پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، جلد ۱۲، شماره ۳۳، صفحات ۱۱۰-۱۱۸

عنوان فارسی ررسی اثرات تنش شوری بر روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)
چکیده فارسی مقاله      خیار از جمله محصولات مهم کشاورزی است که به شکل­ های مختلفی توسط مردم ایران و جهان مصرف می‌شود. یکی از عوامل مهم در کاهش تولید این محصول شوری خاک و آب است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات شوری سدیم کلرید (NaCl) بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.) بوده است. در این تحقیق پس از رشد گیاهچه های خیار (یعنی پس از 8 هفته) گیاهان با غلظت ­های مختلف نمک شامل 25، 50، 75، 100 و 125 میلی­مولار آبیاری و تیمار شدند. پس از اعمال غلظت ­های شوری به ردیف‏ های مختلف گیاهان، نمونه ­برداری انجام شد. سپس برخی از صفات مانند تعداد و طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، تعداد برگ، کلروفیل نسبی و کلروفیل فلورسانس، میزان سدیم و پتاسیم اندازه­ گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که غلظت ­های مختلف شوری موجب کاهش برخی پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی در گیاه خیار شد به طوری که بالاترین کیفیت صفات رویشی در گیاهان شاهد مشاهده شد و با افزایش غلظت شوری، کیفیت صفات رویشی کاهش یافت. بیشترین کاهش میزان تمام شاخص­ های اندازه گیری شده مربوط به تیمار حداکثری 125 میلی­مولار بوده است. همچنین بالاترین میزان پتاسیم اندازه ­گیری شده در اندام هوایی و ریشه مربوط به گیاهان شاهد و پس از آن تیمار 25 میلی‏مولار سدیم کلرید بود و کمترین میزان در تیمار 125 میلی­مولار سدیم کلرید بود. بیشترین میزان سدیم ریشه و اندام هوایی نیز به ­ترتیب در تیمارهای 125 و 100 میلی­مولار سدیم کلرید مشاهده شد. اعمال شوری موجب کاهش کلروفیل در گیاه شد و در نتیجه  برخی از گیاهان به ­دلیل کاهش سطح کلرو فیل دچار کلروز شدید شده و از بین رفتند که این مشکل در گیاهان باغلظت ­های بالاتر نمک بیشتر دیده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تنش شوری، گیاه خیار، میزان کلروفیل، مقدار سدیم و پتاسیم

عنوان انگلیسی An investigation of Salinity Stress Effects on Vegetative and Physiological Characteristics of Cucumber (Cucumis sativus L.)
چکیده انگلیسی مقاله       Cucumber is one of the important agricultural products consumed in various forms by people in Iran and other places in the world. One of the important factors in reducing the production of this product is soil and water salinity. The aim of the present research was to investigate the effects of salinity (NaCl) on vegetative and physiological characteristics of cucumber (Cucumis sativus L.). In this experiment, after growth of plantlet , (after 8 weeks) ,they  were exposed to different concentrations of sodium chloride solution including 25, 50, 75, 100 and 125 mM were  treated and  irrigated. Samples were taken after applying all salinity concentrations to different plant rows. Then characteristics such as the number and length of the root, the number of leaves, the weights of fresh and dry root and shoot, relative chlorophyll and chlorophyll fluorescence were measured. The results of data analysis showed that different salinity concentrations reduced vegetative and physiological characteristics of the cucumber. The highest quality of vegetative characteristics was observed in control plants and, with increasing the salinity concentration, the vegetative characteristics decreased until the lowest quality was observed in all 125 mM salinity treatments. The highest amount of potassium in shoot and root was observed in control plants and then 25 mM NaCl treatment, and the lowest amount was observed in 125 mM NaCl. The highest levels of root and shoot Na were observed in 125 and 100 mM NaCl, respectively. Salinity caused the reduction of chlorophyll in the plant and in conclusion some of plants due to reduction of chlorophyle level induced chlorosis and finally were dead. This problem was observed in plants with higher salt concentrations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله الهه زمانی | Kazem Kamali ali abad
Yazd university
دانشگاه یزد

کاظم کمالی علی اباد | Elahe Zamani
Yazd University
دانشگاه یزد

علی اکبر رامین | Ali akbar Ramin
Isfahan university of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-896-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات