بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۴

عنوان فارسی اثرات هافمیستری بر فعالیت و پایداری الکل دهیدروژناز محبوس شده در حامل کتیرا
چکیده فارسی مقاله چکیده زمینه و هدف : استفاده از نمک های طبیعی و حبس کردن آنزیم، از راهکارهای افزایش پایداری آنزیم است. بنابراین مطالعه حاضر به تاثیر افزایش نمک‌ها بر آنزیم الکل دهیدروژناز آزاد و حبس شده در حامل کتیرا، می پردازد. روش بررسی: آنزیم الکل دهیدروژناز مخمر پس از خریداری در حامل کتیرا محبوس شد و فعالیت آن در حضور غلظت های مختلف نمک های طبیعی سدیم و کلر (2-1 مولار)، ارزیابی گردید. همچنین پایداری آنزیم تثبیت شده در دو دمای بالای 45 و oc55، در حضور این نمک مطالعه گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که، حبس کردن آنزیم منجر به کاهش تاثیر مهارکنندگی نمک ها گردید. همچنین، آنزیم حبس شده در مقایسه با آنزیم آزاد، پایداری و فعالیت مطلوبی را نشان داد (نیمه عمر به ترتیب 37 و 62 دقیقه در oc45). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آنیون های کوزموتروپ و حبس کردن آنزیم بصورت سینرژیک می توانند سبب افزایش فعالیت و پایداری آنزیم شوند. کلید واژه : الکل دهیدروژناز‌، فعالیت و پایداری‌، سری هافمیستر، کتیرا، تثبیت آنزیم
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hofmeister Effects on Activity and Stability of Confined Alcohol Dehydrogenase on Gum Tragacanth Carrier
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background and Objective: Using natural salts and enzyme confinement are one of the ways to increase the enzyme's stability. Therefore, the present study evaluated the effect of salts increasing on the free and confined alcohol dehydrogenase enzyme in cartilage carriers. Methods and Materials: The yeast alcohol-dehydrogenase enzyme the after purchase was confined in the Gum Tragacanth and its activity was evaluated in the presence of different concentrations of sodium and chlorine salts (1-2 M). The stability of the confined enzyme at two temperatures above 45 ° C and 55 ° C was studied in the presence of this salt. Results: The results showed that the enzyme confinement reduced the inhibitory effect of salts. Also, the cnfined enzyme in compared with the free enzyme showed optimal activity and stability. (Half-life was 37 and 62 minutes at 45 ° C Respectively). Conclusion: The results showed that kosmotropic anions and enzyme confinement as synergistic can increase the activity and stability of the enzyme. Keywords: Alcohol dehydrogenase, activity and stability, Hofmeister series, Gum Tragacanth, Enzyme confinement
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رسول شریفی |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

رباب بایبوردی |
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672461_cdf0c71bb896d824fb86057b7730bead.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات