بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۲۰

عنوان فارسی اثر محافظت عصبی گرلین بر روی اجسام سیاه در مدل پارکینسونی القاءشده با MPTP
چکیده فارسی مقاله سابقه وهدف:بیماری پارکینسون یک اختلال پیشرونده حرکتی درسیستم عصبی مرکزی است .این بیماری باعث ازدست دادن نورون های دوپامینرژیک مسیر نیگرواستریاتال که در مغز میانی از ناحیه توده سیاه به جسم مخطط می رود، همراه است.گرلین به عنوان یک محافظت کننده ی نورونی در بیماری پارکینسون نقش ایفا می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی عصبی گرلین بر روی اجسام سیاه در مدل پارکینسونی القاء شده با MPTP می باشد. مواد وروش ها: تعداد40سرموش نر نژاد NMRI به طور تصادفی به 5 گروه زیر تقسیم شدند: کنترل، سالین ، پارکینسون، پارکینسون+گرلین mg/kg 0.0002، پارکینسون+گرلین mg/kg 0.0004.بیماری پارکینسون به وسیله تزریق MPTP به مدت 4 روز متوالی ( mg/kg, i.p 25) ایجاد گردید. درمان با گرلین به صورت تزریق داخل صفاقی یک روز بعد از ایجاد بیماری به مدت 30روز انجام شد . برای سنجش کاتالپسی از تست بار استفاده شد. در پایان پروتکل بافت مغز را جداسازی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین H&E)) انجام شد.همچنین سطح فاکتور نکروزدهنده تومورآلفا (TNF-a) و اینترلوکین -10 (IL-10)درجسم سیاه ومخطط به روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج: گرلین به طور موثری موجب کاهش میزان کاتالپسی و جلوگیری از کاهش نورون های دوپامینرژیک در جسم سیاه وکاهش معناداری سطح TNF-a وافزایش معناداری سطح IL-10 درجسم سیاه ومخطط شده است . نتیجه گیری : براساس نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که گرلین دارای نقش حفاظتی می باشد؛ و باعث بهبودکاتالپسی، کاهش فاکتور های التهابی وافزایش فاکتورهای ضد التهابی در حیوانات پارکینسونی می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پارکینسون، گرلین، موش، IL-10، TNF-a،

عنوان انگلیسی Neuroprotective Effect of Ghrelin on Substantia Nigra in Parkinson Disease Model Induced -MPTP
چکیده انگلیسی مقاله Aim and Background: Parkinson's disease is a progressive central nervous system disorder. This disease is caused by degenerative loss of dopaminergic neurons of midbrain, from substantia nigra to corpus striatum pathway. Ghrelin act as a neuroprotective against Parkinson disease, and this study aimed to investigate protective effects of ghrelin on the substantia nigra area of brain in Parkinson disease model induced- MPTP. Materials and Methods:Forty male NMRI mice were randomly divided into 5 groups of: control, saline, Parkinson, Parkinson + 0.0002 mg/kg ghrelin, and Parkinson +0.0004 mg/kg ghrelin. The Parkinson disease model was induced by MPTP intraperitoneally injection (25 mg/kg, i.p) for four days. The treatment was started one day after last MPTP inducement, by ghrelin intraperitoneally injection for 30 days. catalepsy was assessed by the means of a standard test bar. The brains were removed from the skull for histology (haematoxylin and eosin stain were used as the main principle), also tumor necrosis factor alpha (TNF-α), and Interleukin 10(IL-10) levels in substantia nigra and corpus striatum was measured using ELISA method. Results:Ghrelin effectively reduces catalepsy levels and reduces the degenerative loss of dopaminergic neurons of substantia nigra pars compacta. It will meaningfully decrease the levels of TNF-α, and positively increases the levels of IL-10 in substantia nigra and corpus striatum. Conclusion: Based on results obtained from this study, we can conclude that ghrelin has a neuroprotective role, improves catalepsy, reduces inflammatory factors, and increase anti-inflammatory factors in Parkinson disease rodent models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پارکینسون, گرلین, موش, IL-10, TNF-a

نویسندگان مقاله ندا نیکوکلام نظیف |
دانشکده علوم زیستی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672460_0b0e9fc6e0c087e37f5e6ef69d736585.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات