بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۵

عنوان فارسی ردیابی مولکولی ژن بتالاکتامازی DHA در سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه های پوستی در شهر قم
چکیده فارسی مقاله پسودوموناس آئروژینوزا می تواند تقریباً در تمام بافت های بدن عفونت ایجاد کند. باکتری می تواند در سوختگی ها، زخم، بافت قرنیه، دستگاه ادراری و ریه ها کلونیزه شده و پس از ورود به خون سبب سپتی سمی و یا ضایعات موضعی در مکان های دیگر بدن شود.. امروزه به دلیل استفاده بی رویه از داروهای موثر بر روی پسودموناس آئروژینوزا این باکتری به شدت در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاوم شده است. هدف از این مطالعه جستجوی ژن مقاومت به بتالاکتامها در ایزوله های جدا شده از نمونه های پوستی می باشد. مواد و روشها: از تعداد 100 ایزوله سودوموناس که در بانک میکروبی آزمایشگاه تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نگهداری می شد استفاده گردید . پس از کشت و تایید بیوشیمیایی ایزوله ها جهت ردیابی ژن های مذکور ابتدا استخراج ژنوم انجام و سپس با PCR ژن DHA ردیابی شدند. نتایج: از تعداد 100 ایزوله 45 ایزوله مقاوم به ایمی پنم بدست آمد که 22 مورد در روش سینرژیستی دبل دیسک مثبت بودند. از این تعداد 6 مورد دارای ژن DHA بودند. نتیجه گیری: بروز مقاومت روز افزون در باکتری سودوموناس آئروژینوزا منجر به مشکلات در درمان بیماران شده و گزارش دوره ای حساسیت دارویی جهت درمان اجتناب ناپذیر می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سودوموناس آئروژینوزا، نمونه پوستی، ژن DHA، شهر قم،

عنوان انگلیسی Molecular detection of DHA beta-lactamase gene in Pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples in Qom
چکیده انگلیسی مقاله Introduction Pseudomonas aeruginosa can infect virtually all tissues in the body. this bacteria can be colonized in burns, wounds, corneal tissue, urinary tract and lungs, and after entering blood, cause septicemia or localized lesions in other parts of the body. Today, due to the untapped use of effective drugs On the pseudomonas aeruginosa, this bacterium is strongly resistant to antibiotics. The purpose of this study was to find the gene for resistance to beta-lactams in pseudomonas aeruginosa isolated from skin samples. materials and methods: A total of 100 isolates of Pseudomonas were used in Microbiology Bank of Microbiology Research Laboratory of Islamic Azad University of Qom. After cultivation and biochemical confirmation of isolates, genomic extraction was performed first to detect these genes and then detected by PCR with DHA genes. Results: 45 isolates resistant to imipenem; 22 cases were positive in the double-synergistic disks. Six isolates were positive for DHA gene. Conclusion: Increasing resistance to Pseudomonas aeruginosa causes problems in treating patients and a periodic review of drug allergy for inappropriate treatment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حوری سادات حجازی |
گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران

محسن زرگر |
عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مهرداد معماریان |
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672410_3a4b40f5d882fbde26069ad367cfbcef.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات