گلجام، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۸۷-۱۱۲

عنوان فارسی مقایسه ارزش افزوده فرش دستباف در شرایط تولید کارفرمایی و خویش فرمایی
چکیده فارسی مقاله فرش دستباف از عمده اقلام صادراتی غیر نفتی کشور بودن که اشتغال وسیعی ایجاد کرده و ارتزاق حدود هشت الی نه میلیون نفر را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت پوشش قرار می دهد. صادرات فرش دستباف ایران در سالهای اخیر سیر نزولی داشته است. این مسیر نزولی تهدیدی جدی برای بیکاری جمعیت کثیری از هموطنان است. یکی از دلایل مهم این امر، کاهش ارزش افزوده فرش است. در این تحقیق استانهای همدان و فارس (فرشهای معمولی باف) و استان اصفهان(فرش ریزباف) مورد بررسی قرار گرفت. فرشهای مورد بررسی در این تحقیق در استان همدان روستایی باف استان فارس کشکولی باف و استان اصهان یک زرع و نیم است. انتخاب این فرشها با نظر کارشناسان خبره و با توجه به فراوانی آن نوع فرش در استانهای مذکور بود. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را از طریق پرسش نامه جمع آوری کردیم. تعداد نمونه هر یک از استانها در سطح 95 درصد معین گردید. سپس با استفاده از نمونه گیری کاملا تصادفی،‌نمونه ها را انتخاب نمودیم. پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های تولید،‌هزینه ها را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم کردیم. هزینه های مستقیم شامل مواد اولیه و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کردیم. هزینه های مستقیم شامل مواد اولیه و دستمزد مستقیم( که جزء هزینه های مستقم تولید هستند) و هزینه های غیر مستقیم(سربار) شامل برق،‌آب ،‌اجاره ، سرمایه و ... هستند. پس از تعیین میانگین قیمت فروش فرش نیز محاسبه گردید. سپس در دو شرایط خویش فرمایی و کارفرمایی ارزش افزوده محاسبه شد و نوع مدیریت تولید براساس ارزش افزوده بالاتر تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش افزوده در شرایط خویش فرمایی و کارفرمایی در استان همدان فرش روستایی باف برابر با 37726 و 140707 و استان اصفهان یک زرع و نیم برابر بیا 82050و 161508 و استان فارس عشایر باف کشکولی به ازای یک متر برابر با 4177 و 28138 هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش دستباف، ارزش افزوده ، خویش فرمایی،‌کارفرمایی

عنوان انگلیسی The comparison of additional value of hand made rug in the conditions of management and self-employment production
چکیده انگلیسی مقاله Hand made rug is one of the major non-petroleum exported items which directly and indirectly supports the employment of large number of people around 8 to 9 millions in the recent years.The exportation of hand-made carpet has descended and it is considered a serious threat and may end to unemployment for a large number of the countrymen. This is one of the important reasons for the extra decrease of the carpet value. In this regard, the ordinary carpet in Hamedan and Fars and tiny weaved carpet in Isfahan have been investigated. The carpet under the investigation in Hamedan province is of rural woven type, in Fars province is Kashkooli woven type and in Isfahan's is 34-meter type. The selection of these carpets is according to the experienced expert and the frequency of that type of carpet in the mentioned provinces .The data collection was performed through the questionnaire. The number of samples for each province was assigned at the level of 40" .Then the samples were randomly selected. After the data collection related to production expenditures, the expenditures divided into direct and indirect ones. The direct expenditures consisted of elementary materials and direct wages, and indirect expenditures consisted of electricity, water, rental, and asset. When the expenditure means were assigned, the carpet sale price was computed too. Then the additional value was investigated on the two conditions of self-employment and management. Also, the type of production management was assigned based on the additional value. The results indicated that the additional value on the condition of self-employment and management in Hamedan province for rural carpet is equal to 37726 and 140707 and in Isfahan province for 34 meter type is equal to 82050 and ,161508, and in Fars province for tribal Kashkooli for each meter is equal to 4177 and 28138
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله additional value, self-employment, management, the finished expenditur Teach Ardestan , Instructor of department accounting Ilam university

نویسندگان مقاله مهدی کیانی ابری | mehdi kiani abari
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی اردستان (Islamic azad university of ardestan)

حسین خاقانی | hosein khaghani
دانشگاه ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ایلام (Ilam university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-30&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تولید فرش
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات