پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، جلد ۱۲، شماره ۳۳، صفحات ۱۱۹-۱۲۶

عنوان فارسی بررسی پایداری و سازگاری عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم دوروم
چکیده فارسی مقاله به منظور پایداری و سازگاری عملکرد دانه، 16 ژنوتیپ گندم دوروم، آزمایشی در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در طی سه سال 93-91 انجام گرفت. داده­ های حاصل از عملکرد دانه با استفاده از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان داد که اختلاف معنی‌­داری بین اثرات اصلی افزایشی ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ در محیط در سطح احتمال 1% وجود دارد. بزرگی اثرات متقابل ژنوتیپ در محیط نسبت به اثر ژنوتیپ حدود دو برابر بود که بیانگر وجود احتمالی گروه‌­های مختلف محیطی برای ژنوتیپ‌­های مورد بررسی می‌باشد. تجزیه گرافیکی بای پلات داده ­های عملکرد بر­اساس روش­های AMMI نشان داد که ژنوتیپ­ها دارای واکنش متفاوتی به محیط هایمورد بررسی بودند، به طوری­که ژنوتیپ­های سازگار برای هر گروه محیطی تعیین گردید. با توجه به معیار­های روش ابراهات و راسل بر اساس داده های واریانس انحراف از رگرسیون ژنوتیپ­‌های شماره 3 و 2 با عملکرد بالاتر از میانگین کل، انحراف از رگرسیون و ضریب رگرسیونی در حد واحد ناپایدار­ترین ژنوتیپ­ها بودند ارزیابی پایداری عملکرد بر اساس آماره ­های ارزش پایداری AMMI(ASV)، ژنوتیپ G13 پایدار­ترین و ژنوتیپ ­های G3 و G2 ناپایدار­ترین ژنوتیپ­ها بودند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اثر متقابل ژنوتیپ×محیط، بای پلات، سازگاری، عملکرد گندم

عنوان انگلیسی Study of Grain Yield Stability and Compatibility in Durum Wheat Genotypes
چکیده انگلیسی مقاله      This study was performed to evaluate the compatibility and stability of grain yield. Sixteen durum wheat genotypes tested under dry land and supplemental irrigation conditions in a randomized complete block design involving three replications for three years (2012, 2013 and 2014). Analysis of variance (ANOVA) showed that there were significant differences between the main effects of genotype, environment, and Genotype-by-environment interaction at 1 % probability level. The magnitude of Genotype-by-environment interaction was about twice the effect of the genotype that indicates the probability of different environmental groups for the genotypes. Biplot analysis of performance data based on AMMI methods showed that the genotypes had different responses to the environments, so that compatible genotypes were determined for each environmental group. According to Ebrahat and Russell's criteria based on variance data, deviation from regression, genotype numbers 3 and 2 with a higher yield than total mean, and regression deviation and coefficient, in the single limit were the most unstable genotypes. Performance stability evaluation was based on AMMI (ASV), which showed that G13 genotype was the most stable. Also, G3 and G2 genotypes were the most unstable genotypes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هاجر بدری | hajar badri
Azad University
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

رضا محمدی | Reza Mohammadi
research Center
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

علیرضا اطمینان | Alireza etminan
Azad University
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه


نشانی اینترنتی http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-898-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات