بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۵

عنوان فارسی استخراج و اندازه گیری بتاکاربولین ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره برگ و دانه گیاه اسپند (P.harmala) زاهدان
چکیده فارسی مقاله بتا‌کاربولین ها نوعی آلکالوئید دارای ایندول هستند که براحتی از سد خونی مغزی عبور کرده و غلظت نوروترانسمیترها را تغییر می دهند همچنین طیفی از اثرات نوروفیزیولوژیکی و سمی از جمله اثر بر دمای بدن، تشنج، فعالیت های ضد افسردگی، اتساع عروقی، اثرات ضد تجمعی پلاکت ها و اثر بر اشتها را اعمال می کنند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری بتاکاربولین ها و نیز ترکیبات فنولی اسپند جمع آوری شده از زاهدان می باشد. برای این منظور در فصل بهار، این گیاه از اطراف زاهدان جمع آوری گردید و عصاره متانولی برگ و دانه به روش سوکسله استخراج شد و در ادامه آنالیزهای فیتوشیمیایی مختلف بر روی عصاره ها صورت گرفت. این آنالیزهای کمی و کیفی شامل شناسایی آنتوسیانین ها، فلاونوئید ها، تانن ها، آنتراکینون ها، تست آنتی اکسیدانی عصاره، آنالیز FT-IR عصاره، آنالیز کمی و کیفی HPLC عصاره و آلکالوئید ها بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که اگرچه خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ (به علت حضور مقادیر بیشتر ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدها ) نسبت به عصاره متانولی دانه بالاتر است اما میزان بتاکاربولین ها در عصاره دانه این گیاه (p.harmala) بیشتر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Extraction and measurement of β-Carbolines and evaluation of antioxidant properties of leaf and seed extract of Spand (P.harmala) of Zahedan
چکیده انگلیسی مقاله β-Carbolines are an alkaloid containing indole group that easily passes through the blood-brain barrier and change the concentration of neurotransmitters, as well as a range of neurophysiological and toxic effects, including effects on body temperature, seizures, anti-depressant activity, vascular dilatation, anti-cumulative effects of platelets and effects on appetite. The aim of this study was to extract and measure β-Carboline and also phenolic compounds of Spand (p.harmala) collected from Zahedan. Further phytochemical analysis of extracts was carried out and the quantitative and qualitative analysis included identification of anthocyanins, flavonoids, tannins, anthraquinones, an antioxidant test of extract, FT-IR analysis of extract, quantitative and qualitative analysis of HPLC extract and alkaloids. The results showed that although the antioxidant properties of methanolic extract from leaves are higher (due to the presence of flavonoids and phenolic compounds) than the methanolic extract seeds, the amount of β-Carboline in the seeds of this plant (p.harmala) is higher.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سعیده فهیمی |
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

شهربانو عریان |
1. گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2. گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

رامش احمدی |
هیئت علمی دانشگاه أزاد اسلامی واحد قم

اکرم عیدی |
گروه زیست شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672419_bc877c49c99fc5245e7b7aea93393a00.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات