
علمی-پژوهشی
1735-1472
1735-2630
link.springer.com/journal/13762 ISI, Scopus
973 International Journal of Finance and Managerial Accounting انجمن مهندسی مالی ایران 1394/10/01
علمی-پژوهشی
-
-
ijfma.srbiau.ac.ir
974 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان 1390/05/01
علمی-پژوهشی
2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir ISI, Scopus
975 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2322-1461
2588-3143
ijhst.ut.ac.ir
976 International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization دانشگاه سیستان و بلوچستان 1396/10/01
علمی-پژوهشی
-
-
ieco.usb.ac.ir
977 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران 1380/05/30
علمی-پژوهشی
2008-4889
2345-363X
ijiepr.iust.ac.ir
978 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی 1390/12/21
علمی-پژوهشی
2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir
979 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 1387/05/03
علمی-پژوهشی
2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism Scopus
980 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 1388/11/17
علمی-پژوهشی
2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir
981 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران 1382/05/28
علمی-پژوهشی
1735-4145
1735-4145
journal.issiran.com
982 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران 1392/01/30
علمی-پژوهشی
2345-6000
2476-5333
www.ijmt.ir
983 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران 1380/04/01
علمی-پژوهشی
2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir
984 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) انجمن نانو فناوری ایران 1383/05/07
علمی-پژوهشی
1735-7004
2423-5911
www.ijnnonline.net
985 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان 1393/10/01
علمی-پژوهشی
-
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir ISI, Scopus
986 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 1383/12/01
علمی-پژوهشی
1735-8590
-
ijop.ir
987 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران 1390/03/01
علمی-پژوهشی
2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir
988 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1389/04/01
علمی-پژوهشی
1735-6814
1735-8043
ijpp.gau.ac.ir ISI, Scopus
989 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران 1382/10/19
علمی-پژوهشی
2008-1251
-
www.ijpb.ir
990 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی 1390/05/06
علمی-پژوهشی
2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093 Scopus
991 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 1389/05/01
علمی-پژوهشی
2008-7144
-
ijr.kntu.ac.ir
992 International Journal of Supply and Operations Management دانشگاه خوارزمی 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2383-1359
2383-2525
www.ijsom.com Scopus
993 International Journal of Tourism and Spirituality دانشگاه علم و فرهنگ 1395/01/01
علمی-پژوهشی
2588-6134
2588-4514
ijts.usc.ac.ir
994 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه 1391/08/01
علمی-پژوهشی
2322-259X
-
ijte.ir
995 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2423-3412
-
journal.soia.org.ir
996 Iran Agricultural Research دانشگاه شیراز 1397/01/01
علمی پژوهشی
1013-9885
-
iar.shirazu.ac.ir
997 Iranian Economic Review دانشگاه تهران 1391/03/01
علمی-پژوهشی
1026-6542
-
ier.ut.ac.ir Scopus
998 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد 1389/08/06
علمی-پژوهشی
1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir
999 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی 1392/03/24
علمی-پژوهشی
2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir ISI, Scopus
1000 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388/08/01
علمی-پژوهشی
2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir
1001 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی 1381/10/27
علمی-پژوهشی
1735-1634
-
ijal.khu.ac.ir
1002 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران 1392/12/27
علمی-پژوهشی
2345-315X
-
ijaah.ir
1003 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان 1389/07/01
علمی-پژوهشی
2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir
1004 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران 1390/10/20
علمی-پژوهشی
2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir
1005 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1382/12/14
علمی-پژوهشی
1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com ISI, PubMed, Scopus
1006 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی 1391/04/15
علمی-پژوهشی
2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir ISI, Scopus
1007 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران 1381/08/25
علمی-پژوهشی
1735-5397
2008-2355
ijche.com
1008 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی 1378/12/19
علمی-پژوهشی
1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir ISI, Scopus
1009 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی 1395/04/08
علمی-پژوهشی
2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir ISI, Scopus
1010 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز 1378/07/09
علمی-پژوهشی
2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir
1011 Iranian Journal of Educational Sociology انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران 1395/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
iase-idje.ir
1012 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران 1381/09/15
علمی-پژوهشی
1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir Scopus
1013 Iranian Journal of Energy and Environment دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1395/07/01
علمی پژوهشی
-
-
www.ijee.net
1014 Iranian Journal of English for Academic Purposes دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1394/7/1
علمی-پژوهشی
2476-3187
-
journalscmu.sinaweb.net
1015 Iranian Journal of Fisheries Sciences موسسه تحقیقات شیلات ایران 1382/01/30
علمی-پژوهشی
1562-2916
2322-5696
jifro.ir ISI, Scopus
1016 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان 1383/01/01
علمی-پژوهشی
1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir ISI, Scopus
1017 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1391/09/24
علمی-پژوهشی
2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir
1018 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir
1019 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران 1393/12/09
علمی-پژوهشی
2383-1561
2383-0964
ijichthyol.org/index.php/iji Scopus
1020 Iranian Journal of Language Teaching Research دانشگاه ارومیه 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2322-1291
-
ijltr.urmia.ac.ir ISI, Scopus
1021 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران 1390/10/02
علمی-پژوهشی
2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir ISI
1022 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز 1393/01/18
علمی-پژوهشی
-
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir
1023 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران 1381/08/28
علمی-پژوهشی
1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir ISI, Scopus
1024 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان 1389/11/01
علمی-پژوهشی
2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir ISI
1025 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی 1387/08/01
علمی-پژوهشی
1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir ISI, Scopus
1026 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران 1382/10/12
علمی-پژوهشی
-
-
jmee.isme.ir
1027 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir
1028 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت 1391/07/01
علمی-پژوهشی
2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir
1029 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات 1387/05/12
علمی-پژوهشی
2008-1189
-
iors.ir/journal
1030 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی 1392/04/20
علمی-پژوهشی
2228-5512
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir Scopus
1031 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز 1380/03/11
علمی-پژوهشی
2228-6160
2364-1843
link.springer.com/journal/40996 ISI, Scopus
1032 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز 1380/03/11
علمی-پژوهشی
2228-6179
2364-1827
link.springer.com/journal/40998 ISI, Scopus
1033 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز 1380/03/11
علمی-پژوهشی
2228-6187
2364-1835
link.springer.com/journal/40997 ISI, Scopus
1034 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز 1380/03/08
علمی-پژوهشی
1028-6276
1028-6276
link.springer.com/journal/40995 ISI, Scopus
1035 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران 1388/03/01
علمی-پژوهشی
2251-8894
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir
1036 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز 1382/01/01
علمی-پژوهشی
1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus
1037 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir
1038 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران 1385/03/14
علمی-پژوهشی
2008-3033
-
ivsajournals.com
1039 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1378/10/12
علمی-پژوهشی
1026-1265
1735-5265
link.springer.com/journal/13726 ISI, Scopus
1040 Iranian Review of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام 1390/12/17
علمی-پژوهشی
2008-8221
-
irfajournal.csr.ir
1041 Iranian Review of UN انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.iruns.ir
1042 Iranian journal of Learning and Memory انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران 1396/11/18
علمی-پژوهشی
2645-5455
2645-5447
journal.iepa.ir
1043 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی 1391/04/05
علمی-پژوهشی
2322-3715
2476-6194
ilt.atu.ac.ir
1044 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی 1391/08/01
علمی-پژوهشی
2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir
1045 Journal of Advanced Sport Technology دانشگاه محقق اردبیلی 96/10/01
علمی-پژوهشی
-
-
jast.uma.ac.ir
1046 Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران 1383/09/29
علمی-پژوهشی
1735-2134
-
jast.ias.ir
1047 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس 1380/06/11
علمی-پژوهشی
1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir ISI, Scopus
1048 Journal of Algebraic Systems دانشگاه صنعتی شاهرود 1391/11/01
علمی-پژوهشی
2345-5128
2345-511X
jas.shahroodut.ac.ir
1049 Journal of Algorithms and Computation دانشگاه تهران 1395/4/1
علمی-پژوهشی
2476-2776
2476-2784
jac.ut.ac.ir
1050 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی 1390/10/15
علمی-پژوهشی
2008-3815
2008-3823
jacr.kiau.ac.ir
1051 Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران 1383/06/11
علمی-پژوهشی
1735-3572
1735-3645
jafmonline.net ISI, Scopus
1052 Journal of Applied Research in Water and Wastewater دانشگاه رازی 1395/01/01
علمی پژوهشی
-
-
arww.razi.ac.ir
1053 Journal of Applied and Computational Mechanics دانشگاه شهید چمران اهواز 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2383-4536
-
jacm.scu.ac.ir ISI
1054 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود 1392/12/01
علمی-پژوهشی
2322-5211
2322-4444
jad.shahroodut.ac.ir
1055 Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد 1390/07/04
علمی-پژوهشی
2008-9147
2008-2762
jcmr.um.ac.ir
1056 Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران 1380/04/01
علمی-پژوهشی
2423-673X
2423-6721
www.jchpe.ir
1057 Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد 1391/07/24
علمی-پژوهشی
2322-4088
2322-3936
jce.shahed.ac.ir
1058 Journal of Computational Applied Mechanics دانشگاه تهران 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2423-6713
2423-6705
jcamech.ut.ac.ir ISI
1059 Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1390/06/24
علمی-پژوهشی
2228-7922
2251-6549
jcarme.sru.ac.ir Scopus
1060 Journal of Computing and Security دانشگاه اصفهان 1392/10/10
علمی-پژوهشی
2322-4460
2383-0417
www.jcomsec.org/index.php/JCS
1061 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس 1391/03/11
علمی-پژوهشی
2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir Scopus
1062 Journal of Energy Management and Technology انجمن علمی انرژی ایران 1395/12/02
علمی-پژوهشی
-
2588-3372
www.jemat.org
1063 Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2251-7995
-
elt.tabrizu.ac.ir
1064 Journal of Epigenetics دانشگاه سیستان و بلوچستان 1397/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
jep.usb.ac.ir
1065 Journal of Genetic Resources دانشگاه مازندران 1395/10/01
علمی-پژوهشی
2423-4257
2588-2589
sc.journals.umz.ac.ir
1066 Journal of Heat and Mass Transfer Research دانشگاه سمنان 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2345-508X
2383-3068
jhmtr.journals.semnan.ac.ir
1067 Journal of Hydraulic Structures دانشگاه شهید چمران اهواز 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2345-413X
2345-5156
jhs.scu.ac.ir
1068 Journal of Industrial Engineering International دانشگاه آزاد اسلامی 1387/08/04
علمی-پژوهشی
1735-5702
2251-712X
link.springer.com/journal/40092 Scopus
1069 Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران 1393/07/01
علمی-پژوهشی
2476-308X
2476-3098
jiems.icms.ac.ir
1070 Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران 1386/04/15
علمی-پژوهشی
1735-8272
-
jise.ir
1071 Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی 1390/10/01
علمی-پژوهشی
2322-1437
2345-2773
jist.ir Scopus
1072 Journal of Insect Biodiversity and Systematics انجمن حشره شناسی ایران 1393/09/16
علمی-پژوهشی
2423-8112
2423-8112
jibs.modares.ac.ir
1073 Journal of Language and Translation دانشگاه آزاد اسلامی 1396/04/01
علمی-پژوهشی
2008-8590
-
ttlt.azad.ac.ir
1074 Journal of Livestock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان 1392/05/01
علمی-پژوهشی
2322-3553
2322-374X
lst.uk.ac.ir
1075 Journal of Medicinal Plants and By-products انجمن گیاهان دارویی ایران 1390/10/15
علمی-پژوهشی
2322-1399
-
jmpb.areeo.ac.ir
1076 Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود 1389/10/01
علمی-پژوهشی
2251-8592
2251-8606
jme.shahroodut.ac.ir ISI
1077 Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی 1394/04/01
علمی-پژوهشی
2008-9244
2193-8865
link.springer.com/journal/40097 ISI
1078 Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان 1390/01/24
علمی-پژوهشی
2251-7871
2251-788X
jns.kashanu.ac.ir ISI
1079 Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2383-319X
2383-3416
ijnrs.damghaniau.ac.ir Scopus
1080 Journal of Operation and Automation in Power Engineering دانشگاه محقق اردبیلی 1391/11/01
علمی-پژوهشی
2322-4576
2423-4567
joape.uma.ac.ir
1081 Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی 1390/10/18
علمی-پژوهشی
2251-9904
2423-3935
www.qjie.ir
1082 Journal of Optoelectronical Nanostructures دانشگاه آزاد اسلامی 1394/11/24
علمی-پژوهشی
2423-7361
2538-2489
jopn.miau.ac.ir
1083 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی 1392/09/24
علمی-پژوهشی
2251-6433
2251-6441
jornamental.iaurasht.ac.ir
1084 Journal of Particle Science and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2423-4087
2423-4079
jpst.irost.ir
1085 Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت 1390/10/17
علمی-پژوهشی
2251-659X
-
jpst.ripi.ir
1086 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) 1391/09/09
علمی-پژوهشی
2322-3332
2322-5092
jpmb-gabit.ir
1087 Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز 1380/03/01
علمی-پژوهشی
2008-5168
-
breeding.tabrizu.ac.ir
1088 Journal of Quality Engineering and Production Optimization دانشگاه شاهد 96/10/01
علمی-پژوهشی
2423-3781
2423-379X
jqepo.shahed.ac.ir
1089 Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت ایران 1392/09/01
علمی-پژوهشی
2423-3838
-
ijrare.iust.ac.ir
1090 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی 1391/07/24
علمی-پژوهشی
2008-9996
2423-642X
www.rangeland.ir Scopus
1091 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان 1391/11/12
علمی-پژوهشی
2345-4415
2345-4423
civiljournal.semnan.ac.ir
1092 Journal of Renewable Energy and Environment پژوهشگاه مواد و انرژی 1392/02/22
علمی-پژوهشی
2423-5547
2423-7469
jree.ir
1093 Journal of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز 1390/07/08
علمی-پژوهشی
2345-3303
-
rals.scu.ac.ir ISI, Scopus
1094 Journal of Ruminants Health Research دانشگاه شهید چمران اهواز 1393/09/16
علمی-پژوهشی
-
-
ijrhr.scu.ac.ir
1095 Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران 1381/04/01
علمی-پژوهشی
1016-1104
2345-6914
jsciences.ut.ac.ir Scopus
1096 Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1380/06/01
علمی-پژوهشی
1735-1669
-
www.jsee.ir/index.php/jsee PubMed
1097 Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی 1389/10/01
علمی-پژوهشی
2008-3505
2008-7683
jsm.iau-arak.ac.ir Scopus
1098 Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران 1387/01/09
علمی-پژوهشی
1735-1294
-
jsri.srtc.ac.ir
1099 Journal of Stress Analysis دانشگاه بو علی سینا 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2588-2597
2588-3054
jrstan.basu.ac.ir
1100 Journal of System Management دانشگاه آزاد اسلامی 1397/04/01
علمی-پژوهشی
2322-2301
2538-1571
sjsm.iaushiraz.ac.ir
1101 Journal of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز 1378/07/15
علمی-پژوهشی
2008-8191
-
jtls.shirazu.ac.ir
1102 Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران 1392/04/11
علمی-پژوهشی
2322-5203
2423-3390
www.itast.ir
1103 Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی 1389/01/01
علمی-پژوهشی
1735-9325
2251-7235
www.jtaphys.com Scopus
1104 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2423-4761
-
tava.isav.ir
1105 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران 1380/04/02
علمی-پژوهشی
2423-6845
2423-6837
jufgnsm.ut.ac.ir
1106 Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران 1392/06/01
علمی-پژوهشی
-
-
jgt.irangi.org
1107 Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران 1388/08/26
علمی-پژوهشی
1735-207X
1735-2428
link.springer.com/journal/13738 ISI, Scopus
1108 Journal of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
-
-
1109 Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران 1382/12/07
علمی-پژوهشی
1726-4057
2538-189X
www.jirss.irstat.ir ISI, PubMed, Scopus
1110 Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران 1391/03/10
علمی-پژوهشی
2008-7985
-
jpg.inio.ac.ir
1111 Journal on Computer Science and Engineering انجمن کامپیوتر ایران 1382/06/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.jcse.ir
1112 Majlesi Journal of Electrical Engineering دانشگاه آزاد اسلامی 1396/10/01
علمی پژوهشی
-
-
www.mjee.org
1113 Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان 1393/01/01
علمی-پژوهشی
2423-4826
2423-7043
macs.journals.semnan.ac.ir
1114 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز 1391/04/30
علمی-پژوهشی
2322-181X
2345-2005
mbrc.shirazu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus
1115 Money and Economy بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1392/10/05
علمی-پژوهشی
1735-1057
-
jme.mbri.ac.ir
1116 Mycologia Iranica انجمن قارچ شناسی ایران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
-
2382-9656
mij.areeo.ac.ir
1117 Numerical Methods in Civil Engineering دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2345-4296
-
nmce.kntu.ac.ir
1118 Organic Chemistry Research انجمن شیمی ایران 1394/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
www.orgchemres.org
1119 Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران 1391/10/25
علمی-پژوهشی
2251-8169
-
biotaxa.org/pja Scopus
1120 Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران 1392/02/26
علمی-پژوهشی
2322-5521
2345-2625
physchemres.org ISI, Scopus
1121 Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه 1383/12/19
علمی-پژوهشی
1735-692X
-
revueplume.ir
1122 Pollution دانشگاه تهران 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2383-451X
2383-4501
jpoll.ut.ac.ir ISI
1123 Polyolefins Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1393/10/01
علمی-پژوهشی
2345-6868
2322-2212
poj.ippi.ac.ir
1124 Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392/10/01
علمی-پژوهشی
2345-6604
2345-6566
psj.gau.ac.ir ISI, Scopus
1125 Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران 1380/03/02
علمی-پژوهشی
1016-1058
2228-7841
pbiosci.ut.ac.ir
1126 Progress in Biomaterials دانشگاه آزاد اسلامی 1392/08/01
علمی-پژوهشی
2194-0509
2194-0517
link.springer.com/journal/40204 ISI, PubMed
1127 Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1389/05/30
علمی-پژوهشی
2008-2134
2383-1790
pccc.icrc.ac.ir Scopus
1128 Recherches en Langue et Litterature Françaises دانشگاه تبریز 1388/07/01
علمی-پژوهشی
2251-7987
-
france.tabrizu.ac.ir
1129 Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب 1390/10/01
علمی-پژوهشی
2322-4894
2538-6271
ri.urd.ac.ir ISI
1130 Revue des Études de la Langue Française دانشگاه اصفهان 1391/04/24
علمی-پژوهشی
2008-6571
2322-469X
relf.ui.ac.ir
1131 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف 1380/03/21
علمی-پژوهشی
1026-3098
2345-3605
scientiairanica.sharif.edu/journal/about ISI, Scopus
1132 Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2345-6450
2423-7299
soij.qiau.ac.ir
1133 Spektrum Iran رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان 1392/10/01
علمی-پژوهشی
0934-358X
-
www.spektrum-iran.de
1134 Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران 1383/06/25
علمی-پژوهشی
2538-5488
2538-547X
teljournal.org
1135 The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران 1390/10/27
علمی-پژوهشی
2008-2045
-
isecure-journal.com ISI
1136 The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1383/10/21
علمی-پژوهشی
1029-788X
1029-788X
ijb.areeo.ac.ir
1137 The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس 1383/04/01
علمی-پژوهشی
1735-5060
-
eijh.modares.ac.ir
1138 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان 1390/08/01
علمی-پژوهشی
2251-8657
2251-8665
combinatorics.ir ISI
1139 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales دانشگاه سیستان و بلوچستان 1391/08/29
علمی-پژوهشی
2322-3634
-
tpnms.usb.ac.ir
1140 Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه 1390/12/25
علمی-پژوهشی
2008-8140
2322-3618
vrf.iranjournals.ir PubMed
1141 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان 1391/04/27
علمی-پژوهشی
2383-1936
2476-3926
wala.vru.ac.ir
1142 World Sociopolitical Studies انجمن ایرانی مطالعات جهان 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
wsps.ut.ac.ir
1143 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی 1393/08/27
علمی-پژوهشی
2345-2498
2476-3500
www.journaliarll.ir
1144 آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد 1393/06/01
علمی-ترویجی
2423-5474
-
jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd
1145 آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران 1392/12/01
علمی-ترویجی
2423-4575
-
www.ornamentalaquatics.ir
1146 آموزش الکتروشیمی انجمن الکتروشیمی ایران 1395/01/13
علمی-ترویجی
-
-
1147 اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 1392/04/01
علمی-ترویجی
2647-1024
-
journal.richt.ir/athar
1148 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی 1394/04/16
علمی-ترویجی
2345-217
-
adabemahali.iauyasooj.ac.ir
1149 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 1391/10/01
علمی-ترویجی
2345-2358
-
1150 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1393/01/01
علمی-ترویجی
2383-0565
2383-0573
economics.ihcs.ac.ir
1151 اقتصاد و بانکداری اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران 1390/10/01
علمی-ترویجی
-
-
www.mieaoi.ir
1152 اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران 1391/12/08
علمی-ترویجی
2538-1652
-
ekteshaf.nioc.ir
1153 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران 1392/12/25
علمی-ترویجی
-
-
www.eltiamjournal.ir
1154 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع 1392/01/06
علمی-ترویجی
-
-
1155 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) انجمن رمز ایران 1391/01/27
علمی-ترویجی
-
-
monadi.isc.org.ir
1156 اندیشه آماد ناجا 1391/03/24
علمی-ترویجی
-
-
lot.jrl.police.ir
1157 اندیشه آماری انجمن آمار ایران 1379/11/01
علمی-ترویجی
1026-8944
-
andisheyeamari.irstat.ir
1158 انرژی ایران کمیته ملی انرژی 1393/10/30
علمی-ترویجی
1028-3706
-
www.necjournals.ir
1159 انرژی های تجدیدپذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران 1394/06/29
علمی-ترویجی
2423-4931
-
jrenew.ir
1160 انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران 1380/07/01
علمی-ترویجی
1562-5532
-
he.srbiau.ac.ir
1161 ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی 1386/10/28
علمی-ترویجی
-
-
www.journalofbiosafety.ir
1162 بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران 1389/05/28
علمی-ترویجی
2008-5214
-
ijoss.srtc.ac.ir
1163 بررسی های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 1383/08/01
علمی-ترویجی
-
-
barresybazargani.itsr.ir
1164 بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1390/11/05
علمی-ترویجی
2252-0449
2538-5445
basparesh.ippi.ac.ir
1165 بصیرت و تربیت اسلامی ناجا 1390/07/25
علمی-ترویجی
2008-2541
-
init.jrl.police.ir
1166 بهره برداری و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392/07/01
علمی-ترویجی
2345-427X
2345-4288
japu.gau.ac.ir
1167 پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین 1390/10/27
علمی-ترویجی
2008-6849
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/pd
1168 پدافند غیر عامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی 1395/1/1
علمی-ترویجی
-
-
fstc.ac.ir/fzr.padafand
1169 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران 1394/07/01
علمی-ترویجی
2538-3345
-
www.irdpt.ir
1170 پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی 1380/02/28
علمی-ترویجی
1024-3402
-
erj.khu.ac.ir
1171 پژوهش های‌ حقوقی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی ‌شهردانش 1384/05/18
علمی-ترویجی
1682-9220
-
jlr.sdil.ac.ir
1172 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1391/01/01
علمی-ترویجی
2383-1278
2383-1286
economichistory.ihcs.ac.ir
1173 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1377/12/21
علمی-ترویجی
1735-1677
-
www.rbsee.ir/index.php/rbsee/index
1174 پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1391/01/20
علمی-ترویجی
2476-7328
-
rdch.ir
1175 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی 1392/01/01
علمی-ترویجی
2008-9252
2538-2012
rjqk.atu.ac.ir
1176 پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی 1387/05/02
علمی-ترویجی
1735-9317
-
ps.jrl.police.ir
1177 تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه 1383/06/30
علمی-ترویجی
1735-2010
-
www.hfrjournal.ir
1178 تحقیق و توسعه مواد پر انرژی انجمن مواد پر انرژی
علمی-ترویجی
-
-
1179 ترویج علم انجمن ترویج علم 1389/10/06
علمی-ترویجی
2251-9033
-
1180 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
علمی-ترویجی
-
-
wmji.ir/fa
1181 تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 1389/10/19
علمی-ترویجی
1727-3145
-
exceptionaleducation.ir
1182 توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی 1394/01/01
علمی-ترویجی
1735-336X
-
jtd.iranjournals.ir
1183 توسعه سازمانی پلیس ناجا 1388/11/01
علمی-ترویجی
2383-384X
2383-3858
pod.jrl.police.ir
1184 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی 1388/11/16
علمی-ترویجی
1735-9384
-
harold.jrl.police.ir
1185 جاده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی 1382/08/04
علمی-ترویجی
1735-062X
-
road.bhrc.ac.ir
1186 جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران 1389/10/30
علمی-ترویجی
2322-1445
-
iase-jrn.ir
1187 جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1390/12/29
علمی-ترویجی
2322-3855
-
scm.iaocsc.ir
1188 جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) 1387/08/01
علمی-ترویجی
1607-9868
2562-538X
jjhjor.alzahra.ac.ir
1189 جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 1377/08/08
علمی-ترویجی
1027-1961
-
populationmag.ir
1190 چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) 1390/10/30
علمی-ترویجی
2322-1062
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/publishing
1191 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج 1390/07/01
علمی-ترویجی
2251-9270
-
yujs.yu.ac.ir/pps
1192 دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 1394/01/01
علمی-ترویجی
2322-5955
2538-1814
www.dpmk.ir
1193 دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی 1393/10/29
علمی-ترویجی
2538-5941
-
cls.iranjournals.ir
1194 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران 1390/03/27
علمی-ترویجی
-
2476-5945
donyayenano.ir
1195 راهبرد توسعه خصوصی 1387/01/01
علمی-ترویجی
1735-2460
-
rahbord-mag.ir
1196 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1394/7/1
علمی-ترویجی
2423-7132
-
jea.sanru.ac.ir
1197 راهبردهای نوین تربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان 1397/01/01
علمی ترویجی
-
-
itt.cfu.ac.ir
1198 راهور ناجا 1388/04/01
علمی-ترویجی
1735-8280
-
tale.jrl.police.ir
1199 رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی 1378/02/27
علمی-ترویجی
-
-
1200 رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1386/10/08
علمی-ترویجی
7180-1022
-
qjmn.farhang.gov.ir
1201 رشد فناوری جهاد دانشگاهی 1387/05/01
علمی-ترویجی
1735-5486
1735-5664
www.roshdefanavari.ir
1202 رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان 1394/01/01
علمی-ترویجی
-
-
rudaki.org
1203 رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 1394/02/05
علمی-ترویجی
2383-353X
-
frooyesh.ir
1204 رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1384/05/10
علمی-ترویجی
1027-2690
-
rahyaft.nrisp.ac.ir
1205 ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان 1395/01/01
علمی-ترویجی
2345-6493
2345-6507
math-sci.iranjournals.ir
1206 ریخته گری انجمن ریخته گران ایران 1382/03/16
علمی-ترویجی
1028-3897
-
1207 زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 1393/11/01
علمی-ترویجی
-
-
ijbio.ir
1208 سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران 1392/07/11
علمی-ترویجی
2423-5970
-
jircsa.ir
1209 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه 1392/10/09
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1210 سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی 1392/01/01
علمی-ترویجی
2228-6616
2476-6070
ajsm.atu.ac.ir
1211 سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران 1384/03/16
علمی-ترویجی
1735-3351
-
jicers.ir
1212 سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین 1393/12/20
علمی-ترویجی
1753-0689
-
safinahmagazine.ir
1213 سیاست خارجی وزارت امور خارجه 1391/07/01
علمی-ترویجی
2382-9680
-
fp.ipisjournals.ir
1214 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 1391/10/16
علمی-ترویجی
2476-7220
-
stpl.ristip.sharif.ir
1215 سیاست های راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1392/01/01
علمی-ترویجی
2345-2544
2345-2552
www.jmsp.ir
1216 سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 1392/07/01
علمی-ترویجی
2345-3435
-
www.qjfep.ir
1217 شیمی سبز و فناوریهای پایدار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1396/04/01
علمی-ترویجی
-
-
gcst.ccerci.ac.ir
1218 صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک 1386/06/31
علمی-ترویجی
1563-0633
-
www.iranrubbermag.ir
1219 صنعت و توسعه فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت 1389/10/21
علمی-ترویجی
-
-
1220 صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن 1386/06/21
علمی-ترویجی
-
-
www.jiu.ir
1221 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران 1391/01/02
علمی-ترویجی
2345-623X
2383-1839
jvs.isav.ir
1222 عصر برق انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 1396/01/01
علمی-ترویجی
2588-3828
-
kiaeee.ir
1223 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) 1394/01/01
علمی-ترویجی
2423-7396
2538-5461
edus-islam.isuw.ac.ir
1224 علوم رایانشی انجمن انفورماتیک ایران 1394/06/29
علمی-ترویجی
-
-
csj.isi.org.ir
1225 علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1387/10/24
علمی-ترویجی
1735-5346
-
navy.iranjournals.ir
1226 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز 1390/10/04
علمی-ترویجی
2151-7162
2322-2417
jtst.ir
1227 علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین 1390/03/30
علمی-ترویجی
2228-6675
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/packaging
1228 علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران 1390/12/20
علمی-ترویجی
2476-6666
2476-6593
hbsj.areo.ir
1229 علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی 1391/01/15
علمی-ترویجی
2538-4090
2538-4104
bst.jrl.police.ir
1230 علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا 1389/12/23
علمی-ترویجی
2008-191X
-
www.qjmst.ir
1231 علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجمن آب و فاضلاب ایران 1395/10/1
علمی-ترویجی
2588-3941
2588-395X
www.jwwse.ir
1232 فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران 1386/10/01
علمی-ترویجی
1735-6466
-
www.farayandno.ir
1233 فرهنگ ایلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1390/07/01
علمی-ترویجی
-
-
www.farhangeilam.ir
1234 فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران 1361/02/01
علمی-ترویجی
1022-6443
-
mct.iranjournals.ir
1235 فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) 1389/07/24
علمی-ترویجی
2538-5291
2538-5283
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
1236 فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی 1389/07/08
علمی-ترویجی
-
-
1237 فیزیک روز انجمن فیزیک ایران 1391/08/09
علمی-ترویجی
-
-
psimag.ir
1238 فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) 1380/03/01
علمی-ترویجی
2345-4911
2345-4911
jap.alzahra.ac.ir
1239 قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه 1389/12/01
علمی-ترویجی
2232-5084
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1240 قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه 1390/10/01
علمی-ترویجی
2322-5165
2322-5165
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1241 کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1393/01/19
علمی-ترویجی
-
-
jead.gau.ac.ir
1242 کارآگاه ناجا 1386/10/01
علمی-ترویجی
1735-272X
-
det.jrl.police.ir
1243 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای 1391/07/04
علمی-ترویجی
2382-9796
2538-4430
karafan.saminatech.ir
1244 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران 1393/11/16
علمی-ترویجی
2588-4158
-
icsu.shirazu.ac.ir
1245 گل و گیاهان زینتی انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 1397/07/03
علمی ترویجی
-
-
ijop.isop.ir/Pages/Default.aspx
1246 محاسبات نرم دانشگاه کاشان 1391/01/01
علمی-ترویجی
2322-3707
2322-3707
scj.kashanu.ac.ir
1247 محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران 1388/12/03
علمی-ترویجی
2008-9218
-
1248 مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران 1390/12/06
علمی-ترویجی
-
-
1249 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب 1394/1/1
علمی-ترویجی
2345-6205
-
lmj.areo.ir
1250 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور 1392/04/01
علمی-ترویجی
2345-5578
-
sportmedia.journals.pnu.ac.ir
1251 مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 1391/01/12
علمی-ترویجی
2345-3311
-
jstandardization.ir
1252 مدیریت بر آموزش انتظامی ناجا 1387/12/01
علمی-ترویجی
2383-0026
-
mape.jrl.police.ir
1253 مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین 1391/05/08
علمی-ترویجی
2008-9198
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj
1254 مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین 1390/10/04
علمی-ترویجی
2008-6121
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/mdr
1255 مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو 1381/11/30
علمی-ترویجی
1735-465X
-
1256 مشکوه آستان قدس رضوی 1380/04/29
علمی-ترویجی
1683-8033
-
mishkat.islamic-rf.ir
1257 مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن ایران 1395/01/04
علمی-ترویجی
2538-5828
-
jcsm.ir
1258 مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی 1389/10/09
علمی-ترویجی
1735-9790
-
clq.iranjournals.ir
1259 مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات 1389/08/06
علمی-ترویجی
2251-9777
-
1260 مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 1384/05/01
علمی-ترویجی
1735-0700
-
jis.uk.ac.ir
1261 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید 1391/07/16
علمی-ترویجی
-
-
www.iabaj.ir
1262 مطالعات بین المللی خصوصی 1385/05/01
علمی-ترویجی
1735-2045
-
1263 مطالعات بین المللی پلیس ناجا 1390/08/01
علمی-ترویجی
2228-5008
2383-3653
interpol.jrl.police.ir
1264 مطالعات پیشگیری از جرم ناجا 1389/04/01
علمی-ترویجی
2008-0042
-
cps.jrl.police.ir
1265 مطالعات تاریخ انتظامی ناجا 1393/07/10
علمی-ترویجی
2383-3637
2383-4277
hir.jrl.police.ir
1266 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 1392/10/30
علمی-ترویجی
2252-0678
-
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
1267 مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران 1390/08/01
علمی-ترویجی
2252-0864
-
iaaaas.com
1268 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ناجا 1389/10/08
علمی-ترویجی
-
-
spaps.jrl.police.ir
1269 مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید 1392/01/16
علمی-ترویجی
-
-
1270 مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 1390/03/22
علمی-ترویجی
2251-7278
2383-2223
jscw.icrc.ac.ir
1271 مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1396/04/01
علمی-ترویجی
-
-
hds.journals.sndu.ac.ir
1272 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1391/06/29
علمی-ترویجی
1735-8256
-
www.farhangekhorasan.ir
1273 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه 1392/10/01
علمی-ترویجی
2345-2811
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1274 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی 1391/04/20
علمی-ترویجی
2538-5917
-
qsf.iranjournals.ir
1275 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه 1392/10/16
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1276 مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی 1387/10/20
علمی-ترویجی
2008-4005
2383-3920
tms.jrl.police.ir
1277 مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 1390/08/24
علمی-ترویجی
-
-
www.jhrs.ir
1278 مطالعات‌ خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 1391/01/01
علمی-ترویجی
-
-
1279 معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1386/06/08
علمی-ترویجی
1023-6015
-
marifat.nashriyat.ir
1280 منابع انسانی ناجا ناجا 1389/12/29
علمی-ترویجی
2008-904X
-
phr.jrl.police.ir
1281 منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر 1391/05/13
علمی-ترویجی
2008-7446
2008-2169
www.manzar-sj.com ISI
1282 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1391/07/01
علمی-ترویجی
2345-2021
-
faslnameh.irantvto.ir
1283 مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران 1389/04/01
علمی-ترویجی
2322-1143
-
trafficmagazine.tehran.ir
1284 مهندسی شناورهای تندرو دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) 1394/01/01
علمی-ترویجی
2423-3668
-
saman.ihu.ac.ir/index.php/mst
1285 مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران 1384/12/28
علمی-ترویجی
1735-5400
2008-2797
ijche.ir
1286 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران 1392/04/27
علمی-ترویجی
2588-5251
-
ijge.irangi.org
1287 مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران 1387/03/30
علمی-ترویجی
1605-9719
-
mmep.isme.ir
1288 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران 1388/08/15
علمی-ترویجی
2228-5628
2228-5628
gej.issge.ir
1289 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 1390/08/01
علمی-ترویجی
2008-4617
-
journal.sanjesh.org
1290 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران 1391/05/01
علمی-ترویجی
3008-539X
-
sciencecultivation.ir/index.php?lang=fa
1291 نظارت و بازرسی ناجا 1387/10/02
علمی-ترویجی
1735-9554
2383-4463
si.jrl.police.ir
1292 نگارینه (هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند 1395/10/1
علمی-ترویجی
2382-9885
-
niamag.birjand.ac.ir
1293 نور انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 1394/06/29
علمی-ترویجی
-
-
1294 نیوار سازمان هواشناسی کشور 1376/10/01
علمی-ترویجی
1735-0565
-
nivar.irimo.ir
1295 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر 1391/04/02
علمی-ترویجی
2322-4096
-
rafhc.areo.ir
1296 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا 1389/04/01
علمی-ترویجی
2228-5873
-
nfag.basu.ac.ir