گلجام، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی سرمقاله: سنت گرایی و سنت گریزی در طراحی فرش | سردبیر
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حبیب اله آیت اللهی |
دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-27&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده گزارش علمی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات