گلجام، جلد ۹، شماره ۲۳، صفحات ۲۹-۴۴

عنوان فارسی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) صادر‌کننده فرش
چکیده فارسی مقاله نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط SMEs در اقتصاد و بهره‌وری و اشتغال‌زایی کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدین لحاظ بررسی وضعیت و جایگاه و موقعیت تجاری و سودآوری آن به‌منظور بقاء و خلق ارزش برای مصرف‌کنندگان از دیگر نکات مهم است. صنعت فرش دست‌باف ایران با برند بین‌المللی و جایگاه ملی به‌عنوان تنها محصولی است که با توان نیروی انسانی ماهر و هنرمند ایرانی و با استفاده از منابع بومی ضمن پاسخگویی به تقاضای داخلی، جلب مشتریان بسیاری در جهان را موجب شده است و علی‌رغم این که سهم صادراتی آن نسبت به‌سایر کالاهای داخلی روند کاهشی دارد، ولی نخبگان و بعضی از فعالان این صنعت در چند سال گذشته همچنان گوی سبقت را نسبت به رقبای داخلی و خارجی ربوده‌اند و موفقیت‌های چشمگیری را در توسعه و رشد این محصول داشته‌اند. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت فرش در تجارت بین‌المللی و میزان تأثیر هر یک از متغیرها می‌تواند برای سایر فعالان و ذی‌نفعان بخش خصوصی و تعاونی و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه صنعت فرش مؤثر واقع شود. مطالعه حاضر پاسخ به این سؤال است علی‌رغم روند کاهشی صادرات صنعت فرش، چه عواملی باعث رشد برخی از بنگاه‌های (SMEs) صادر کننده فرش شده است. محدوده جغرافیایی شامل صادرکنندگان فرش دست‌باف کل کشور در طی سال‌های 1380-1390 است. روش‌شناسی این پژوهش از نوع علّی-ارتباطی است. ابزار تحقیق پرسش‌نامه است که به‌منظور بررسی روایی آن، در اختیار صاحب‌نظران و کارشناسان قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش‌نامه تأیید شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف بین 75/0 تا 84/0 به‌دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 124 نفر از صادرکنندگان فرش دست‌باف هستند که طی سال‌های 1380-1390 سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات فرش دست‌باف داشتند و به‌علت محدود بودن جامعه آماری (124=N) از روش سرشماری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که میانگین میزان صادرات بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف 5/4 میلیون دلار است. متغیر وابسته تحقیق رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت فرش در تجارت بین‌المللی که بیان‌کننده میزان فروش، سود و صادرات کالا‌ست MacMillan & Day, 1987)) و متغیرهای مستقل شامل توانایی و ظرفیت‌ها، نیازها (انگیزه‌ها و محرک‌های رشد)، منابع و فرصت‌ها است (Davidson, 2006). نتایج همبستگی حاکی از آن است که بین متغیرهای نیازها و فرصت‌ها با رشد بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف رابطه مثبت و معنی‌دار در سطح 99 درصد وجود دارد. بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن تأثیر متغیرهای نیازها و فرصت‌های بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی صادراتی فرش دست‌باف بر رشد را نشان می‌دهد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان دادند که این دو متغیر (نیازها و فرصت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی فرش در تجارت بین‌المللی) توانایی تبیین 4/38 درصد از تغییرات متغیر رشد این بنگاه‌ها را دارا هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، رشد بنگاه، صادرات فرش

عنوان انگلیسی Identifying and Prioritizing Effective Factors on Carpet Exporting Small and Medium Enterprises (SME,s)
چکیده انگلیسی مقاله The role of Small and Medium Enterprises (SMEs) in economy and in creating jobs in developing countries is an important parameter, and other important parameters in this field include investigating their economic situation and profitability in order for survival and creating value for customers. Whereas small and medium enterprises which work on sale of Iranian handmade carpets,as the exclusive product with international brand and national position,can benefit from handicraft expertsand human resources,and use domestic resources to answer domestic demand, as well as many customers around the world.Nevertheless,the export of this product has decreased comparing other domestic products, but still experts and active participants in this industry antedate from other domestic and foreign rivals and are successful in development and growth of this product. Identifying effective methods for growth of small and medium enterprises in carpet industry in international economyand the related indicators can be profitable for other active participants and stakeholders, whether in private and corporation sectorsor for planners and policy-makers in this section. This study seeks to answer the question thatwhat elements, despite decreasing exports of carpet, have caused the growth of small and medium Enterprises (SMEs) in carpet export sector. Identifying and prioritizing such parameters are the results of this case study. The geographic scope of this study is the exporters of handmade carpet and during 2013. The research methodology is descriptive-correlativeone and research population include all exporters of handmade carpet which earn over 1 million dollars annually. Data collection was conducted using a questionnaire that was prepared according to review of literature. Dependent variable in this research was growth of small and medium enterprises (SMEs) of carpet industry in international economy, which can illustrate the sales scale, increment and exporting the stuff (MacMillan and Day, 1987) and independent variables include ability and capacities, demands (causes and activators of growth), resources, seasons and manager and service's owner personal characteristics (Davidson, et al. 2006). Results illustrate that there is a positive correlation between variables of demands and seasons in range of 99 percent to growth of producing services and commercial services of export of handmade carpet.The aim of this research is studying effective factors on the growth of carpet export in Iranian small and medium enterprises (SMEs). The research design is based on correlation. Instrument validity was established by a panel of experts and its reliability was confirmed by filling out 30 questionnaires. Cronbach's alpha coefficient was calculated for different parts between from 0.75 to 0.84. The statistical population was 124 carpet exporters that during ten past years(2001-2011) exported more than one million dollar. Due to their small numbers,census method was used for data collection. The descriptive results of the research indicated that the average amount of carpet export among Iranian SMEs was 4.5 million dollars. Another result showed that there was positive correlation between demands and opportunities facing these SMEs with their growth. The results of the bivariate regression revealed that 38.4% of variation of SMEs' growth stemmed from these two factors (between demands and opportunities facing these SMEs).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Handmade carpet, International marketing, Commercial service, SMEs’ growth

نویسندگان مقاله مهدی کاتب | mehdi kateb
islamic azad university - central tehran branch
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (Islamic azad university of tehran central)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-92&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت فرش
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات