مجله تغذیه و امنیت غذایی، جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۹۳-۹۶

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Nutrition and Infection with COVID-19
چکیده انگلیسی مقاله No abstract
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19

نویسندگان مقاله | Sayyed Saeid Khayyatzadeh
Nutrition and Food Security Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.نشانی اینترنتی http://jnfs.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-49-3&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده public specific
نوع مقاله منتشر شده editorial article
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات