هنرهای صناعی اسلامی، جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۱۱۳-۱۲۶

عنوان فارسی بررسی تحلیلی و ساختار شناسانه جووک کاری‌ صندوق قبرهای چوبی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی
چکیده فارسی مقاله بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی یکی از مجموعه بناهای مهم مذهبی و آرامگاهی است که آثار مختلف هنری را در خود جای داده است. از آثار این مجموعه می­توان به صندوق و لنگه درهای چوبی بسیار زیبایی که از دوره­های مختلف تاریخی در این مکان بجا مانده، اشاره کرد. پژوهش حاضر در نظر دارد، شکل­گیری جووک­های بکار رفته در آثار این مجموعه را بررسی نموده تا از این طریق بتواند به اشکال و فرم­ جووک­های بکار رفته در آن­ها دست یابد. نگارندگان سعی دارند به مطالعه آثار چوبی مذکور در جهت شناخت و معرفی تکنیک­ها و نقوش بپردازند مطالعه روند شکل­گیری آن­ها می­تواند به عنوان ضرورتی برای تحقق حاضر در نظر گرفته شود. سوال مورد مطرح این است که چه نقوشی در جووک­کاری­های آثار چوبی بقعه شیخ صفی الدین بکار رفته و روند تغییرات این نقوش چگونه بوده است؟ روش تحقیق پژوهش حاضر­ توصیفی- تحلیلی بوده، تجزیه و تحلیل تصاویر به صورت نرم­افزاری انجام گرفته است. جامعه آماری مربوط به 12 صندوق چوبی می­باشد. بخش اصلی این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و استفاده از تصاویر عکاسی شده صورت گرفته است. یافته­های بدست آمده نشان می­دهد که این مجموعه هنری و آرامگاهی روند تدریجی تغییرات در هنرهای چوبی ایران، از عصر ایلخانی تا دوره­ی صفوی را در بردارد. این تغییرات در تکنیک­­ها و فرم­ها بیش از همه متوجه نقوش است، جووک­های اجرا شده در دوره­های ایلخانی و تیموری و اوایل صفوی به مراتب پیچیده­تر و زیباتر بوده و قامه­بندی آن بیشتر بحالت خود آلت­ها مثل: شش، ستاره و...  می­باشد در صندوق قبر محیی­الدین محمد که قدیمی­ترین صندوق چوبی و تماما با تکنیک جووک اجرا شده، جووک­های آن با اشکال لوزی، مربع، مثلث و ... بوده و عمدتا با چوب آبنوس و استخوان اجرا شده­اند که در دوره­های بعدی اشکال بکار رفته در این تکنیک به مراتب ساده­تر شده و قامه بندی بصورت نواری اجرا شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جوَوک کاری، صندوق قبرها، آرامگاه محیی الدین محمد، بقعه شیخ صفی‌الدین.

عنوان انگلیسی Analytical and Structural Analysis of the Jouk Shrine of the Tombstones of Sheykh Safi-al-Din Ardebili
چکیده انگلیسی مقاله Abstract:
The tomb of Sheikh Safi al-Din Ardebili is one of a series of important religious buildings and mausoleums that have been created to honor and commemorate Sheikh Safi al-Din and his family, and has various works of art. From the works of this collection you can refer to the vault and the doorway of the beautiful wooden doors that have been kept from various historical periods in this place. The present study intends to study the formation of the joukes used in the works of this collection, in order to achieve the forms and forms of the joukes used in them. The authors try to study the wooden works in order to recognize and introduce techniques and drawings. The study of the process of their formation and the possibility of using them in contemporary art can be considered as another necessity for realization of the present The most important question is: what kind of drawings have been used in the jewels of the wooden works of Sheikh Safi al-Din Ardebili's tomb and how have they been changed? The research method is descriptive-analytical, analyzing the images manually and software is done.The statistical population is comprised of 12 wooden boxes, of which three gravel baskets implemented with Jouk technique were selected for analysis; the main part of this study was based on library studies and the use of photographic images Written by the authors. The findings show that this artistic and mausoleum collection is a gradual process of changes in Iranian wooden art from the Ilkhanid era to the Safavid period. These changes in techniques and forms are most noticeable to motifs, joules implemented in the periods of the Ilkhanid, Timurid, and early Safavid periods are far more complex and beautiful, and their wisdom is more intrusive. Shafts like six, five stars, and ... Also, in the grave box of Mahdi al-Din Muhammad, the oldest wooden box, and all done with Jouk's technique, his jokes are in rhombus, square, triangle and etc.  and was mainly implemented with ebony and bone wood. In subsequent periods, the shapes used in this technique were much simpler and the bandwidth was executed in tape.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Jouk work, Tomb pool, Tomb of Mohiyeddin Muhammad, Sheikh Safi al-Din Tomb.

نویسندگان مقاله شهریار شکرپور | Shahryar Shokrpour
University
دانشگاه

ولی جوادی آذر | vali javadiazar
University
دانشگاه

امید شیخ بگلو | omid shikhbaglo
University
دانشگاه

زینب مرادیان قوجه بگلو | zeynab moradiyangojehebaglo
University
دانشگاه


نشانی اینترنتی http://jih-tabriziau.ir/browse.php?a_code=A-10-165-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات