بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۷

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs۲۳۰۳۱۶۹ در ژن فیبریلین نوع ۳(FBN۳) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
چکیده فارسی مقاله چکیده مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال بسیار پیچیده و ناهمگن است که عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن مشارکت قابل توجهی دارند. PCOS در 10-6 درصد زنان در سنین باروری است. ژن FBN3 یکی از مهمترین ژن های کاندید برای PCOS است. این ژن دارای 20 پلی مورفیسم می باشد. این مطالعه به بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs2303169در ژن FBN3 در زنان مبتلا به PCOS پرداخته است. روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات مورد- شاهدی است، که بر روی 100 زن مبتلا به PCOS و 100 زن سالم انجام شد. در ایـن تحقیـق از روش Tetra- ARMS PCR جهت بررسی ارتباط بین ژنوتیـپ های r‏s2303169 در ژن FBN3 و احتمال ابتلاء به PCOS در دو گروه بیمار و کنترل پرداخته‌ شد. داده‌های حاصل از این مطالعه به لحاظ آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تست های آماری کای دو و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحقیق ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم rs2303169 در ژن FBN3 نشان نداد. همچنین ژنوتیپ CT و ژنوتیپ TT نسبت به ژنوتیپ CC به ترتیب شانس ابتلاء به PCOS را 1.995 و 1.621 برابر افزایش دادند. نتیجه گیری: این مطالعه برای اولین بار نشان داد که در جمعیت مورد مطالعه همراهی معنی داری بین پلی مورفیسم rs2303169 ژن FBN3 و بیمار PCOS وجود ندارد (P = 0.152).
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک، پلی مورفیسم، rs2303169، ژن FBN3،

عنوان انگلیسی Survey relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene in patients with polycystic ovary syndrome
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a very complex and heterogeneous disorder that genetic and environmental factors have a significant contribution to its creation. PCOS is the commonest endocrine abnormality in 6 to 10 percent of women in fertility age that FBN3 gene is one of the most important candidate genes, for PCOS. This gene has 20 polymorphisms. This study examines the relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene in women with PCOS. Method: This study is a case-control study which is done on 100 women with PCOS and 100 healthy women. In this research, Tetra-ARMS PCR method was used to study the relationship between rs2390169 genotypes in FBN3 gene and the probability of getting PCOS in both patient and control groups. Connecting data from this study are analyzed statistically using SPSS software, chi-squared tests and Independent student t-test. Results: The results of the research showed no significant relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene and PCOS (P = 0.152). Also, CT and TT genotypes increased the probability of getting PCOS to 1,995 and 1,621 times towards CC genotype respectively. Conclusion: For the first time, this study showed that there is no significant relationship between rs2303169 polymorphism in FBN3 gene and PCOS. However, relationship between polymorphisms of other genotypes in FBN3 gene and PCOS needs a wider research in greater populations and different ethnicities in the country. Key words: Polycystic ovary syndrome; Polymorphism; FBN3 gene.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ریحاته کلهر |
گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

ناصر کلهر |
جهاددانشگاهی استان قم

حوریه کلهر |
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

مجتبی سهرابی |
گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672411_5940b0e03fb6ffae2b514a82168865d7.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات