بیولوژی کاربردی، جلد ۹، شماره ۳۵، صفحات ۱-۱۴

عنوان فارسی بررسی نوسانات ﺷﻮری ﺑﺮ سطح سرمی برخی الکترولیت ها، ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ بچه ﻣﺎﻫﻲ شیربتArabibarbus grypus
چکیده فارسی مقاله شناخت دقیق وضعیت شاخص های خونی ماهی شیربت می تواند حفظ، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند اقتصادی را افزایش دهد. هدف ﺗﺤﻘﻴﻖ حاضر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ استرس ﺷﻮری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 1<، 5، 10 و 15 قسمت در هزار) ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ برخی پارامترهای الکترولیتی و ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ خون در ﻣﺎﻫﻲ شیربت Arabibarbus grypus می باشد تا شرایط مناسب رشد و حد تحمل فیزیولوژیک آن به هنگام سازش پذیری در انتقال به آب با شوری های مختلف معین گردد. بدین منظور، 120 قطعه ماهی در 4 تیمار و سه تکرار ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ 5±0/15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن 5±30ﮔﺮم در ﻳﻚ دوره 30 روزه پرورش یافتند. در اﻧﺘﻬﺎی دوره آزمایش، میزان الکترولیت ها (سدیم، پتاسیم، فسفر و کلسیم)، ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ خون سنجیده ﺷﺪ. طبق نتایج، مقدار املاح خون و هورمون کورتیزول و گلوکز با افزایش میزان شوری در خون ماهی افزایش یافت ضمنا، در هر سه تیمار شوری بی قراری و پرش ماهی از مخازن مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، گلوکز و کورتیزول به ترتیب در شوری 15 و تیمار شاهد مشاهده گردید. نتایج نشان می دهد فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی شیربت تحت تأثیر شوری محیط بوده و غلظت یون ها در خون وابسته به غلظت یون های محیط می باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شوری، الکترولیت، کورتیزول، گلوکز، شیربتArabibarbus grypus،

عنوان انگلیسی The survey of salinity fluctuations on serum level of some electrolytes, cortisol and glucose in shirbot fingerlings (Arabibarbus grypus)
چکیده انگلیسی مقاله Accurate recognition of shirbot blood parameters can be increase keeping up and breeding of these valuable fish. The goal of this study is to find the effect of different salinity stress on some electrolyte, cortisol and glucose in reared fingerling shirbot (Arabibarbus grypus) fish for determine the suitable condition and physiologic tolerance during transforming into the waters with different levels of salinity. The treatments include four different salinity concentrations :< 5 P.P.T, 10 P.P.T, 15 P.P.T, fresh water. Total number of fish: 120, mean weight: 30±5, mean temperature: 26±2 Ċ, pH: 7.5 - 8. After 30 days blood samples were collected. then, serum electrolyte (Na, K, P, Ca), cortisol and glucose were measured. Finally the results showed that there was significantly difference of the electrolyte, cortisol and glucose parameters regarding to effect of salinity stress on fishes (P< 0.05). The maximum and minimum values of the electrolyte, cortisol and glucose were in 15 P.P.T and control. The results indicate that biochemical factors are under the influence of water salinity, and ions concentration in blood are dependent on ions concentration in water.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پروین آقامحمدپور |
استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

حدیده معبودی |
گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

نرگس جوادزاده |
3 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672408_7c6c74f681eb915909243bc7133a130c.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات