گلجام، جلد ۵، شماره ۱۳، صفحات ۸۷-۱۰۶

عنوان فارسی شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای فرش دست‌باف ایران در بازار داخلی
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهمیت تبلیغ فرش دست‌باف و با وجود تعدد ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی موجود و نظر به محدودیت منابع مالی برای فرش دست‌باف، شناسایی و اولویت‌بندی این ابزارها از دیدگاه صاحب‌نظران می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران این هنر- صنعت مؤثر واقع شود. به همین خاطر در این تحقیق دستیابی به دو هدف اصلی مد نظر بوده است: هدف اول عبارت است از مشخص نمودن ضریب اهمیت شاخص‌های ارزیابی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف و هدف دوم مشخص نمودن اولویت ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی مورد استفاده در زمینه معرفی این کالا به مشتریان در بازارهای هدف داخلی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از خبرگان و کارشناسان آگاه به ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف در استان تهران. برای دستیابی به هدف اول، هشت شاخص برای ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی فرش دست‌باف مطرح گردیده که عبارتند از سطح پوشش، هزینه، به‌هنگام بودن، عمر آگهی، قابل اعتماد بودن، کیفیت، اثر‌بخشی و سهولت استفاده. بر اساس روش AHP گروهی و بهره‌گیری از نظر خبرگان و کارشناسان، مقایسات زوجی بین شاخص‌های فوق انجام گرفته است؛ همچنین در تحقیق حاضر جهت تعیین اولویت ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی به زعم خبرگان و کارشناسان، نمونه آماری از روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره و نوع TOPSIS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای روش AHP نشان داد که شاخص اثربخشی با ضریب اهمیت (224/0)، شاخص به‌هنگام بودن با ضریب اهمیت (168/0)، شاخص کیفیت با ضریب اهمیت (140/0) و شاخص سطح پوشش با ضریب اهمیت (125/0) مهمترین شاخص‌های ارزیابی یک ابزار ترفیعی و تبلیغی هستند. یعنی هر‌چه یک ابزار بتواند به‌طور مؤثر، در زمان مناسب و با کیفیت مطلوب تعداد بیشتری از افراد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت قابل توجه‌تری برخوردار است؛ و همچنین بر اساس اجرای روش TOPSIS، تلویزیون، نمایش حضوری محصول، مجلات تخصصی و روزنامه چهار ابزاری هستند که بر اساس شاخص‌های هشتگانه یاد شده از اولویت بیشتری برخوردارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تبلیغات، آمیخته ترفیع، فرش دست باف، بازار داخلی.

عنوان انگلیسی Identifying Advertising and Promotional Tools for Persian Handmade Carpet in Domestic Market
چکیده انگلیسی مقاله Regarding the importance of handmade carpet advertising, variety of advertising tools and financial resources limit, prioritization of the tools by expert opinion can be effective in programming and planning on carpet artisan. Two main objectives are to be achieved in this research. The first objective determining importance factor of evaluation indices of handmade carpet advertising tools and the second objective determining priority of advertising tools used in introducing the commodity to customer in domestic target markets. Statistical population in this research includes experts aware of handmade carpet advertising and promotional tools in Tehran province. To access the first objective, eight indices of handmade carpet advertising and promotional tools have been brought up mainly coverage, cost, promptness, durability, trustworthiness, quality, influence and easiness to use. On the basis of Group AHP method and utilization of expert opinions, above indices have been compared in pairs, in determining priority of advertising and promotional tools also on the basis of expert opinions multi-criteria decision making and TOPSIS have been applied. Effectiveness index with the importance coefficient %224, promptness index with the importance coefficient %168, quality index with the importance coefficient %140 and coverage index with the importance coefficient %125 are the main evaluation indices of an advertising and promotional tool. In other words, the more effective, prompt and qualitative a tool covers more people in target society; the more is its importance. Hence, TV, in person presentation, specialized magazines and newspaper are four tools in higher priorities according to mentioned eight indices
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Advertising, Promotion Mix, Hand-woven Carpet, Domestic Market

نویسندگان مقاله مرتضی فرجی | morteza faraji
faculty member for imam hossein university
دانشگاه امام حسین ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جامع امام حسین (Imam hosseyn university)

مریم مارالانی | maryam maralani
incc
مرکز ملی فرش ایران
سازمان اصلی تایید شده: مرکز ملی فرش ایران


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-66&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بازاریابی فرش
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات