گلجام، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۵۷-۷۴

عنوان فارسی بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان
چکیده فارسی مقاله نقش و رنگ فرش سیستان متاثر از شرایط اقلیمی،‌فرهنگی، تاریخی و همچنین بافت تصویری منطقه است. هنرمندان و بافندگان این نقوش،‌ با توجه به برداشتها،‌باورها، فرهنگ و قدمت تاریخی این دیار،‌نقشها و رنگهای خاصی را که حاوی مفاهیم آشکار و پنهان است،‌ بر روی بافت های خود به کار می گیرند. در این تحقیق پس از بررسی نقوش و رنگهای به کار رفته در فرش این منطقه،‌ به عواملی خواهیم پرداخت که در شکل گیری و شیوه بروز آن موثر بوده اند. این پدیده های تصویری معانی و مفاهیم متقاوتی دارند و تاثیر الهامات طبیعی در آنها،‌ گاه به چنان شکلی از انتزاع نائل می شود که به سختی می توان معادلی برای آن در پدیده های پیرامون باز شناخت. کیفیات و ارزشهای بصری در رنگ و نقش قالی سیستان متنوع و وسیع بوده و یکی از مهمترین آنها،‌ارزش وحدت در کثرت است که در فرش سیستان بیشتر در دو عنصر رنگ و نقش متجلی می شود. با توجه به گذشته تاریخی و حماسی مردم سیستان و نوع باورها و فرهنگ حاکم در این منطقه،‌ همچنین طبیعت ویژه این دیار،‌نقش و رنگی که در بافته های و دیگر هنرهای این سامان به کار می رود،‌نوعی نماد پردازی و تداعی وقایعی هستند که در واقع حلقه اتصال میان جهان معقول خودآگاهی و جهان غریزه اند و بافندگان به این طریق به نمادین کردن عناصر طبیعی و آرمان های خود به صورت نقش و رنگ می پردازند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش سیستان،‌رنگ، نقش،‌قالی

عنوان انگلیسی A Study of The Pattern And The Color In The Sistan Carpet
چکیده انگلیسی مقاله The pattern and the colour used in Sistan carpets is influenced by the climatic, cultural, historical, and image-weaving conditions of the region. In view of their conception, beliefs, culture and the historical antiquity of the region, the artists and weavers of such images choose peculiar patterns and colours bearing their overt and covert understanding that are depicted in their weaving works. This research after studying the patterns and colours used in them, takes into account those factors whose appearance has been truly effective in their formation and style. These pictorial phenomena that associate their rank and status with the degree of demand and selection of the masses enjoy varied meanings and concepts and the effect of the natural inspiration in them attains, at times, such an abstraction that their place in the surrounding phenomena could hardly be recognized. Visual qualities and values in the colour and the pattern of Sistan carpet are varied and extensive. One most significant of them is the value of in unity multiplicity portrayed in the Sistan carpet more prominently in two elements of color and pattern. Keeping in view the past history and the epic of the people of Sistan and the mode of beliefs and mores prevailing over the region, similarly the peculiar temperament of the land, the patterns and colours used in the hand-woven and other artifacts are a sort of symbolism and an association of events and incidents that are in fact a linkage between self-conscious rational world and the instinctive world; the weavers of this style resort to patterns and colors in order to express natural elements and their own ideals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sistan Carpet, Color, Pattern

نویسندگان مقاله زهرا حسین آبادی | zahra hossein abadi
sistan and balochistan university
دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سیستان و بلوچستان (Sistan va baloochestan university)

زهرا رهنورد | zahra rahnavard
tehran university
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-29&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات