بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۴

عنوان فارسی مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز
چکیده فارسی مقاله در عصر کنونی علیرغم توسعه چشمگیر علوم و پیشرفت‌های قابل توجه در خصوص مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز و کنترل بیماری های عفونی، هنوز هم بیماری های انگلی از مشکلات اصلی بهداشتی به شمار می آیند. لیشمانیوز از جمله بیماری‌های انگلی بوده که به عنوان یک مشکل بهداشتی درکشورهای استوایی، به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مطرح است. این بیماری ناشی از گونه های تک یاخته ای موسوم به لیشمانیا است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار حائز اهمیت می باشد. بیماری لیشمانیوز یکی از چالشهای بهداشتی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله کشور ایران می‌باشد. میزان بالای آندمیسیته بیماری لیشمانیازیس ضـرورت شناسایی روش های تشخیص آزمایشگاهی لیشمانیوز را نشان می دهد. از آنجایی که ضایعات پوستی ناشی از لیشمانیا ممکن است با پاتوژن های دیگر مانند پئودرم استرپتوکوک و پاتوژن های بوری اشتباه گرفته شود، گونه های مختلف لیشمانیا می تواند علائم مشابهی ایجاد کند. اغلب، لیشمانیوز است توسط گونه های مختلف ایجاد می شود. تعیین گونه لیشمانیا مهم است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لیشمانیا، مطالعه مروری، کشورهای گرمسیری،

عنوان انگلیسی Overview of Laboratory Diagnostic Techniques for Leishmaniasis
چکیده انگلیسی مقاله In the current era, despite the remarkable development of science and advances in the Overview of Laboratory Diagnostic Techniques for Leishmaniasis control of infectious diseases, parasitic diseases still a major health problem. Leishmaniasis is one of the parasitic diseases that considered as a health problem in Tropical countries of the world, especially in tropical and subtropical areas. The disease is due to protozoan species called leishmaniasis, which very important in developing countries, including Iran. Leishmaniasis is one of the health challenges in tropical and subtropical regions such as Iran. High levels of endemicity of the disease Leishmaniasis Leishmaniasis shows the need to identify methods of laboratory diagnostics. Because Skin lesions due to leishmania may be confused with other pathogens such as streptococcal pyoderma and borriya pathogens, The different species of Leishmania may cause similar symptoms Often, leishmaniasis is caused by different species of different diet regimens. The determination of Leishmania species important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهام دامنی |
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

محمد مهران امینی فرد |
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

الناز دامنی |
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

وحید زراعتی |
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ، ایرانشهر، ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672409_d85dcb08c2ce92f930fca48c5071aa4f.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات