گلجام، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۲۵-۳۶

عنوان فارسی زیبایی در فرش دستباف ایران
چکیده فارسی مقاله زیبایی فرش ایرانی یکی از عواملی است که باعث ماندگاری آن در جهان هنر شده است. شناخت بنیان چنین زیباییهایی، ارزیابی از فرش را همواره کرده و برای این ارزیابی،‌ معیارهای مناسبی به دست می دهد. همچنین شناخت و به کارگیری عوامل تاثیر گذار بر مرغوبیت و زیبایی فرش ایرانی،‌به جاودانگی آن کمک خواهد کرد. از این رو لازم است مجموعه عناصر و عواملی را که باعث زیبایی فرش ایران می شود. شناخت و برحسب اولویت،‌طبقه بندی، تعریف و معرفی کرد. هدف از این مقاله،‌شناخت عوامل تعیین کننده زیبایی در فرش دستباف ایران،‌و ارتباط عوامل مذکور با ارزشهای فرهنگی و هنری جامعه در جهت ارتقای استقبال مردم از فرش ایران بر مبنای زیباییهای آن است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه «آیا فرش دستباف ایران مبانی زیبایی شناسی دارد و این مبانی چگونه تبیین و تعریف می شود.» در نتیجه گیری مقاله ضمن صحه گذاشتن برسوال اول،‌این نکته را در می یابیم که زیبایی در فرش ایران قابل تقسیم بندی به دو دسته ظاهری و باطنی بوده و زیبایی ظاهری نیز خود به دو قسمت درونی و بیرونی تقسیم می گردد. طرح،‌ رنگ و ابعاد از جمله زیباییهای ظاهری و بیرونی فرش دستباف است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش دستباف،‌زیبایی، زیبایی شناسی فرش

عنوان انگلیسی The aesthetic principles of Iranian Hand woven Carpets
چکیده انگلیسی مقاله Aesthetics of Iranian Hand Woven Carpets is one of the main reasons for its eternality. Recognition of such beauties, give one such scales for his/her evaluation about this matter. These elements are qualified features which affect on aesthetics of Iranian carpets and help to its eternality. This survey takes into consideration the main cases according to their relations toward carpet aesthetics. The main aim of this study is classifying, determining and introducing the reasons of carpet aesthetics and also the relations of these factors with cultural, artistic values of the society. To know if the Iranian Hand Woven carpets have aesthetics values or not and also if it has, determining such categories, are the main questions of this survey. In conclusion we understand that Iranian carpets have aesthetics features which I classified in two categories, one is intrinsic characteristics and the other is extrinsic. Also extrinsic category is divided in two fields and design, color and size are three factors among them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Iran Hand woven Carpet, Aesthetics, Aesthetics principles of Iranian Hand woven Carpets

نویسندگان مقاله نازیلا دریایی | nazila daryaie
incc
مرکز ملی فرش ایران
سازمان اصلی تایید شده: مرکز ملی فرش ایران


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-373-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات