گلجام، جلد ۵، شماره ۱۳، صفحات ۵۹-۷۲

عنوان فارسی ارزیابی نظام‌های تولیدی فرش دست‌باف با استفاده از تکنیک‌های چند معیاری: مطالعه موردی آذربایجان شرقی
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی این مطالعه ارزیابی نظام‌های تولیدی موجود در فرش دست‌باف، یعنی نظام کار‌فرمایی، خویش‌فرمایی و مشارکتی است. برای این منظور، در این مطالعه از شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کیفی در چارچوب تکنیک‌های چند‌معیاری (تاکسونومی و دلفی) استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در آذربایجان شرقی به‌ترتیب نظام کار‌فرمایی در مقیاس واحدهای بزرگ تولیدی (در واقع به‌نام نظام مشارکتی و دارای فعالیت کار‌فرمایی) و نظام کار‌فرمایی، از نظر عملکرد کلی دارای رتبه اول و نتیجتاً به‌عنوان مناسب‌ترین نظام تولیدی در صنعت فرش دست‌باف است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش دستباف، نظام تولیدی، تاکسونومی عددی، دلفی

عنوان انگلیسی Evaluation of Production Systems in Handmade Carpet using Multiple-criteria Decision Making: Case study of Eastern Azerbaijan Province
چکیده انگلیسی مقاله The main objective of this study is evaluation of the production systems in hand-weaving household. Therefore, we use multiple criteria decision making (Taxonomy, Delphi) whit respect to economic criteria, social criteria, management criteria and qualitative criteria. The results indicate that, based on the performance of production system, employer system in large scale firms was found to be the top rank and as a result it became the best production system for the carpet industry in Azerbaijan provinces
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hand-woven Carpet, Production System, Numerical Taxonomy, Delphi.

نویسندگان مقاله محمد مظهری | mohammad mazhari
faculty member for agricultural and natural resources research center of khorasan-e- razavi
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان اصلی تایید شده: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

ناصر شاهنوشی | naser shahnooshi
faculty member for ferdowsi university of mashahd
دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

هادی رفیعی دارانی | hadi rafiei darani
faculty member for urban economy department, jihad-e- daneshgahi of mashahd
گروه اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-65&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تولید فرش
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات